Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์

WQR1108P สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR ทะเลสาบมัจโจเร

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์

เบลลินโซน่า – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรซา – ทะเลสาบมัจโจเร  เกาะเบลล่า – แทช – เซอร์แมท –โลซานน์ – เบิร์น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา

เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 พ.ค. 622 มิ.ย. 6259,900฿download pdf
2 มิ.ย. 629 มิ.ย. 6262,900฿download pdf
12 มิ.ย. 6219 มิ.ย. 6262,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี)
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
20.25 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR835
23.40 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)
วันที่2 ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์
01.55 ออกเดินทางต่อสู่ ประเทศอิตาลี โดยสายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่“เมืองทิราโน่” Tirano (201 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเมืองคูร์ (86 กม.)เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ HOTEL SOMMERAU  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3  คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลลินโซน่า” Unesco World Heritage (116 กม.)เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินเท้าขึ้น กรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่”  (31 กม.)  เมืองสวยริมทะเลสาบ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมืองลูกาโน่ ซึ่งมีบรรยากาศแบบอิตาลี ผสมฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านเดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอาท์เลท” Fox Town Outlet ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอาท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย  ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองโคโม (17 ก.ม.)
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ HOTEL COMO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4 โคโม่ –  ทะเลสาบแม็กจิโอเร – เกาะเบลลา – แทช– เซอร์แมท
เช้า นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองสเตรซา” Stresa  (89 กม.) ตั้งอยู่ใน“เขตทะเลสาบแม็กจิโอเร” ตอนเหนือของอิตาลีติดกับชายแดนประเทศสวิส เป็นบริเวณที่มีทัศนีย์ภาพงดงามที่สุดของเขตทะเลสาบอิตาลี รถโค้ชจะลัดเลาะชายฝั่งทะเลสาบจากแคว้นลอมบาเดียเข้าสู่แค้วนปิเอดมอง นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ “เกาะเบลลา” Bella Island เกาะแสนสวยสุดแสนโรแมนติก หนึ่งในหมู่เกาะบอร์โรเมน (Borromean Islands) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของทะเลสาบแม็กจิโอเร่ (Lake Maggiore) เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี มีความยาวของทะเลสาบถึง 65 กิโลเมตร กินพื้นที่เข้าไปในแคว้นทิชิโนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย  ส่วนใหญ่เกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบแม็กจิโอเร จะเป็นเกาะส่วนตัวของตระกูลบอร์โรมิโอ (House of Borromeo) ตระกูลนี้เป็นตระกูลพ่อค้าที่มีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุด  ตระกูลหนึ่งในภาคเหนือของอิตาลี ในสมัยก่อนเกาะนี้เป็นแค่เพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่หลังจากตระกูลบอร์มิโรมิโอ เข้าครอบครองและได้สร้างคฤหาสน์สไตล์บาร๊อคสุดหรู รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเกาะแล้ว ทำให้เกาะนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรแมนติกเสมือนเกาะสวรรค์เลยทีเดียว บนเกาะมีโบสถ์ซานต้า มาเรีย ตั้งตระหง่านเป็นศูนย์กลางของชุมชน นำท่าน “เข้าชมคฤหาสน์ประจำตระกูลบอร์โรมิโอ” สร้างขึ้นในปีค.ศ.1632 – 1652 ใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี ในสไตล์บาร๊อค และตกแต่งภายใน ในสไตล์ร็อคโคโค หรูหราตระการตา ชมห้องต่างๆที่สำคัญ ในปีค.ศ.1797 นโปเลียน โบนาปาร์ต พระนางโจเซฟินเคยเสด็จมาประทับ ณ คฤหาสน์แห่งนี้ นำท่านเดินเข้าสู่สวนแสนสวยของคฤหาสน์ ที่ตกแต่งในสไตล์บาร๊อค ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรม และพันธุ์ไม้ต่างต่างๆ อย่างเต็มที่ จากนั้นมีเวลาให้ท่านชื่นชม และเก็บภาพความสวยงามของเกาะอย่างเต็มที่ รอบๆเกาะจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก, ร้านกาแฟ และร้านอาหารมากมาย อิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามของเกาะ ได้เวลาสมควรนำท่านลงเรือกลับสู่เมืองสเตรซา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแทช” (144 กม.) เพี่อเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางโดยรถไฟขึ้นสู่ “เมืองเซอร์แมท” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการช้อปปิ้งและเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ HOTEL ANTARES ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5 เซอร์แมท –ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – แทช – โลซานน์ – เบิร์น
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้คณะได้เดินชม “เมืองเซอร์แมท” Zermatt ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ ของ“ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย (กรณีที่ท่านต้องการนั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (167 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18          โลซานน์ ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้าน สาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ นำคณะผ่านชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักกรุงเบิร์น(104 กม.)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN  BERN WESTSIDE หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 เบิร์น – ภูเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเค่น – ซุก
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกริลเดลวาลด์” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต นำคณะพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้รับการยกย่องว่า “สูงที่สุดในยุโรป” TOP OF EUROPE และเป็นพื้นที่ “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านนั่งรถไฟลงจากจุงเฟราสู่สถานีรถไฟเมืองเลาเทอร์บรุนเนน Lauterbrunnen จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอลาเค่น(13 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองแสนสวยแห่งนี้ ในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบ้านพักของชาวสวิส ในสไตล์ชาเล่ท์ที่สวยงาม เมืองนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (98 กม.)
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก PARK HOTEL ZUG หรือระดับใกล้เคียง
วันที่7 ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเที่ยวชม “เมืองซุก” Zug เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) นำชม “เขตเมืองเก่าซุก” ที่มีอายุกว่า 500 ปี ชมหอนาฬิกาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร ท่านสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได้ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน นำท่านชมโบสถ์เก่าประจำเมืองที่สวยงามในสไตล์โกธิค อายุกว่า 600 ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์นี้เป็นอย่างมากต่างมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้  อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มี ร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารั กขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมเมือง ***
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลาย ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน…นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
23.50 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
02.15 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์…โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
13.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ