Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Golden Gate Bridge in San Francisco
Grand Canyon shutterstock_1095640973
yosemite_nat_park_tweak-1530113243
shutterstock_258887519
Golden Gate Bridge in San Francisco
Grand Canyon shutterstock_1095640973
yosemite_nat_park_tweak-1530113243
shutterstock_258887519

WCX5010S อเมริกาตะวันตก 10 วัน CX อุทยานโยเซมิติ

ซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ  – โยเซมิติ – ลาสเวกัส – ลอส แองเจลิส
ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม
เข้าชมความสวยงามของน้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและน้ำตกโยเซมิติ ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM)
นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย
อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค
ลอมบาร์ด สตรีท – รถรางชมเมือง
05.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
08.15ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX700
 12.10 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง
14.10ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX870
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
11.30เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN PEAK) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว Panorama จากนั้นนำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้น นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟ วิ่ง ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองซาน ฟรานซิสโก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน อิ่มอร่อยกับเมนูกุ้งมังกร (LOBSTER)
พักที่CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่2ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว – ซีวิค เซ็นเตอร์  – สะพานโกลเดนเกรท -คาร์สัน ซิตี้
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HAMPTON INN & SUITES CARSON CITYหรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (TAHOE LAKE) เป็นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ   อยู่ที่ความสูง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในโลก อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามและน้ำทะเลสาบอันใสสะอาด จากนั้น  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) เพื่อดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ EMERALD BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินข้ามน้ำไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ซ้ำกันบน  ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนำท่านสู่ “เมืองโมเดสโต” (Modesto) (ระยะทาง 247 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 50 นาที) เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาหิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่SPRING HILL SUITES BY MARRIOTT MODESTO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน่
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK)  (ระยะทาง 194 // ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 40 นาที) ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อจอห์น มุยร์ (JOHN MUIR) เป็นผู้ผลักดันอุทยานแห่งนี้ อีกทั้ง ได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกและเมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกินพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาเซียร์รา เนวาดา (SIERRA NEVADA) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,081 ตร.กม. พื้นที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 600-4,000 ม. โยเซมิติเป็นที่รู้จักในชื่อของหน้าผาหินแกรนิต ยอดเขา “ฮาล์ฟ โดม” (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติ สูงถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยังเป็นที่ถกเถียงว่าครึ่งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว ชมหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังมีโกรกธารและน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก BRIDALVEIL FALLS น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน และ น้ำตกโยเซมิติ (YOSEMITE FALL) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกสองชั้น มีความสูงรวมกันถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว คืนเงินท่านละ 20 ยูเอส ดอลล่าร์
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแค ลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดและบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบท
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:     RADISSON HOTEL FRESNO CONFERENCE CENTER   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5เฟรสโน – ลาส เวกัส – ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้าเลท – อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้น นำท่านเข้าสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein  หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย
ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 เขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน – ลาส เวกัส     
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิค)
ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย
(ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
พักที่ :BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ลอสแองเจลีส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่HOLIDAY INN LA MIRADA    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่แปดลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สนามบิน
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่าง

ต่อเนื่องอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ซีรีย์ชื่อดัง, Fast & Furious Supercharged ภาพยนตร์ชื่อดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc.

เที่ยง(อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น เชิญท่านได้อิสระและสนุกสนามกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Tony Roma’s Restaurant เมนูซี่โครงหมูอบรสเลิศสูตรต้นตำรับ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันที่9ลอส แองเจลลิส – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 00.55ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX881

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

วันที่10กรุงเทพฯ
06.45เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.00ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  CX705
10.05เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล   ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ