shutterstock_307295756
shutterstock_728136355-vert
shutterstock_526633117-vert
shutterstock_1148371559
shutterstock_1093304774
shutterstock_780887434 2222-vert
shutterstock_307295756
shutterstock_728136355-vert
shutterstock_526633117-vert
shutterstock_1148371559
shutterstock_1093304774
shutterstock_780887434 2222-vert

TCP004 เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน SL

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ช้อปปิ้งถนน36 สาย

++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 ม.ค. 6230 ม.ค. 6211,900฿download pdf
3 ก.พ. 626 ก.พ. 6211,900฿download pdf
10 ก.พ. 6213 ก.พ. 6211,900฿download pdf
17 ก.พ. 6220 ก.พ. 6211,900฿download pdf
24 ก.พ. 6227 ก.พ. 6211,900฿download pdf
3 มี.ค. 626 มี.ค. 6211,900฿download pdf
10 มี.ค. 6213 มี.ค. 6211,900฿download pdf
17 มี.ค. 6220 มี.ค. 6211,900฿download pdf
24 มี.ค. 6227 มี.ค. 6211,900฿download pdf

 

วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย- สะพานแสงอาทิตย์- ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
09.05 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ถึงกรุงฮานอยนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีนกษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานานเมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฎิหารย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านสงบสุขเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วพระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้นำชมวัดหงอกเซินวัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์1ใน2ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอยทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN)
จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลกชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก(เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)นำท่านเข้าสู่ที่พัก….เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ  ระดับเดียวกัน             
วันที่สอง ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการตั้งแต่วันที่ กันยายน – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัววัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิมโดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ อ่าวฮาลอง เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลักษณะทั่วไป

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล) ซีฟู๊ดบนเรือ
 บ่าย นำท่าน ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก  Blue Sky  Hotel ระดับ 3 ดาว……เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย           
วันที่สาม ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่าอ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตาทั้งเทือกเขา
เนินเขาหินปูนที่ราบต่ำและนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอดจึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟูซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่าฮวาลือ
(Hua Lo Palace)อายุเก่าแก่หลายร้อยปีซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆระยะทาง110กิโลเมตรลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตรTam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือนกุ้ยหลินของจีนหรืออ่าวฮาลองเบย์เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาดล่องเรือผ่านท้องน้ำสองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าวยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ชาวนาให้เห็นอย่างเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติจากนั้นนำท่านสักการะวัด Bai Dinh ที่ประวัติอันยาวนานเก่าแก่และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก  YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับ ฮานอย นำชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมวัดเฉินก๊วกเป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดียและเจดีย์หลายชั้นสำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ชีวิต ได้เวลา เดินทางสู่ สนามบินนอยไบเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.20น.   ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
22.20น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

9-กันยายน, 10-ตุลาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “TCP004 เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน SL”