Blue Lagoon M
Geysir M
Kirkjufell M
Myrdalsjokull Glacier M
SelFoss M
Thingvellir National Park M
Blue Lagoon M
Geysir M
Kirkjufell M
Myrdalsjokull Glacier M
SelFoss M
Thingvellir National Park M

แพ็กเก็จไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน ออกเดินทางได้ทุกวัน

เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล

ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – เข้าชมถ้ำน้ำแข็งมีไกด์นำทาง – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน

*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***

*** รวมค่ารถออกล่าแสงเหนือโดยพนักงานขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญ ***

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค
20.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.05เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค
05.20เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
07.45ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY991
09.35เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ พนักงานขับรถแสดงป้ายต้อนรับ One World Tour พนักงานขับรถ(English Speaking Guide)

  • เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก
  • แวะชม น้ำตก Gull Fossหรือน้ำตกทองคำ(Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมา
  • เข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park(ค่าเข้า 6 Euro) ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน้ำตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำ สโกก้า  แวะถ่ายภาพกับภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง แวะชมเคริด Kerid (6 Euro) ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก   / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่
พักที่Stracta Hotel / พักระดับใกล้เคียง
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***
วันที่ 3วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – เข้าชมน้ำแข็งคัทลา – วิค
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • ขับสโนโมบิล (Snowmobile Tour 2 ชั่วโมง)(รวมในแพ็คเก็จ) บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ำแข็งซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร

***  การขับสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

เข้าชมภายในถ้ำน้ำแข็งคัทลา (Katla Ice Caves)(รวมค่าเข้าชมพร้อม English Speaking Guide) ถ้ำน้ำแข็งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD Super Jeep) ชมวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ท้องถิ่นจะเตรียมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถ้ำ ถ้ำน้ำแข็งคัทลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคัทล่า ที่ดับลงแล้ว นำท่านเข้าชมภายในถ้ำน้ำแข็งที่มีสีฟ้าสวยงาม นำทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักที่Stracta Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – หาดไดมอนด์ บีช – วิค
เช้า 

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  • ชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็กๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก
  • ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำ แข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค

พักที่Stracta Hotel / ที่พักระดับใกล้เคียง
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***
วันที่ 5วิค – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส – เรคยาวิค – ชมเมือง – บูล ลากูน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
– ชมความงามของน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า ออกเดินทางผ่านเมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค(60ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)
 – ชมกรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนักทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง
ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นนำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคารฮอฟดิ(Hofdi) ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีโรนัล เรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น เก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม เก็บภาพซัน โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิค เก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse)  ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค
 – พนักงานขับรถนำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon(รวมค่าเข้าแล้ว) ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลิกา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium), โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน
 * รวมค่าเข้า Blue Lagoon Paackage Comfort: Blue Lagoon
 * รวม ค่าตั๋วเข้า Blue Lagoon, Silica mud mask, towel, 1st drink of your choice
พักที่Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง
*** พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***
วันที่ 6เรคยาวิค – เขาเคิร์กจูเฟล – อาคารพาร์ลาน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  – ออกเดินทางสู่ ภูเขาเคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์(West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
– ออกเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค อิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
– ขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บน้ำร้อนจากใต้ดินมีความจุถังล่ะสี่ล้านลิตร สร้างในสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิค อย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
พักที่Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 7เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า แบบกล่อง
 06.00พนักงานขับรถรับคณะ ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
10.25ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
15.55เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
16.50เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141
วันที่ 8กรุงเทพฯ
07.25เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ