Mont Blanc _106947995
cacle carAiguille du Midi_573693922
Geneva_319406843
Riquewihr_1141316486
LAKE TITISEE shutterstock_659484805
shutterstock_81852040
Mont Blanc _106947995
cacle carAiguille du Midi_573693922
Geneva_319406843
Riquewihr_1141316486
LAKE TITISEE shutterstock_659484805
shutterstock_81852040

WTG0108Z สวิส-ผรั่งเศส-อิตาลี 8 วัน TG FEB-JUN 2019.

ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์–ทิทิเซ่(เยอรมนี) –ไฟร์บรูก อิมไบรส์เกา

  กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวีย – เบอซ็องซง – เจนีวา– อีวัวร์ – อานซี – ชาโมนิกซ์

 มองบลังค์ – มิลาน – เอาท์เลท 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 ก.พ. 6212 ก.พ. 6258,900฿download pdf
12 ก.พ. 6219 ก.พ. 6258,900฿download pdf
12 มี.ค. 6219 มี.ค. 6258,900฿download pdf
19 มี.ค. 6226 มี.ค. 6258,900฿download pdf
26 มี.ค. 622 เม.ย. 6258,900฿download pdf
7 พ.ค. 6214 พ.ค. 6257,900฿download pdf
12 พ.ค. 6219 พ.ค. 6257,900฿download pdf
15 พ.ค. 6222 พ.ค. 6257,900฿download pdf
22 พ.ค. 6229 พ.ค. 6257,900฿download pdf
5 มิ.ย. 6212 มิ.ย. 6257,900฿download pdf
12 มิ.ย. 6219 มิ.ย. 6257,900฿download pdf
19 มิ.ย. 6226 มิ.ย. 6257,900฿download pdf
หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
21.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์(เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง)
วันที่2 ซูริค–ซาฟเฮาส์เซ่น– น้ำตกไรน์ – ทิทิเช่ –ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา

00.35 น.

เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบินที่ TG 970
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

 เช้า

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausenเมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของ“น้ำตกไรน์”ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินสู่“เมืองทิทิเช่” Titiseeตั้งอยู่ในพื้นที่กลางป่าดำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนีโดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทิวป่าสนที่ยืนต้นปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของ “นาฬิกากุ๊กกู” ที่มีชื่อเสียงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา(45กม.)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ INTER CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3

ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา–กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)–ริคเวีย–เบอซ็องซง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมาร์” (50 ก.ม.)เมืองท่องเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแคว้นอาลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศสตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเมืองกอลมาร์ ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอัลซาส” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่เรียง รายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถานและร้านค้าและที่อยู่อาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางจากนั้นนำท่านเดินสู่“หมู่บ้านริคเวีย” Riquewihr(15 ก.ม.)เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นอาลซาส เป็นหมู่บ้านที่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส การออกแบบตกแต่งบ้านเรือนของที่นี่จะคล้ายกับเมือง กอลมาร์ บ้านทุกหลังของที่นี่จะถูกประดับและตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาหรือของเล็กๆน้อยๆน่ารักเต็มไปหมด อาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือการทำไวน์ ทำขนมท้องถิ่น งานฝีมือ ถือว่าดีมากๆทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ มีหอนาฬิกาซึ่งเป็นหอคอยที่โบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและที่นี่ยังตั้งป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแคว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วย

เที่ยง

 

บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านริโบว์วิล”Ribeauville(15 ก.ม.)อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆซึ่งห่างจาก เมืองกอลมาร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรมีชื่อเสียงโด่งดังมาก จากทัศนียภาพที่มองแล้วสบายตาสบายใจ และอาคารบ้านเรือนในยุคกลางในฉบับอัลซาส รายล้อมด้วยไร่องุ่นและยังมีโบสถ์ที่สำคัญถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือSt.Gregoryและ St. Augustine ทั้งสองแห่งนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองเบอซ็องซง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  IBIS BESANCON CENTRE VILLE HOTELหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 เบอซ็องซง– เจนีวา– อีวัวร์ – อานซี

เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่“เมืองเจนีวา”พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมนำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อีวัวร์ Yvoireซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝั่งทางฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและได้รับ InternationalTrophy for Landscape และยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วยนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซีAnnecyเมืองเล็กๆน่ารักตามแบบชนบทฝรั่งเศสตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัวอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซีAnnecy Lake ในฝรั่งเศสหรือทะเลสาบเจนีวาGeneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ถือ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆและยังได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์” ใจกลางเมืองยังมีPalais de L’Isleเป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำและยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซีอีกด้วยฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 อานซี–ชาโมนิกซ์–มองบลังค์– มิลาน

เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc)เป็นจุดหมายปลายทางให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูงอิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใสและมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงามให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงหากอากาศดีๆท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังที่สูงถึง 4,807 เมตรสูงสุดในยุโรปและอันดับที่ 11 ของโลก
นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานีไอกุยดูมิดิ (Aiguille du Midi) เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกจากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงเฟรา) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลกอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan)เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแห่งแคว้นลอมบาร์ดี

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ IBIS MILANO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6 มิลาน –ชมเมือง – เอาท์เลท
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์กปารีสลอนดอน และโรม จากนั้นนำคณะเก็บภาพ“ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้นำท่านชมภายนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม”สัญลักษณ์ที่โดด เด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น มหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอดรูปปั้นนักบุญ คนและสัตว์อีกกว่า 3,000 รูป ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่SERRAVALLE DESIGNER OUTLETอิสระให้ทุกท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน
พักที่ IBIS MILANO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

22.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
วันที่ 7 มิลาน – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน…นำท่านเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
  *** ออกเดินทางกลับ ***
05-12ก.พ. // 12-19ก.พ. //12-19 มี.ค. //19-26 มี.ค. // 26มี.ค.-02เม.ย.2562
 13.05  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย แอร์แวย์ เที่ยวบินที่ TG941
วันที่8 กรุงเทพฯ
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ
*** ออกเดินทางกลับ ***
07-14พ.ค. //12-19พ.ค. //15-22พ.ค. // 22-29พ.ค. // 05-12มิ.ย. //12-19มิ.ย. //19-26มิ.ย. 2562
14.05 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย แอร์แวย์ เที่ยวบินที่ TG941
วันที่8 กรุงเทพฯ
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ        โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ