GI-Stepping-off-Red-Bus
Lobster
Capilano Suspension Bridge shutterstock_173231909
beautiful-niagara-falls-wallpaper-gevmcdso
Capilano Suspension Bridge shutterstock_167613881
GI-Stepping-off-Red-Bus
Lobster
Capilano Suspension Bridge shutterstock_173231909
beautiful-niagara-falls-wallpaper-gevmcdso
Capilano Suspension Bridge shutterstock_167613881

WCX5010Y แกรนด์แคนาดา 10 วัน CX (สัมผัสเส้นทางธรรมชาติที่แท้จริง)

ขอนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศ และความสวยงามของภูมิประเทศ ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดา     อีกทั้งยังนำชมตึกอาคาร บ้านเรือน ที่ยังคงซึ่งสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

และถือได้ว่าเป็นอีกประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามที่ ริมทะเลสาป เลคหลุยส์

ใกล้ชิดกับสายน้ำที่เชี่ยวกราดอย่างน้ำตกไนแองการ่า

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6221 เม.ย. 62149,900฿download pdf
29 เม.ย. 629 พ.ค. 62149,900฿download pdf
14 มิ.ย. 6223 มิ.ย. 62149,900฿download pdf
หมายเหตุ

รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน

วันแรก

กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง

08.30 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
11.05 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX750/CX838

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

13.15 (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

นำท่านชมสะพานแขวนคาปิลาโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำ และได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World’s Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปีชมนาฬิกาไอน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  /นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Pacific Gateway Hotel Vancouver / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่สอง

แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – ชมเมือง – บุดชาดการ์เด้น – คัลกาลี

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ บนเรือเฟอร์รี่  (คืนเงิน 15CAD)

นำเดินทางสู่ท่าเรือชาลวาสเซ็น ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามตกแต่งสวยอย่างสวยงามทุกบ้าน

07.00  ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงามสู่ เกาะแวนคูเวอร์(ใช้เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลัมเบีย นำเดินทางโดยรถโค้ช สู่สวนพฤษชาติบุทชาด BUTCHART GARDEN ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวน แห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลก น้ำพุแมกไม้งดงามยิ่งจนได้เวลาอันสมควร
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนเขาบีคอน Beacon Hill Park นำชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา Victoria Parliament งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ในท่ายื่นให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรียนำท่านเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรีย

ค่ำ

*** อิสระอาหารค่ำภายในสนามบิน ***

20.20 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ AC8558
22.54 เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ต้า ALBERTA  แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในประเทศแคนาดา / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่สาม
เลคหลุยส์ – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway- Sky Walk(ทางเดินกระจก) – คัลการี
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งส่องประกายงดงามยิ่ง นำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist Center มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงาม หรือเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOURIST CENTER

นำท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะนำท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ำแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร

*** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

พักที่ Elk+Avenue Hotel/ Moorse Resort Banff หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่สี่
คัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ – ยอดเขาซัลเฟอร์ – น้ำตกโบว์ – อุทยานแห่งชาติบานฟฟ์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร

นำเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส จนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านชมสายน้ำตกโบว์ BOW FALLS กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ ด้วย ความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงาม ท่านอาจมีโอกาศเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เดินทางสู่เมือง BUNFF NATIONAL PARK  เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพไม่ควรพลาดอย่าง สามารถเที่ยว Banff ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและ สัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟ้า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทั่วเมืองไดภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พักทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขาและป่าแถบนั้น ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งไทย, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยน หรือแม้แต่อาหารของแคนาเดี่ยน เดินทางให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยู่บริเวณนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง นำท่านนำท่านออกเดินทางสู่เมือง คัลการี

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Calgary Marriott Airport In-Terminal Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า

คัลการี – มอลทริออล – ชมเมืองเก่า – ชมสวนเกาะเซนต์ เฮเลน่า

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง 
07.00 ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีออล Montreal โดยเที่ยวบินที่AC186
12.58 เดินทางถึงเมืองมอลทรีออล Montréal เมืองสำคัญ แห่งแคว้นควีเบก
เที่ยง ******* อิสระบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ********  (คืนเงิน 15 CAD)

ท่านชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง นำชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง นำท่านข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph’s Oratory Basilica ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขารอยัล Mont Royal ตามชื่อเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Le Cantile Suite Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่หก
มอลทรีออล – ออตตาวา – คิงส์ตัน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออตตาวา Ottawa (150 ก.ม.) ระหว่างทาง ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม ชมเมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้ นำท่านชมอาคารรัฐสภา และสถานที่สำคัญของเมือง เป็นอาคารที่สร้างสไตล์คลาสสิค เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา นำท่านถ่ายรูปและ ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ตัน Kingston เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ นำเดินทางเลาะริมแม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Holiday Inn Express& Suite Kingston Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด คิงส์ตัน – ล่องเรือ 1000 ISLAND – น้ำตกไนแองการ่า – พักห้องฝั่งน้ำตกทุกห้อง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเ พลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่านเขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์สู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความงามของน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองร้าน Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster
พักที่ Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่า

* ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดกับห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง *

วันที่แปด
ล่องเรือ ชมน้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN Tower – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ลร๊อค (Table Rock) ชมน้ำตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นำท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด พร้อมรับเสื้อ

กันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครั้งนี้ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ เวิล์ดพูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***

มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม อิสระตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางสู่มหานครโตรอนโต (Toronto)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมนครโตรอนโตToronto เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค ผ่านชมสนามกีฬา สกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอ และตัวเมืองบนหอคอย C.N TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น

*** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

นำเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่เก้า โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ
01.45 ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX829/CX705
 

***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

10.40  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

4-เมษายน, 6-มิถุนายน

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WCX5010Y แกรนด์แคนาดา 10 วัน CX (สัมผัสเส้นทางธรรมชาติที่แท้จริง)”