Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Space Needle
Chagurch
Denali2
Denali
Denali Star Train
katmai2
katmai
Kenai Fjords
Anchorage
Space Needle
Chagurch
Denali2
Denali
Denali Star Train
katmai2
katmai
Kenai Fjords
Anchorage

WPCX6111S อลาสก้า (รถไฟสุดโรแมนติค) 11 Day May – Sep 2020 Bear Watching

ซีแอทเติ้ล – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอเยสก้า – นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งและปลาวาฬ – นั่งเครื่องบินสู่จุดชมหมีสีน้ำตาล – นั่งเครื่องบินชมวิว – แองเคอเลจ – นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่(สวยงามมาก) – อุทยานแห่งชาติเดนาลี – ทัลคีนา – ชมยอดเขาเดนาลี – วาซิลลา

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 มิ.ย. 636 ก.ค. 63239,900฿download pdf
18 ก.ค. 6328 ก.ค. 63242,900฿download pdf
7 ส.ค. 6317 ส.ค. 63239,900฿download pdf
18 ก.ย. 6328 ก.ย. 63236,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – ซีแอทเติ้ล
13.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค พบพนักงานของบริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับท่านก่อนเดินทาง
16.20 น นำท่านเหิรฟ้า ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX822 (ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)
20.30เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง
23.35ออกเดินทางสู่กรุงซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX858 (ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที)
***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล *****
21.00เดินทางถึงกรุงซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐ อเมริกา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่Crown Plaza Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า
วันที่2ซีแอทเติ้ล – แองเคอเรจ – ชมเมือง – เขาอเยสก้า – นั่งกระเช้าชมวิวบนเขาอเยสก้า
เช้าบริการอาหารเช้าแบบกล่องให้ท่านทานระหว่างการเดินทางในช่วงเช้า
08.00นำท่านเหินฟ้าสู่เมือง แองเคอเรจ สายการบิน ALASKAN AIRLINES (AS) โดยเที่ยวบินที่…
10.45นำท่านออกจากสนามบินเมืองแองเคอเรจ ตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินางเข้าสู่ตัวเมือง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่สวนสาธารณะ (Earthquake Park) ตั้งอยู่ริมทะเลจะมองเห็นมุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมดและภาพของตึกสูงมีภูเขาหิมะอยู่ด้านหลัง ผ่านชมเมืองแองเคอเรจ (Anchorage) เป็นเมืองที่ก้าวหน้าและใหญ่ที่สุดของ อลาสก้า เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของรัฐ จากบริเวณสวนเอิร์ธเควก ท่านจะมองเห็นตัวเมืองที่มีภูเขาหิมะ Chugach Mt. ตระหง่านโอบล้อมเมืองอยู่อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่รีสอร์ทอเยสก้า โดยใช้เส้นทางไฮเวย์เบอร์ 1 ที่ตัดเลียบชายฝั่งทะเล ในจุดที่เรียกว่า เทิร์นอเกน อาร์ม ซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกค้นพบโดยกัปตันเจมส์คุ้ก เดินทางถึงรีสอร์ท จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอเยสก้า(Alyeska mountain cableway) ด้านบนยอดเขาจะมีจุดชมวิว, ร้านขายของที่ระลึก,ภัตตาคารร้านกาแฟ และลานหิมะให้ท่านได้สัมผัสความเย็นอย่างเต็มที่ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่3อเยสก้า – เมืองซีวอร์ด – อุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งและปลาวาฬ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

นำท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย์ (Seward Highway) เส้นทางสู่เมืองซีวอร์ดให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบอลาสก้า ก่อนการเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติอันงดงาม วิ่งไปตามแนวคดโค้งอ่าวมือแห่งทูร์นาเกน ลัดเลาะไปตามชายฝั่ง ผ่านเส้นธารน้ำแข็ง ป่าสน เป็นเส้นทางที่งดงามอีกเส้นทางหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่เมือง ซีวอร์ด เมืองเล็กๆชายฝั่งที่มีบรรยากาศเรียบง่ายน่าเที่ยว นำท่านชมเมืองซีวอร์ด เมืองท่าริมชายฝั่งอันเงียบสงบ เมืองต้นทางที่พาท่านล่องเรือสู่ดินแดนอันแสนวิเศษ หรือ เส้นทางสู่อุทยานคีไนย ฟยอร์ด (Kenai Fjord) เมืองซีวอร์ดเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ขุนเขา และสีขาวโพลนของหิมะและน้ำแข็ง ตัดกันกับฝืนน้ำทะเลและท้องฟ้า เป็นเมืองที่มีบรรยากาศสงบสุข เหมาะแก่การพักผ่อน นำท่าน ลงเรือท่องเที่ยว เพื่อเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติคีไนย ฟยอร์ด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพสองฝั่งระหว่างเรือล่องไป ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนชมบรรยากาศโดยรอบตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารกล่อง ระหว่างทำการล่องเรือ
นำท่านชมอุทยาน คีไนย ฟยอร์ด (Kenai Fjords) ชายฝั่งเว้าแหว่ง ที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งและน้ำทะเลมานานนับล้านๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ผ่านลึกเข้าไปในเขตธรรมชาติดั้งเดิมเต็มไปด้วยสัตว์น้ำ ฝูงปลาและฝูงแมวน้ำที่เป็นเจ้าถิ่นดั่งเดิมของที่แห่งนี้ ผ่านทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือและผ่านธารน้ำแข็งที่มีขนาดมหึมาซึ่งบางช่วงยาวกว่า 50 ไมล์ กว้าง 30 ไมล์ บางช่วงก่อตัวเป็นกำแพงภูเขาน้ำแข็งและบางช่วงจะเป็นหน้าผาสูงชัน น้ำตกหล่นลงสู่ทะเลอุทยานคีไนย ฟยอร์ด ที่มีความมหัศจรรย์หลากหลาย รวมทั้งภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมอันงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ayeska Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 4อเยสก้า – นั่งเครื่องบินสู่จุดชมหมีสีน้ำตาล – นั่งเครื่องบินชมวิว – แองเคอเลจ
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อโดยสารเครื่องบินท่องเที่ยว *** รัฐอแลสก้าเป็นรัฐที่มีผู้ครอบครองเครื่องบินเล็กมากที่สุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาหากเทียบตามจำนวนประชากร และเป็นรัฐที่มีผู้ถือใบอนุญาติขับเครื่องบินเล็กมากที่สุด ****** นำท่านเช็ค-อิน รับตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เตรียมกล้องและอุปกรณ์ที่จำเป็นไปให้พร้อม) ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 – 2 ชั่วโมง ชมวิวความงดงามของธรรมชาติ ที่ยังสมบูรณ์มากที่สุดของอเมริกา นักบินจะนำท่านไปยังจุดที่อยู่อาศัยของหมีสีน้ำตาล ***หมายเหตุ แต่ล่ะเดือนจุดชมหมีจะไม่เหมือนกัน*** ในการนั่งโดยสารเครื่องบินเล็กในบางครั้งท่านอาจมีโอกาสได้เห็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆ อีกด้วย อาทิ ปลาวาฬ, แมวน้ำ, ปลาโลมา
เที่ยง
ช่วงเวลาในการชมหมีสีน้ำตาล

  1. ช่วงแรก 15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน ของทุกปี (ชินิต้า เบย์)

นักบินและเรนเจอร์จะนำท่านบินสู่สนามบินชินิต้า เบย์ ซึ่งจะอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่หมีสีน้ำตาลตื่นจากการจำศีล(หมีจำศีลช่วงฤดูหนาว ธ.ค.-เม.ย.) จากนั้นนำท่านโดยสารรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) สู่จุดชมหมีสีน้ำตาล ไกด์ทัวร์ท้องถิ่นจะบรรยายให้ท่านทราบถึงนิสัยและความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของหมี ในทะเลสาบคลาร์ค จะมีหญ้าเสดจ์ ซึ่งมีโปรตีนสูงมาก และมีหญ้าชนิดนี้ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้เห็นฝูงหมีและเหล่าลูกหมี ออกมานอนอาบแดดหลังจากหลับมาหลายเดือน บางตัวก็ขุดดินเล่น บางตัวก็กินหญ้าเสดจ์อย่างเอร็ดอร่อย

(บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง)

  1. ช่วงที่สอง 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกปี (อุทยานแห่งชาติแค็ทไม)

นักบินและเรนเจอร์จะนำท่านบินสู่สนามบิน อุทยานแห่งชาติแค็ทไม ซึ่งเป็นจุดชมหมีสีน้ำตาลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินทางสู่บริเวณน้ำตก

บรูคส์ จะมีจุดชมหมีอยู่สามจุดในบริเวณนี้ และจะมีเส้นทางเดินเชื่อมต่อกันได้อรรถรสอย่างมากเหมือนในหนังสารคดีจริงๆ ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าพ่อแม่ปลาแปซิฟิกแซลมอล จะเดินทางทวนน้ำขึ้นมายังแหล่งกำเนิด (มันจำได้ตามสัญชาตญาณ) เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ท่านจะได้เห็นเหล่าหมีสีน้ำตาลคอยดักรอตามโคดหิน เมื่อปลาแซลมอลกระโดดเพื่อผ่านน้ำตกมันก็จะงับทันที ซึ่งเป็นวัฏจักรธรรมชาติของสัตว์ในแถบนี้เท่านั้น

(บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง)

  1. ช่วงที่สาม 31 กรกฎาคม – 25 กันยายน ของทุกปี (ทะเลสาบคลาร์ค)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินน้ำ(Floatplane) บินสู่ทะเลสาบเขตอนุรักษ์แห่งชาติทะเลสาบคลาร์ค นักบินผู้เชี่ยวชาญจะนำเครื่องลงจอดริมทะเลสาบเครสเซน สีฟ้าแสนสวย บริเวณใกล้ๆกับ Redoubt Mountain Lodge เรนเจอร์ผู้ชำนาญจะนำท่านลงเรือไปยังจุดต่างๆ ที่เป็นแห่งอยู่อาศัยของหมี ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านจะเห็นเหล่าฝูงหมีจับปลาแซลมอนกินเป็นอาหารอยู่มากมาย (ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งวางไข่ของปลาแซลมอน) ในบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอลาสก้าอีกด้วย เนื่องจากมีทั้งธารน้ำแข็ง ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ลำธารที่เชื่อมต่อทะเลสาบสู่ท้องทะเล และน้ำตก (อาหารกลางวันแบบโฮมเมด ณ ลอดจ์ในอุทยาน)

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 5แองเคอเรจ – นั่งรถไฟหลังคากระจกเดนาลี่(สวยงามมาก) – อุทยานแห่งชาติเดนาลี
เช้า

 

 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอลาสก้าเดนาลี สตาร์ (Denali Star Train) เป็นรถไฟหลังคากระจกสุดหรูที่ให้บริการท่านโดยมีการออกแบบตู้รถไฟเป็นพิเศษ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ชมบรรยากาศสองข้างทางอย่างจุใจ สามารถมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศของรัฐอลาสก้าได้อย่างเต็มที่ รถไฟจะวิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติให้ท่านได้ชมความงามคุ้มค่ากับการเดินทาง ตู้รถไฟจะแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนจะเป็นตู้โดยสารและบาร์น้ำ โดยมีบริกรคอยบริการอยู่ตลอดเวลา  ด้วยกระจกบานใหญ่ท่านจะสามารถเก็บวิวได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถเดินลงชั้นล่างท้ายขบวนเพื่อเก็บภาพแบบเปิดโล่งไม่มีกระจกกัน
เที่ยงให้ท่านใช้เวลาบนรถไฟ นั่งพักผ่อน และ ชมความงามของสองข้างทาง ลำธารที่ไหลขนานกับรางรถไฟ รวมถึงแนวภูเขาหิมะที่ตัดกับผืนฟ้าราวกับภาพเขียนอันแสนงดงาม ให้ท่านได้ชมความงามของเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเดนาลี ซึ่งเป็นอุทยานที่มีการจัดการดีเยี่ยมและมีความสำคัญมากในสหรัฐอเมริกา เดินทางถึงเมืองเดนาลี / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่GRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่6เข้าชมอุทยานเดนาลี – ช้อปปิ้งของที่ระลึกในเมืองเดนาลี
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่อุทยานเดนาลี หัวใจแห่งอลาสก้า เป็นอุทยานสำคัญที่มีการจัดการดูแลที่ดีและมีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ควรค่าแก่การเป็นอุทยานอันดับหนึ่งในอลาสก้า ด้วยความสมบูรณ์ของพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาตินานาพันธุ์ ทำให้ผู้คนต่างหลงใหลที่จะมาสัมผัสอุทยานแห่งนี้ด้วยตัวเองสักครั้ง นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถโค้ชของทางอุทยานพร้อมเรนเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านชมอุทยานเดนาลี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและเส้นทางป่าเขา และพันธุ์สัตว์ต่างๆ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ในอุทานเดนาลี
นำท่านชมอุทยานและจุดชมวิวสำคัญภายในอุทยานแห่งชาติเดนาลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปบรรยากาศเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งเคยมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ แวะชมลอดจ์ที่พักของเรนเจอร์ที่ต้องใช้พักแรมเวลาออกตรวจการ และร่องรอยของสัตว์ต่างๆ หากโชคดีท่านจะได้เห็นกวางมูส, หมีดำ, หมีสีน้ำตาล, เรนเดียร์, หมาป่าและแกะภูเขา(Dall Sheep) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGRAND DANALI LODGE / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 7เดนาลี – ทัลคีนา – ชมยอดเขาเดนาลี – วาซิลลา – แองเคอเรจ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านทัลคีน่า(Talkeetna) หมู่บ้านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางสำรวจโบราณของอลาสก้า หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเดนาลีหรือชื่อเดิมเม็คคินซี่ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ หมู่บ้านทัลคีนา มีทิวทัศน์มุมกว้างอันสวยงามของเทือกเขาเดนาลี ที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ เป็นเมืองที่ชาวอลาสก้านิยมมาตกปลา ล่องเรือ, ปีนเขา, ขับรถเอทีวี และทัวร์ซิปไลน์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกประจำเมือง
*** หมายเหตุ…ท่านใดต้องการนั่งเครื่องบินเล็กขึ้นชมวิวพร้อมลงจอดบนธารน้ำแข็งบริเวณยอดเขาเดนาลี (Glacier Landing) สามารถทำการจองได้จากเมืองไทย หรือแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าสองวัน ราคาท่านล่ะ 450 USD ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ลิ้งค์: https://youtu.be/sN1NXSbKTEU

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองวาซิลลา (Wasilla) เมืองแห่งการพักผ่อน เมืองตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานเดนาลีบนชายขอบของเทือกเขาอลาสก้า นำท่านเดินทางข้ามสู่ถนนนอกเมือง สองข้างทางเป็นทิวเขาอลาสก้าและทุ่งหญ้าแบบทุนดรา มีเนินเขาเป็นฉากหลังที่สวยงาม เส้นทางที่สวยงามเหล่านี้คงสภาพให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงไว้ เพื่อไม่ให้ธรรมชาติที่งดงามหายไป นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแคนยอน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมวิวที่เห็นใจกลางอลาสกล้า หรือ หัวใจแห่งอลาสก้า ชมวิวทิศทัศน์สองข้างทางระหว่างการเดินทาง ให้ท่านได้รับชมบรรยากาศธรรมชาติอันน่าหลงไหล ชมวิวบนยอดเขา กลางภูเขา Chugach MT. ชมความงามของภูเขาหิมะ จากจุดชมวิวท่านจะมองเห็นภูเขา ป่า และ ทะเลสาบ มากมาย ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของธรรมชาติในอลาสก้า ท่านจะมองเห็นสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นและสัตว์ป่านานาชนิด
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่Sheraton Hotel Anchorage / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 8แองเคอเรจ – ซีแอตเติ้ล – ชมเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมเมืองแองเคอเรจ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า บนพื้นที่ กว่าห้าแสนตารางไมล์ มีความใหญ่และกว้างเป็นอย่างมาก ถึงกระนั้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ก็มีประชากรอยู่ไม่มากนัก ให้ท่านได้ชมจุดสำคัญของเมืองและแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แวะชมสวน Cuddy Family Midtown Park สวนกลางเมืองศูนย์รวมของชาวแองเคอเรจ

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.50นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซีแอทเติล โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่…..
19.00เดินทางถึงเมืองซีแอทเติล นำท่านรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Crown Plaza Hotel Seattle Airport / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
 วันที่ 9ซีแอตเติ้ล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – สนามบิน – ฮ่องกง
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่ที่ใหญ่และมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และเศษฐกิจมากที่สุด ของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตร เพียงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมืองนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดไพน์ เพลส ที่เสมือนหัวใจของเมืองซีแอตเติ้ล เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมือง และได้แบ่งโซนขายสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ท่านสามารถซึมซับวัฒนธรรมการกินอยู่ของผู้คนชาวซีแอตเติ้ล ได้เป็นอย่างดี นำท่านแวะร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลกที่กำเนิดขึ้นมาในเมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเครื่องดื่มได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
วันที่ 10ซีแอทเติล – ฮ่องกง – กรุงเทพ
 01.10 น.นำท่านเหินฟ้าสู่เกาะฮ่องกง ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX857

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล *****

วันที่ 11กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
05.10 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้เวลาท่านพัก เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพมหานคร
08.00นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยสายการบินคาเธ่ท์ แปซิฟิค เที่ยวบินCX705
10.00ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

5-พฤษภาคม, 6-มิถุนายน, 7-กรกฎาคม, 8-สิงหาคม, 9-กันยายน