Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Mont Blanc _106947995
cacle carAiguille du Midi_573693922
Geneva_319406843
Riquewihr_1141316486
LAKE TITISEE shutterstock_659484805
shutterstock_81852040
Mont Blanc _106947995
cacle carAiguille du Midi_573693922
Geneva_319406843
Riquewihr_1141316486
LAKE TITISEE shutterstock_659484805
shutterstock_81852040

WTG0108Z สวิสฯ-เยอรมัน-ฝรั่งเศส-อิตาลี 8 วัน TG

ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์–ทิทิเซ่(เยอรมนี) –ไฟร์บรูก อิมไบรส์เกา

  กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) – ริคเวีย – เบอซ็องซง – เจนีวา– อีวัวร์ – อานซี – ชาโมนิกซ์

 มองบลังค์ – มิลาน – เอาท์เลท 

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
21.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์(เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง)
วันที่2 ซูริค–ซาฟเฮาส์เซ่น– น้ำตกไรน์ – ทิทิเช่ –ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา

00.35 น.

เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบินที่ TG 970
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

 เช้า

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausenเมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯชมความสวยงามของ“น้ำตกไรน์”ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่เขต “ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest)ขุมทรัพยากรธรรมชาติของไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้สนที่ นํามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนนาฬิ กาคุ๊กคู (Cookcoo Clock) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีอายุกว่า 100  ปี ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเขตป่าสงวนที่สําคัญของประเทศเยอรมนี จากนั้นนําท่านสู่ “ทิทิเซ่” (Titisee) ทะเลสาบที่มีความสวยงามของชาวเยอรมัน นําท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนีจากนั้นชมการสาธิตวิธีการทํานาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกูและงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเมือง ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา (45กม.)            เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่าดำ รัฐบาเดิน-เวือร์เทมแบร์ก Baden-Wurttemberg ใกล้ชายแดนฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ INTER CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3

ไฟร์บรูกอิมไบรส์เกา–กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)–ริคเวีย–หมู่บ้านริโบว์วิล -เบอซ็องซง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมาร์” (50 ก.ม.)เมืองท่องเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแคว้นอาลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศสตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเมืองกอลมาร์ ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอัลซาส” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่เรียง รายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถานและร้านค้าและที่อยู่อาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางจากนั้นนำท่านเดินสู่“หมู่บ้านริคเวีย” Riquewihr(15 ก.ม.)เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นอาลซาส เป็นหมู่บ้านที่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส การออกแบบตกแต่งบ้านเรือนของที่นี่จะคล้ายกับเมือง กอลมาร์ บ้านทุกหลังของที่นี่จะถูกประดับและตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาหรือของเล็กๆน้อยๆน่ารักเต็มไปหมด อาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือการทำไวน์ ทำขนมท้องถิ่น งานฝีมือ ถือว่าดีมากๆทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ มีหอนาฬิกาซึ่งเป็นหอคอยที่โบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและที่นี่ยังตั้งป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแคว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วย

เที่ยง

 

บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านริโบว์วิล”Ribeauville(15 ก.ม.)อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆซึ่งห่างจาก เมืองกอลมาร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรมีชื่อเสียงโด่งดังมาก จากทัศนียภาพที่มองแล้วสบายตาสบายใจ และอาคารบ้านเรือนในยุคกลางในฉบับอัลซาส รายล้อมด้วยไร่องุ่นและยังมีโบสถ์ที่สำคัญถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือSt.Gregoryและ St. Augustine ทั้งสองแห่งนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองเบอซ็องซง (เมืองมรดกโลก ) เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดดู (Doubs) อีกทั้งยังเป็น เมืองหลวงแห่งแคว้นฟร็องช์-กงเต ซึ่งเป็นที่ตั่งถิ่นฐานของชาวกอลในยุคสัมริดราว 1500 ก่อนคริสต์ศักราช ตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมือง ซึ่งส่งผลให้เมืองได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประวัติศาสตร์ที่ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  IBIS BESANCON CENTRE VILLE HOTELหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 เบอซ็องซง– เจนีวา– อีวัวร์ – อานซี

เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่“เมืองเจนีวา”พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรมนำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อีวัวร์ Yvoireซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝั่งทางฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและได้รับ InternationalTrophy for Landscape และยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วยนำท่านออกเดินทางสู่เมือง อานซีAnnecyเมืองเล็กๆน่ารักตามแบบชนบทฝรั่งเศสตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัวอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซีAnnecy Lake ในฝรั่งเศสหรือทะเลสาบเจนีวาGeneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ถือ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆและยังได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์” ใจกลางเมืองยังมีPalais de L’Isleเป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำและยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซีอีกด้วยฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN HOTEL INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 อานซี–ชาโมนิกซ์–มองบลังค์– มิลาน

เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc)เป็นจุดหมายปลายทางให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูงอิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใสและมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงามให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงหากอากาศดีๆท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังที่สูงถึง 4,807 เมตรสูงสุดในยุโรปและอันดับที่ 11 ของโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานีไอกุยดูมิดิ (Aiguille du Midi ) เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 3,842 เมตร มีการเริ่มโครงการก่อสร้างตั่งแต่ปี ค.ศ. 1909 แต่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับในการก่อสร้าง จึงได้เริ่มมีการก่อสร้างในปี 1924 จนถึงปี 1955 ใช้เวลาก่อสร้าง 31ปี จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงเฟรา) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และยังสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์การถ่ายรูปสุดเสียวบนยอดเขาที่สูงที่สุด จุดชมวิว Chamonix Skywalk คือห้องกระจกนิรภัยหนา 12 มิลลิเมตร รอบทิศทาง            ที่ยื่นออกไปนอกตัวสถานนี ให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลางอากาศเหนือพื้นดินที่ความสูงถึง 1,035 เมตรเหนือหุบเขา ให้ท่านได้เก็บภาพเทือกเขามองบลังค์อย่างใกล้ชิด และเก็บบรรยากาศสุดประทับใจ              เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ( Milan ) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแห่งแคว้นลอมบาร์ดี

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ IBIS MILANO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6 มิลาน –ชมเมือง – เอาท์เลท
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์กปารีสลอนดอน และโรม จากนั้นนำคณะเก็บภาพ“ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้นำท่านชมภายนอก“มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม”สัญลักษณ์ที่โดด เด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” และเป็น มหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอดรูปปั้นนักบุญ คนและสัตว์อีกกว่า 3,000 รูป ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet อิสระให้ทุกท่านช็อปปิ้งกับเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าแบรนด์ดังอย่างเช่น Gucci ,Calvin Klein , Bulgari , Nike และอีกมากมายอย่างจุใจ ประหยัดกว่า 30-70% สำหรับแบรนด์ชั้นนำที่คุณต้องการ
ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน
พักที่ IBIS MILANO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

22.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
วันที่ 7 มิลาน – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน…นำท่านเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
  *** ออกเดินทางกลับ ***
05-12ก.พ. // 12-19ก.พ. //12-19 มี.ค. //19-26 มี.ค. // 26มี.ค.-02เม.ย.2562
 13.05  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย แอร์แวย์ เที่ยวบินที่ TG941
วันที่8 กรุงเทพฯ
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ
*** ออกเดินทางกลับ ***
07-14พ.ค. //12-19พ.ค. //15-22พ.ค. // 22-29พ.ค. // 05-12มิ.ย. //12-19มิ.ย. //19-26มิ.ย. 2562
14.05 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย แอร์แวย์ เที่ยวบินที่ TG941
วันที่8 กรุงเทพฯ
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ        โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ