Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Faroe Islands, Denmark_316786007
Historic stone house with turf roof on the island of Streymoy, Saksun, Faroe Islands_346204145
Puffins on Mykines, Faroe islands_1122031802
Egeskov Castle_443848723
Little Mermaid
โคเปนเฮเกน
Faroe Islands, Denmark_316786007
Historic stone house with turf roof on the island of Streymoy, Saksun, Faroe Islands_346204145
Puffins on Mykines, Faroe islands_1122031802
Egeskov Castle_443848723
Little Mermaid
โคเปนเฮเกน

WTG0610F หมู่เกาะแฟโร-เดนมาร์ก-สวีเดน 10 วัน TG.

โคเปนเฮเกน * ปราสาทเฮลซิงงอร์ * หมู่เกาะแฟโร * น้ำตกมูลาฟอสเซอร์ *
ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร * เคริ์กจูบูเออร์
* ทอร์สเฮาน์ * โอเดนเซ *
เฮลซิงบอร์ก * อัลบอร์ก*มหาวิหารบูโดลฟี * นั่งเรือเฟอร์รี่ STENA LINE *
กอเทนเบิร์ก(สวีเดน)
 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 เม.ย. 6218 เม.ย. 62136,900฿download pdf
28 เม.ย. 627 พ.ค. 62139,900฿download pdf
29 เม.ย. 628 พ.ค. 62139,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่ 2 โคเปนเฮเกน – ปราสาทเฮลซิงงอร์ – โคเปนเฮเก้น
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงงอร์ (Helsingor) ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นำท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ก หรือ “ปราสาทเอลซินอร์” ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน Copenhagen แวะถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพ นิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace พระราชวังฤดูหนาว สร้างในศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์ไอด์เดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจัตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์กษัตริย์เฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวีย จากนั้นชม ย่านเขตท่าเรือ “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ในย่านนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ผับ บาร์มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูย่างซอสบาบีคิว
พักที่: SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – น้ำตกมูลาฟอสเซอร์  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโรโดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SAS1777
12.15 เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก
….

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เมนูพิเศษ “ล๊อบสเตอร์
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครองตนเองของเดนมาร์กตั้งแต่ปีค.ศ.1948 เมืองหลวงคือ “ทอร์สเฮาน์” นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ชมสายน้ำที่พุ่งจากขอบหน้าผาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด้านล่าง ทำให้เป็นสถานที่ๆ สวยงาม น่าประทับใจอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกแห่งนี้ที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ Vágar ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เกาะใหญ่ที่เป็นหมู่เกาะแฟโร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของ Vágoy ซึ่งเป็นที่ตั้งของซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) ฟยอร์ดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งของเกาะแฟโร มีทัศนียภาพสวยงามทั้งเกาะแก่งและโขดหินริมทะเล หมู่บ้านนี้มีบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเสน่ห์และโบสถ์แบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1865 ประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
พักที่ : HOTEL HAFNIA, TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคริ์กจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซึ่งเป็นผาสูงตระหง่านอันเป็นที่อยู่ของนกแถบโซนอาร์คติกไม่ว่าจะเป็นนกพัพฟิน (Puffins) ที่อาศัยอยู่ตามชะง่อนผาและ นกอาร์คติดเทิร์น และอีกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่หมู่บ้านไควิค (Kvívík Village) ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร และยังคงมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นซากบ้านเรือนของชาวไวกิ้ง โดยบ้านที่อายุเก่าแก่ที่สุดประมาณศตวรรษที่ 18    อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บ้านโบราณริมฝั่งทะเลตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแฟโร หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมกนัส “ (Magnus Cathedral) โบสถ์หินโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ค.ศ.1300) นอกจากนี้ยังมีบ้านไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชมโบสถ์หินโบราณที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญ Saint Olav (Olavskirkjan) ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ชมบ้านไม้โบราณที่นิยมปลูกหญ้าบนหลังคาเลียบฝั่งมหาสมุทร นับเป็นอีกหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร  นำท่านเที่ยวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในฟยอร์ดอันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์แห่งเกาะแฟโรได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ : HOTEL TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเก้น – โอเดนเซ
06.00 เดินทางสู่สนามบินแฟโร // บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง)
08.30 ออกสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airwaysโดยเที่ยวบิน RC450
11.35 ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้นประเทศเดนมาร์ก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอเดนเซ “Odense” (134 กม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะฟึน “FYN” และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเดนมาร์ก นี้เป็นบ้านเกิดและเมืองที่ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ : RADISSON BLU HOTEL, ODENSE หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 โอเดนเซ – ปราสาทเอเกสโคฟ – ออร์ฮุส – อัลบอร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทเอเกสโคฟ (ด้านนอก) “Egeskov Slot” (35 กม.) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14  ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ถือว่าเป็นปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ตัวปราสาทออกแบบในลักษณะคล้ายป้อมปราการเพื่อปกป้องเมืองจากการสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานั้น โดยสวนด้านนอกตกแต่งในแบบเรอเนสซองส์โดยใช้ต้นบีชโบราณอายุกว่าร้อยปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองออฮุส (Aarhus) (166 กม.) ออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองท่าสำคัญ ริมอ่าวออร์ฮูสทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมเมืองออร์ฮุส เมืองโบราณที่ก่อตั้งโดยชาวไวกิ้งเมื่อศตวรรษที่ 10 บนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์ ชมย่านเมืองเก่า “Den Gamle By” หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรวบรวมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-20 ถึง 75 หลังมาจัดแสดงในพิพิธฑภัณท์ ชมวิหาร ออร์ฮุส (Aarhus Cathedral) ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นการสดุดีนักบุญคลีเมนส์ ผู้คุ้มครองเหล่านักเดินเรือทั้งหลาย ด้วยความยาว 93 เมตร และความสูง 96 เมตร วิหารแห่งนี้จึงเป็นทั้งวิหารที่ยาวและสูงที่สุดในเดนมาร์ก  จากนั้นเดินทางสู่เมืองอัลบอร์ก (Aaaborg) (118 กม.) เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของเดนมาร์ก เมืองนี้ยังมีงานเทศกาลคาร์นิวัลอัลบอร์ก (Aalborg Carnival) ที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย ในด้านสถาปัตยกรรมเมืองนี้ขึ้นชื่อด้านบ้านแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ (half-timbered mansion)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, AALBORG  / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 อัลบอร์ก – มหาวิหารบูโดลฟี – เฟรดเดอริกชาวเฟ่น – นั่งเรือเฟอร์รี่ STENA LINE
กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมืองอัลบอร์ก เข้าสู่จตุรัสเก่ากลางเมือง “Gammeltorv” เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่สุดในเมืองอัลบอร์ก มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 จัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลเมืองแบบกลางแจ้ง เคยมีการแขวนคอและตัดศีรษะนักโทษมาแล้วในอดีต จากนั้นเข้าสู่มหาวิหารบูโดลฟี “Budolfi Kirke” ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัส ชมสถาปัตยกรรมและวัตถุตกแต่งเก่าแก่ และดื่มด่ำความสงบนิ่งภายในตกแต่งในสไตล์โกธิคและบาโรกนี้มีชุดระฆัง 48 ใบ ชมบ้านสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบดัตช์ของ เจนส์ แบง (Jens Bang’s House) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านขายยามากว่า 300 ปี และบ้านแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ที่ทำจากหินทรายของนายกเทศมนตรี เยอร์เก้น โอลูฟเซ่น (Jørgen Olufsen’s House) ในศตวรรษที่ 17 ชมศาลาว่าการเมืองอัลบอร์ก “Aalborg Radhaus” ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรอกโคโคที่มีอายุกว่า 250 ปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟรดริกชาวเฟ่น “Frederikshavn” (63 กม.) เมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ STENA LINE ข้ามทะเลคัตเทกัต “Kattegat” (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) สู่เมืองกอเทนเบิร์ก “Göteborg” เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก แต่ยังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: RADISSON BLE SCANDINEVIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 8 กอเทนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก
เช้า   บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมย่านเมืองเก่ากอเทนเบิร์ก เข้าสู่จัตุรัสกุสตาฟอดอล์ฟ “Gustav Adolfs Torg” จตุรัสใหญ่กลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลาว่าการเมืองเก่า “Kronhuset” อนุสาวรีย์ของกษัตริย์กุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟ ที่ตั้งอยู่หน้าอาคารเทศบาลเมืองกอเทนเบอร์ก  พื้นถนนของเมืองเก่านี้ปูด้วยหินกรวดรซมถึงคลองหลายสายที่อยู่รอบเมืองคล้ายกับกรุงอัมสเตอร์ดัม เพราะผู้อพยพชาวดัตช์ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างป้อมปราการและผังเมืองขึ้นในปี 1621 ชมตลาดปลาหรือ Feskekôrka อาคารที่ออกแบบมาคล้ายกับโบสถ์คริสต์   เดินเล่นย่านฮากา “Haga Nygata” ย่านถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮามสตัด “Harmstadd” (142 กม.)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก “Helsingborg” (79 กม.) เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวีเดน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี เข้าสู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของเมือง ชมศาลาว่าการเมือง The Town Hall (Rådhuset) ที่สวยงามนี้สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิคที่มีหอคอยสมัยศตวรรษที่ 19 และยอดแหลมคมอาคารที่ตกแต่งอย่างหรูหราและหอระฆังสูง 65 เมตร สร้างตั้งแต่ปี 1870 ด้านหน้าศาลากลางเป็นอนุสรณ์ของนอร์เวย์และเดนมาร์กอนุสรณ์การให้ความช่วยเหลือจากประเทศสวีเดนเมื่อประเทศเหล่านี้ถูกยึดครองโดยชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นชมโบสถ์เซนต์แมรี่ เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเฮลซิงบอร์ก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยสร้างขึ้นในสไตล์โรมันและได้รับการตกแต่งใหม่ในสไตล์โกธิคในศตวรรษที่ 15 จากนั้นชมสล็อตฮาเกน (Slottshagen) ประตูเก่าแก่ที่สวยงาม ด้านบนสุดจะเป็นส่วนของปราสาทโบราณที่เป็นลักษณะหอคอย เรียกว่าแชร์นัน (Kärnan) เป็นหอคอยอิฐขนาด 35 เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านบนของจัตุรัสตลาดอันยาวไกล (Stortorget) ในตอนท้ายของจัตุรัสหอคอยสองแห่งจะมีบันไดกว้างขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ที่ตั้งของหอป้องกันเก่าเป็นปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นป้อมปราการ คู่กับปราสาทครอนบอร์ (Kronborg) ในเมืองเฮลซิงเออร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเล
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่: RADISSON BLU HOTEL, HELSINBORG หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 9 เฮลซิงบอร์ก –  โคเปนเฮเกน – เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ผ่านเมืองมัลโม่ ข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษีคืน TAX REFUND ก่อนเดินทางกลับ
13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951
วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูมิ
06.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น