Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์กรีซ
shutterstock_141927709
shutterstock_254544955
shutterstock_1033777507
ทัวร์กรีซ
shutterstock_141927709
shutterstock_254544955
shutterstock_1033777507

WQR1910S ทัวร์กรีซ 10 วัน QR พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก พักโรงแรมใน เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส เข้าชมภายใน วิหารแมทีโอร่า * เที่ยวเมืองเก่าเดลฟี่ * ตะลุยกรุงเอเธนส์อย่างจุใจ * คอรินท์

พักมิโครนอส * พักซานโตรินี่ * อะโคโปลิส

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
21 ก.ย. 6230 ก.ย. 6279,900฿download pdf
4 ต.ค. 6213 ต.ค. 6277,900฿download pdf
11 ต.ค. 6220 ต.ค. 6283,900฿download pdf
21 ต.ค. 6230 ต.ค. 6283,900฿download pdf
26 ต.ค. 624 พ.ย. 6277,900฿download pdf


วันแรกของการเดินทาง(1)        กรุงเทพฯ – โดฮา

23.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง(2)    โดฮา – เทซาโลนิกี่ – ชมเมือง

02.35 น.     ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.45 น.     เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.10 น.     ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกี่ โดยเที่ยวบินที่ QR205

13.00 น.     เดินทางถึง เทซาโลนิกี่ (Thessaloniki)

นำท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา  เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ มีประชากร 322,240 เทสซาโลนีกีเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของกรีซในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการเมือง และมีเส้นศูนย์กลางการเดินทางไปสู่ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความสำคัญต่อกรีซและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเมืองมีการจัดเทศกาล งานด้านวัฒนธรรม หลายครั้งต่อปี เช่นงานการค้าระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ได้รับเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยุโรป นำท่านชมเมืองเก่าโรมัน ฟอรั่มที่มีอายุย้อนหลังไปในศตวรรษที่ 2 ซึ่งเก่าแก่กว่า 1,800 ปี ที่ประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนชาวโรมัน โรงละครโอเดียนที่ยิ่งใหญ่และยังคงความสวยงามไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิกาเลริอุส แม็กซิมิอานัส เพื่อเชิญชูชัยชนะของอณาจักรโรมันที่สามารถขยายขอบเขตไปยังดินแดนตะวันออก จากนั้นนำท่านชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตล์ออตโตมัน เติร์ก ซึ่งเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกว่าปี มีทั้งฮามัม (โรงอาบน้ำแบบเติร์ก) หรือที่เรียกกันว่า เตอร์กีส บาธ และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นอิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก 

พักที่: CAPSIS HOTEL THESSALONIKI / หรือระดับเทียบเท่า  ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

วันที่สามของการเดินทาง(3)    เทซาโลนิกี่ – แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เองแมทธีโอร่า เมืองที่มีกลิ่นไอผสมผสานระหว่างไบแซนไทน์และโรมัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 นําท่านชม “Rocks in The air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซึ่งถือว่าเป็นเขตมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกด้วยภูมิทัศน์ที่แปลกตาคล้ายแท่งหินที่เกิดจากการโผล่ทะลุขึ้นมาของภูเขาหินทราย อายุกว่า 30ล้านปีจน มีผู้ศรัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวกได้ไต่ผาขึ้นมาเพื่อสร้างวิหารและสํานักสงฆ์เพื่อปฎิบัติธรรม โดย สํานักสงฆ์แห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างสํานักสงฆ์ ต่างๆ ตามกันมาถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 13 แห่ง และมีเพียง 6 แห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of Varlaam ซึ่งเป็นโบสถ์สําคัญ สร้างขึ้นในค.ศ.1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังโดย Franco Catellano ที่นี้ยังคงอนุรักษ์การขนของโดยกระเช้าที่มีสามารถรอกชักข้ามเขาทั้ง 2 ฝั่งอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังคง เป็นปริศนาและน่าทึ่งในความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกับวิหารที่ตั้งสง่าอยูบนยอดเขาอันเป็นภาพที่จะประทับใจตราบนานเท่านาน *** หมายเหตุ สถานที่เข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองแมทธีโอร่า แห่ง แคว้นคาลัมบากา ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสู่เธสซาลี ที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ นำท่านเดินเข้าสู่เมืองเก่าเก็บภาพความสวยงาม

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก 

พักที่: AMALIA Hotel / หรือระดับเทียบเท่า ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)         คาลัมบากา – อิเทีย – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอะพอลโล่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก 

พักที่: Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดับเทียบเท่า  ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)       เดลฟี่ – อะราโชวา – คอร์รินท์ – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งย่านพลาก้า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย นำท่านดินทางต่อสู่คอรินท์(Corinth)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซึ่งเชื่อมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนที่เหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กับเมืองคอรินท์ มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวคอรินท์ทางตะวันตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวันออก นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ได้ตัดผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิโลเมตร ซึ่งทำให้เพโลพอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบัน สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานที่สามารถแช่น้ำได้อีกสองแห่งที่ปลายสุดทางสองด้านของคลองซึ่งเชื่อมต่อกับคอคอดฝั่งที่เป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กับฝั่งเพโลพอนนีส ซึ่งคลองนี้ช่วยย่นระยะการเดินเรือได้อย่างมาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ นำท่านช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก 

พักที่: NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า    

*** กรุณาแยกกระเป๋าเล็กเพื่อนำเสื้อผ้าไปใช้ในเกาะสองคืน ***

วันที่หกของการเดินทาง(6)       เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์รี่ Ferry Speed Boat

11.00 น.     เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านออกเดินทางชม “Little Venice” จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรย์กับ “Wind Mills” หรือกังหันกลางทะเล ที่เรียกกันว่า “Kato Myloi” ในอดีตที่มีมากว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ชมย่าน “Chora” หรือย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอัน เป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือพักผ่อนแบบกรีก จิบกาแฟรสเข้มคู่กับวัฟเฟิลหรือไอศกรีม Home Made ของแท้ที่แสนอร่อยริมทะเล ชมบ้านเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลังพระอาทิตย์ลับโค้งอ่าว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พักที่: San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเท่า  ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)      มิโครนอส – เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Ferry Speed Boat

11.50 น.      เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก ต่าง ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมหมู่บ้าน Pyrgod ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน / ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น ทรายสีดำสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที: El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่แปดของการเดินทาง(8)    ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – เอเธนส์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวทำลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล นำท่านชมเมืองฟิรา กับ สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกในเรือเฟอร์รี่(กล่อง)

12:25           ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือเฟอร์รี่ Ferry Speed Boat

ชมวิวที่สวยงามของทะเลอีเจียนระหว่างเส้นทางท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ

17:50           เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชมแสงสียามค่ำคืนที่สวยงาม ผ่านชมกรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิกอนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่: NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า   ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)       เอเธนส์ – ชมเมือง อะโครโปลิส – สนามบินเอเธนส์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 – 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม(ชาวเติร์ก) ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ทัวร์กรีซ 10 วัน พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส

20.20 น.     ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212

วันที่สิบของการเดินทาง(10)    เอเธนส์ – โดฮา – กรุงเทพฯ

00.55 น.     เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.25 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR980

12.55 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WQR1910S ทัวร์กรีซ 10 วัน QR พัก เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโครนอส”