cappadocia tukey
cappadocia tukey1
shutterstock_155910080
shutterstock_291252509
shutterstock_525106075
shutterstock_543368068
shutterstock_1020525115
Sultan Ahmed Mosque tukey
The Blue Mosque
The enchanting pools of Pamukkale in Turkey
topkapi
ตุรกี 02
ตุรกี
ตุรกี11
สุเหร่าสีน้ำเงิน
cappadocia tukey
cappadocia tukey1
shutterstock_155910080
shutterstock_291252509
shutterstock_525106075
shutterstock_543368068
shutterstock_1020525115
Sultan Ahmed Mosque tukey
The Blue Mosque
The enchanting pools of Pamukkale in Turkey
topkapi
ตุรกี 02
ตุรกี
ตุรกี11
สุเหร่าสีน้ำเงิน

WQR2009S Grand Turkey 9 Days [QR] JUL-SEP 2018 [SAW-AYT]

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

นำชม เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน

สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”

เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

 “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 ส.ค. 613 ก.ย. 6134,900฿download pdf
16 ก.ย. 6124 ก.ย. 6134,900฿download pdf
30 ก.ย. 618 ต.ค. 6134,900฿download pdf

 

วันแรก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อิสตันบูล
07.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
09.50 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR922
12.50 เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง)
14.00 ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR243
18.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซาบีฮา เกิคเช่น ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 2 อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำชม “สุเหร่าสีน้ำเงิน” (Blue Mosque) หรือชื่อเดิม คือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) **การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทำกิริยาให้สำรวม**  สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า  ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  นำท่านเข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” (Topkapi Palace) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปคาปี สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคน นำท่านเข้าชม “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ก่อนจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายให้เป็น 1 ใน 21 สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนตะวันตกยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ระหว่างการล่องเรือ ผ่านชม “พระราชวังโดลมาบาเชห์” (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป
ค่ำ บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 อิสตันบูล – แกรนด์บาซ่าร์ – อิซเมียร์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ “แกรนด์บาซาร์” (Grand Bazaar) ตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเป็นตลาดเก่าแก่เปิดมานานกว่า 1,500 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้านค้าขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านค้า ที่ตลาดแกรนด์บาซ่าร์มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ ของที่ระลึกที่แนะนำก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เครื่องราง  ชา ผลไม้อบแห้ง  ถั่วหลากชนิดเช่น ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดีไลต์  เครื่องเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนท์ติดผนัง  และของที่ระลึกอื่น ๆ

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอิซเมียร์” (Izmir) (ระยะทาง 473 กม.)  เป็นเมืองเก่าแก่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขารายล้อม เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอันดับที่สามมีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA PLAZA IZMIR HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 อิซเมียร์ – ชมเมือง – ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะนำท่านชม “มัสยิดโคนัค” (Konak Mosque) มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสโคนัค ถูกสร้างขึ้นในปี 1754 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมัน หลังคา ประตู หน้าต่าง ถูกล้อมรอบด้วยกระเบื้องเซรามิกและหินอย่างสวยงาม   ผ่านชม “หอนาฬิกาอิซเมียร์” (Izmir Clock Tower ) หอนาฬิกาหินอ่อน ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจัตุรัสโคนัค โดยหอนาฬิกานั้นมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ถูกสร้างขึ้นในปี 1901 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมัน เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 25 ของ Abdulhamid II ‘s (ครองราชย์ 1876-1909) ปัจจุบันหอนาฬิกาแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอิซเมียร์ ชมมัสยิดโคนัค มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสโคนัค สร้างขึ้นในปีค.ศ.1754 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมัน หลังคา ประตู หน้าต่าง
ถูกล้อมรอบด้วยกระเบื้องเซรามิกและหินอย่างสวยงาม

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะท่านชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) หรือเอเฟส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน เป็นเมืองเก่ายุคจักรวรรดิโรมันที่ถือว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะ วิทยาการ มีระบบวางท่อน้ำ หอสมุด และอื่นๆ รวมทั้งโรงละครใหญ่ทรงโค้งแบบพิมพ์นิยมของกรีกโบราณ มีลานกว้างตรงกลาง แบ่งที่นั่งคนดูเป็น 3 ชั้นตามระดับความสำคัญไล่ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญ ใช้เป็นที่เป็นที่ประชุม จัด แสดงละครและการต่อสู้สิงสาราสัตว์ของเหล่าทาส จากนั้น นำท่านเข้าสู่ “โรงงานเครื่องหนัง” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (Pamukkale)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะท่านชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักดิ์สิทธิ์ ( Hierapolis) สันนิษฐานกันว่ามีอายุประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนปามุคคาเล่ แต่หากถอดความคำว่าเฮียราโพลิส หมายถึง เมืองแห่งความศักดิ์สิทธ์ เช่นเดียวกับเมืองทุกเมืองที่มียุครุ่งโรจน์และยุคเสื่อมถอยเฮียราโพลิสเองก็เป็นแบบนั้น หลังจากเมืองนี้ถูกยกให้พวกโรมัน ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงจนเมืองย่อยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นใหม่ จนก้าวสู่ศตวรรษที่ 3 ด้วยความรุ่งโรจน์สุดๆแต่เวลาเคลื่อนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยุคเสื่อม เมื่อถูกข้าศึกต่างถิ่นรุกราน นอกจากนี้ยังได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จากนั้น นำท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้ มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” (Konya) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์เมฟลานา” (Mevlana Museum) อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลังนี้แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แต่ในอดีตแล้วที่นี่คือสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สร้างโดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานักบวชในศาสนาจะใช้เป็นที่สวดมนต์ทำสมาธิด้วยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแล้วไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกับการทำจิตให้สงบด้วยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีนี้ว่า “Whirling Dervishes” ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีสวนสวยริมทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหิน ส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นก็ยังตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผู้สร้าง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษย์ผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดท่านด้วย อีกทั้งในวันที่ 17 ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อปี ค.ศ. 1271 นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ AVRASYA HOTELที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อุชิซาร์
05.00 สำหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 230 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นำคณะท่านชม “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย  เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดีตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้ นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี ที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้ นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี ชม “นครใต้ดิน” (Underground City) เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ำและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ “อุชิซาร์” (Uchisar) หนึ่งในความมหัศจรรย์ของคัปปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย อุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” (Carpet Factory)  “โรงงานเซรามิค” (Pottery) และ “ร้านจิวเวอร์รี่”(Jewelry) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ AVRASYA HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 คัปปาโดเกีย – อันตัลยา – หอคอยฮิดิร์ลิค – ประตูเฮเดรียน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะท่านเดินทางสู่ “อันตัลยา” (Antalya) เมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” สถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองมีทั้งส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะท่านชม “หอคอยฮิดิร์ลิค” (Hidirlik Tower) เป็นหอคอยที่มีความสำคัญ ซึ่งสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคาร ในอดีตเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่านชม “ประตูเฮเดรียน” (Hadrian’s Gate) ประตูชัย ซึ่งสร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน (Roman Emperor Hadrian) ในช่วงศตวรรษที่ 2 โดยประตูนั้น ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบทรงโค้งจำนวน 3 ประตู ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN KHAN HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 8 สนามบิน – โดฮา
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

สมควรแก่เวลา นำคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอันตัลยา

12.30 เหิรฟ้ากลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS Qเที่ยวบินที่ QR316
16.30 เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
19.55 เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS Qเที่ยวบินที่ QR922
วันที่ 9 สนามบิน – โดฮา
08.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WQR2009S Grand Turkey 9 Days [QR] JUL-SEP 2018 [SAW-AYT]”