Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ออสเตรเลีย

  • กรุณาติดต่อพนักงาน
    มหานครเมลเบิร์น ล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนี่ย์ ชนเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอยสวนสาธานณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย ดอกไม้นานาพันธุ์ และกระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียนำท่านขึ้น Eureka Skydeck 88 นำท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์  นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ชมฝูงนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิปที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูก
    จองทัวร์