1
2
3
4
5
shutterstock_1083936509
rutsche_256838
1
2
3
4
5
shutterstock_1083936509
rutsche_256838

WTG1409M แกรนด์ออสเตรีย-บาวาเรีย 9 วัน (TG)

บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก

นั่งกระเช้าชมวิว – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย – อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ

 ซอลซ์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – กราซ(มรดกโลก) นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กล็อคนิค – เวียนนา 

ดินเนอร์ ณ หมู่บ้านกรินซิ่ง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – วิหารเมลล์ – ล่องเรือชมวาเคาท์ วาเลย์ 

*** พักโรงแรมเฮอริเทจ ริมทะเลสาบเมืองฮัลลสตัทท์ 100% ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
18 ต.ค. 6126 ต.ค. 6185,900฿download pdf
หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิก 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่สอง มิวนิค – บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pfänder –ชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์
นั่งรถไฟสายอัรล์เบิร์ก (Arlbergline) – อินนส์บรูค
 00.50  ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924
06.45

 

 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำคณะออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria ผ่านแนวเทือกเขาแอลป์ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน,ต้นเบิร์ชสีเขียงขจี  ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวช่วยสร้างความงามให้กับเส้นทาง เดินทางถึงเมืองบรีเกนซ์ (Bregenz) นำท่านเข้าสู่สถานีกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ (Pfänder) สูง 1,100 เมตร เป็นจุดชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ ที่สวยที่สุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของทะเลสาบและเทือกเขาแอล์ป สุดแสนประทับใจ (โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขา) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่ตัวเมืองบรีเกนซ์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบลูเดนซ์ (Bludenz) นำท่านโดยสารรถไฟเส้นทางท่องเที่ยว Arlbergline Scenic Train รถไฟนำเที่ยวในเส้นทางที่สวยที่สุดของประเทศออสเตรีย เส้นทางรถไฟจะผ่านแคว้นทีโรล ซึ่งเต็มไปด้วยเทือกเขาแอล์ป และทะเลสาบ สะพานไตรซานน่า (Trisanna Bridge) ปราสาท เวยส์เบิร์ก (Wiesberg Castle) ผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่มีทิวเขาแอล์ปเป็นฉากหลังสุดแสนงดงาม (ในฤดูหนาวจะเป็นทุ่งหิมะ) เดินทางถึงเมืองอินนส์บรูค นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็น แหล่งสกีเป็นที่รู้จักกัน  ดีของชาวยุโรป จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นำคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์บรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลัง ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ นำคณะชมสัญลักษณ์ของเมือง “ หลังคาทองคำ ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ : Innsbruck Hotel / Penz West Hotel เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่สาม อินนส์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ –ซอลซ์เบิร์ก – ชมเมือง –
พักเมืองฮัลสตัทท์
100%
เช้า

 

 

 รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า พร้อม “นั่งกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ Stubai Glacier ขึ้นสู่ยอดเขาสูง  2,900 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอดเขาสตูไบ เป็นสถานที่เล่นสกีที่โด่งดังที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นสถานที่รวมความดื่มด่ำของหิมะประสบการณ์แห่งความตื่นเต้นจากขุนเขาอัลไพน์อาณาจักรแห่งหิมะ ท่านจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน้ำแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางลงจากยอดเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพร้อมชมวิวแบบพาโนรามา
จากยอดเขา
บ่าย

 

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางถึงเมือง “ ซาลส์บวร์ก ” Salzburg  เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค หลังอาหารนำท่านเข้าชมความสวยงามของ “อุทยานมิราเบลล์” Mirabel Garden อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชม สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” ที่แปลกตา การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตา สวนวงกต โรงละครในแมกไม้ที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน และทิวทัศน์ของ “ ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” Hohensalzburg Fortressเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้…จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น ที่สร้างจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ…ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ที่ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตรและงดงามนำท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ชื่อดัง“เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย“ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ ที่สูงตระหง่าน แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณ เมืองฮัลชตัทท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ“อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น เดินทางถึงเมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวย / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ                    ä บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู Grilled Whole Trout พร้อมมันฝรั่งอบ รสเลิศ  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมันฝรั่งอบ รสเลิศ
พักที่ : Heritage Hotel, Heritage ในเมืองฮัลสตัทท์ 100%
วันที่สี่ นั่งรถรางชมวิวฮัลสตัทท์ – เหมืองเกลือ – กราซ
เช้า

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวความสวยงามที่ยังคงมีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินสู่จุดชมธรรมชาติอันแสนโรแมนติก ของเมืองฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย หมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี
นำท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพื่อขึ้นสู่สถานี Salz Welten จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน นำท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ที่เก่าแก่ซึ่งถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูด ผู้ตคนจากทั่วโลก มาเที่ยวชม จนทำรายได้มหาศาลให้กับเมืองฮัลสตัทท์ นำท่านผจญภัยใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรดินที่มีค่าดุจทอง สร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรต่างๆ ที่เป็นเจ้าของ และสนุกสนานกับการเปลี่ยนระดับในเหมืองด้วยไม้เลื่อนแบบชาวเหมืองในอดีต อันแสนงดงามเกินคำบรรยาย จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “ เมืองกราซ ” Graz นำท่านชม “ เมืองกราซ ” (Graz) (278 ก.ม. ประมาณ 3 ชั่วโมง) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ มรดกโลก ” จากองค์การยูเนสโก้ Unesco ให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2003
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Roomz Graz Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า กราซ – ชมเมือง – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง –เวียนนา –
ดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ หมู่บ้านกริ่นซิ่ง
เช้า

 

 

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเข้าชม “ เขตเมืองเก่า ” Old Town ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชม “ หอนาฬิกาประจำเมือง ” Schlossberg clock tower ที่มีชื่อเสียง “ กราซ ” เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)…จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

 

 

 

นำคณะนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทางที่มีทิวทัศน์ “ สวยที่สุด ” จากเมืองกราซลงไปทางใต้ของออสเตรีย ทางรถไฟผ่านเขต “ ภูเขาวิเศษ ” เซมเมอร์ริง เมื่อปี 1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจ้างให้สร้างทางรถไฟไปยังทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์กา ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ได้ตัดทางรถไฟผ่านช่องเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นทาง “ รถไฟที่สูงที่สุดในโลก ” โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี คือระหว่างค.ศ. 1848 – 1856ในยุคนั้นโครงการที่ท้าทายนี้ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีกับธรรมชาติได้ลงตัวที่สุด และยังคงได้รับคำสรรเสริญนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทางรถไฟกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอย่างทั่วถึง กระท่อมพักแรม และกิจกรรมแบบอัลไพน์ ช่วยเกื้อหนุนการให้บริการของที่พักแบบพื้นเมืองที่มีอยู่หลายประเภท… เดินทางถึงกรุงเวียนนา จากนั้นนำท่านไปยังบริเวณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” Village of Grinzing อันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงในด้านอาหาร และการผลิตไวน์ ชานกรุงเวียนนา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” Village of Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเรื่องการผลิตไวน์ ท้องถิ่นให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลิศรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ
พักที่ : Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่หก เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง 
เช้า

 

 

 

 

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

 

 

นำคณะเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจาก  นักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ Johannes Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร The Rib of Vienna Restaurant เมนูพิเศษ: ซี่โคลงหมูอบ สไตล์เวียนนา (Viennese Roast Pork Rib)  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด เวียนนา – ล่องเรือวาเคาท์ วาเลย์ – ดูร์นสไตน์ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท
เช้า

 

 

 

ความงามของ “วาเคาน์ วาเลย์” Wachau Valley วาเคาน์คือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและ หมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย เรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ลักษณะที่สร้างความโดดเด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง  ไร่องุ่นขั้นบันได, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงสำนักสงฆ์เมลค์ ปราสาทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล ผ่าน “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็นที่คุมขังพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งอังกฤษ ที่มาร่วมในสงครามครูเสด นำคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์” Melk เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่ตั้งอยู่ตรงช่วงคุ้งน้ำของแม่น้ำดานูบช่วงที่ไหลผ่านประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองนี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลืองอร่ามทุกด้านส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโก ลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome Of A Rose
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำคณะออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,Gaastra, Hallhuber,Guess, Polo Ralplauren,Geox, Bally, Armani, Burberry,Camel,Timberland,Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่กรุงเวียนนา
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่แปด เวียนนา – เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
13.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
06.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WTG1409M แกรนด์ออสเตรีย-บาวาเรีย 9 วัน (TG)”