Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
Sunset in Dubrovnik_522061426
Zagreb_495515356
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย
Sunset in Dubrovnik_522061426
Zagreb_495515356

WQR1608Z ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน เที่ยวทั้งประเทศ QR

ทัวร์โครเอเชีย (โครเอเชีย Hrvatska) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของยุโรปกลางและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลเอเดรียติกทางตะวันออกของอิตาลี มันถูกล้อมรอบด้วยสโลวีเนียไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือฮังการีไปทางทิศเหนือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาไปทางตะวันออกเฉียงใต้, เซอร์เบียในภาคตะวันออกและมอนเตเนโกรไปทางทิศใต้

ทัวร์โครเอเชีย – ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์ 

สปลิท – พระราชวังดิโอคลี – มาลี สตอน – นีอุม(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค 

นั่งกระเช้าจุดชมวิว ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ 

มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น – กำแพงหินโบราณ – โบสถ์ เซนต์ มาร์ค

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
20 พ.ย. 6227 พ.ย. 6252,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6255,900฿download pdf
7 ธ.ค. 6214 ธ.ค. 6255,900฿download pdf
28 ธ.ค. 624 ม.ค. 6365,900฿download pdf
20 ม.ค. 6327 ม.ค. 6352,900฿download pdf
27 ม.ค. 633 ก.พ. 6352,900฿download pdf
3 ก.พ. 6310 ก.พ. 6352,900฿download pdf
10 ก.พ. 6317 ก.พ. 6352,900฿download pdf
17 ก.พ. 6324 ก.พ. 6352,900฿download pdf
24 ก.พ. 632 มี.ค. 6352,900฿download pdf
2 มี.ค. 639 มี.ค. 6352,900฿download pdf
16 มี.ค. 6323 มี.ค. 6352,900฿download pdf
23 มี.ค. 6330 มี.ค. 6352,900฿download pdf

ทัวร์โครเอเชียหมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน ทัวร์โครเอเชีย
วันแรกกรุงเทพฯ – โดฮา
17.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR981
23.50 น.เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
วันที่สองโดฮา – ซาเกรบ – พูล่า – โอพาเทีย
02.00 น.ออกเดินทางสู่ซาเกรบ…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR215
07.00น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศ โครเอเชีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 276 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย เมืองพูล่ามีสิ่งดึงดูดใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะสำหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่เป็นโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ในโครเอเชีย  สนามต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนามกีฬากลางแจ้ง สร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้างโดยการใช้หินปูน เชื่อกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นำท่านเดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจำท้องถิ่น
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:BEDBANK MILENIJ /GRAND HOTEL BONAVIA        หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สามโอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง 164 กม.) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ” เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน้ำตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน้ำตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองซาดาร์(ZADAR) จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KopnenaVrata) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 เชิญท่านชม “Sea Organ” สถาปั  ตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK            หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลี – มาลี สตอน – นีอุม(บอสเนีย)
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท นำชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นำท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม  ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลาสมควร นำท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็ นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :VILLA SLAVKA           หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ห้านีอุม(บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ จากนั้นนั่งกระเช้าสู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ จากนั้นพาท่านเดินชม เสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านเดินลอด ประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ำพุ Onofrio ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับThe Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊คซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นำท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :KATARINA  HOTEL             หรือที่พักระดับใกล้เคียง ทัวร์โครเอเชีย
วันที่หกโทรเกียร์ – ซิเบนิค  – ชมเมือง – ซาเกรบ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ำทะเล เอเดรียติค นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ วันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 348 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลอา
เดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN  ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :INTERNATIONAL HOTEL     หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดซาเกรบ – เที่ยวชมเมือง –  กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นำท่านชม “กำแพงหินโบราณ” (STONE GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่งเชื่อว่าภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย์ จึงทำให้ผู้คนเข้ามาบูชากราบไหว้รวมถึง จากนั้น นำท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นำท่านชม “ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ราคาถูก นำท่าน ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ สำคัญต่าง ๆ  เช่น นักบุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านที่ทันสมัย ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่งต่อสู้  เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ
17.15 น.เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR218
23.45 น.ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2.20 ชั่วโมง
วันที่แปดโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
02.15 น.เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
12.55 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทัวร์โครเอเชีย