1
2
3
6
7
Tower Of London. 00000
1
2
3
6
7
Tower Of London. 00000

WTG0909P โปรโมชั่น อังกฤษ 9 วัน TG

ลอนดอน – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน 

พิพิธภัณฑ์บริติช –เบอร์มิ่งแฮม

เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์  –  ไบบูรี 

ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ 

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด

ลีด – ยอร์ก – Bicester เอาท์เล็ท 

ช้อปปิ้ง ย่านไนท์บริดจ์

anigif

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
16 ก.ย. 6124 ก.ย. 6155,900฿download pdf
หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่2 ลอนดอน – ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์บริติช
01.10 เหิรฟ้าสู่ลอนดอน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways Qเที่ยวบินที่ TG910
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน” Tower Of London  (ภายนอก) สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  อังกฤษ กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชม “พระราชวังบักกิ้งแฮม” ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่ง เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่สำคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์แฮนส์สโลน (Hans Sloane) เป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคมค.ศ.1759 ในมงตากู เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NOVOTEL LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3 ลอนดอน – บาธ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์  – ไบบูรี – เบอร์มิ่งแฮม
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ำเอวอน ในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน ผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบทำพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่เป็นที่นิยมกันมากซึ่งทำให้เมืองขยายตัวขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ทำให้กลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวค้างคืนหนึ่งล้านคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่สร้างงานให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เบอร์มิ่งแฮม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  Novotel Birmingham Centre Hotel / หรือเทียบเท่า
วันที่4 เบอร์มิ่งแฮม – ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม(ภายนอก)วิหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่เก่าแก่หลายศตวรรษที่วิหารเบอร์มิงแฮม สถาปนิกชาวอังกฤษนามว่าโธมัส อาร์เชอร์ได้สร้างวิหารแห่งนี้ในช่วงระหว่างปี 1709 และ 1715 วิหารแห่งนี้ใช้เป็นโบสถ์ชุมชนของเซนต์ฟิลิปเกือบ 200 ปีก่อนจะกลายมาเป็นวิหารเบอร์มิงแฮมในปี 1905 หน้าต่างของที่นี่ประดับด้วยกระจกสีของวิหารแห่งนี้ ศิลปินชาวอังกฤษนามเอ็ดเวิร์ด เบิร์น โจนส์ออกแบบหน้าต่างทั้งสามบานทางฝั่งตะวันออกของตัวโบสถ์ เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวยุคก่อนราฟาเอลช่วงปลาย หน้าต่างอีกบานที่เป็นผลงานของเบิร์น โจนส์ตรงฝั่งตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1897 และระลึกถึงหัวหน้าบาทหลวงที่มีชื่อเสียง หน้าต่างแต่ละบานแสดงถึงการขึ้นสวรรค์ การประสูติ การตรึงกางเขนและการพิพากษาครั้งสุดท้าย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นกำเนิดวงดนตรีสี่ เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์
  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5  แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – ลีด – ยอร์ก
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเก็บภาพบริเวณสนามฟุตบอล “โอลด์แทรฟฟอร์ด” สโมสร “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และยังเป็นสโมสรที่ประสบค วามสำเร็จสูงสโมสรหนึ่งของเกาะอังกฤษและยังเป็นสนามที่สร้างนัก เตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลีด เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีชื่อเสียงระดับโลกด้านกีฬา ชมจัตุรัสประจำเมืองและจตุรัสมิลเลนเนียม ที่มีอาคารแวดล้อมที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความงดงามอย่างมาก เดินทางสู่เมืองยอร์ก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  Novotel Hotel York หรือเทียบเท่า
วันที่6  ยอร์ก – Bicester เอาท์เล็ท – ลอนดอน
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ก ถึงเมืองยอร์ค YORK นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม ROSE WINDOW ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแย่งชิงราชสมบัติ WAR OF ROESES ในสมัยราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศจากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกำแพงเมืองซึ่งยาวถึง 5 กิโลเมตรอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในย่านถนนแชมเบิ้ล ที่เก่าแก่สวยงาม โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน WEDGEWOOD
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
จากนั้นออกเดินทางสู่ ศูนย์เอาท์เล็ท Bicester Village Outlet ที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
 พักที่ IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7 ลอนดอน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ ในการเลือกเดินซื้อสินค้าบริเวณย่านต่างๆ อาทิเช่น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 1,700 บาท) พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ IBIS STYLES LONDON WEMBLEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่8 ช้อปปิ้ง ย่านไนท์บริดจ์ – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ ในการเลือกเดินซื้อสินค้าบริเวณย่านต่างๆ อาทิเช่น ย่านเคนชินตัน ไฮสตรีท ย่านถนนรีเจนท์ อ๊อกฟอร์ด หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ (ค่าเข้าประมาณ 1,700 บาท) พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter) ค่าเข้าประมาณ 3,800 บาท) ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
16.30 น.  พร้อมกัน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
หมายเหตุ  จุดนัดพบในช่วงบ่ายจะอยู่บริเวณห้างแฮร์ลอด หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของคณะทัวร์
21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ…โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways Qเที่ยวบินที่ TG917
วันที่9  กรุงเทพฯ
15.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*หมายเหตุ*

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WTG0909P โปรโมชั่น อังกฤษ 9 วัน TG”