Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
อาวีญง
โพว๊อง
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
อาวีญง
โพว๊อง
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ลาเวนเดอร์

WQR1807N ทัวร์ฝรั่งเศส ใต้ โพรวองซ์ 7 วัน QR ชมดอกไม้และเมืองเก่า

ความสวยงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ * เมืองโพรวองส์
เที่ยวชมเมืองเก่า เซนต์พอล เดอ วองซ์ * เมืองกอร์เดส * เมืองอาร์ล

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 ส.ค. 6215 ส.ค. 6252,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่สอง กรุงเทพฯ – โดฮา – นีซ – มอนติ คาร์โล – นีซ
02.35      เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR 837
05.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง)
08.05 เหินฟ้าสู่ เมืองนีซ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 053
13.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกสต์ดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชม เมืองมอนติ คาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเล็กๆ ที่ร่ำรวยสุดๆ เมืองเก่ามอนติคาโร เป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านเดินเข้าสู่ลานหน้าพระราชวัง ชมบรรยากาศที่หรูหราไฮโซ เก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในวิหาร โมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซ แห่ง โมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหราของคาสิโน และโรงแรม เดอะ ปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สาม นีซ – เซนต์ พอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มาร์เซย์
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพที่สวยงาม ณ หมู่บ้านกราซ(Grasse) หมู่บ้านผลิดน้ำหอมที่มีชื่อเสียงมายาวนาน นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เป็นหมู่บ้านในยุคสมัยกลางของยุโรปที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีกำแพงหินล้อมรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ที่มีลักษณะคล้ายๆ ปราสาทไว้ล้อมรอบ ทางเดินในหมู่บ้านจะเป็นเหมือนตรอกเล็กตรอกน้อยผสมปนเปกันไป ระหว่างบ้าน, ร้านค้าแกลเลอรี่ของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ  ที่ใช้หินในการก่อสร้างบ้าน ในหมู่บ้านได้ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้า ร้านแสดงสินค้าพวกศิลปะ และหัตถกรรม เช่น เครื่องถัก ตุ๊กตาผ้าแต่งตัวแบบวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด ต่างๆ สวยงามมาก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาล หนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่ง ที่  ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์” (Marseille) (ระยะทาง 34 กม.) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
ค่ำ บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักที่ NOVOTEL MARSEILLE EST หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ มาร์เซย์ – อาร์ล – นีมส์ – สะพานปอง ดู การ์ด – อาวิญง 
เช้า เดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles ) เมืองที่มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญ ที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก ยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 นำท่านเก็บภาพโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime) เก็บภาพโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ และที่สำคัญไม่แพ้สิ่งก่อสร้างคือ จิตรกรระดับโลก วินเซนท์ แวนโก๊ะ ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอาร์ลในช่วงปลายของชีวิต เนื่องจากวิวทิวทัศน์และบรรยากาศชนบทของเมืองนี้สวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ แวนโก๊ะได้สร้างผลงานชั้นยอดที่นี่จำนวนมาก เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช์ และภาพสีน้ำอีกกว่า 100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเกี่ยว ภาพทุ่งข้าวสาลี และภาพสถานที่น่าสนใจ โดยใช้สีเหลือง สีน้ำเงินเข้ม และสีม่วงอ่อนเป็นหลัก นำท่านเก็บภาพร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ที่โด่งดัง เนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในภาพวาด ของแวนโก๊ะ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีมส์ (Nimes) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีมส์ (ระยะทาง 40 ก.ม.) นำท่าน เข้าสู่ตัวเมือง นีมส์เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของชาวโรมันและเมืองเก่าสุดคลาสสิคที่ยังเหลืออยู่นำท่านเก็บภาพสนามกีฬาโรมัน ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ปัจจุบันนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตและประเพณี การต่อสู้วัวกระทิง   
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาวีญง (Avignon) แวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard) สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เดินทางถึงเมืองอาวีญง / นำท่านชมเมืองอาวีญง ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ เมืองนี้ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา นำท่านเดินชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน (Pont Saint-Bénézet) สร้างขึ้นระหว่างปี 1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกได้ถูกทำลายไปในช่วงสงครามครูเสด และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1234 ตัวสะพานถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยซุ้มหิน แต่หลังจากนั้นตัวสะพานไม่ได้รับการบูรณะเนื่องจากประตูโค้งมักพังทลายลงทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม จากแม่น้ำโรน (Rhône) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการบูรณะ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสี่โค้ง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพตัวเมืองเก่า และพระราชวัง แห่ง สันตะปาปา ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารมื่อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ MERCURE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า อาวิญง – การ์เดส – โบสถ์เซนองเก – วาลองโซล – ชมทุ่งดอกไม้ – นีซ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอร์เดส (Gordes) (ระยะทาง 50 ก.ม.) นำท่านชมหมู่บ้านกอร์เดส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยที่สุดในแคว้นโปรวองซ์ ตัวเมืองที่น่ารักมี ถนนที่ปูด้วยหินแบบโบราณ ผ่านบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงโบสถ์และปราสาทเก่า ตัวปราสาทตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาและ พื้นที่รอบๆเมืองได้อย่างชัดเจน ปราสาทกอร์เดส ได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1031 และได้  รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ.1525 ปัจจุบันเป็นเสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของตัวเมือง อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม้ เมืองวาลองโซล (Valensole) ระยะทาง 100 ก.ม.) แวะเก็บภาพบริเวณวิหาร Sénanque Abbey วิหารเล็กๆที่มีเสน่ห์ของโปรวองซ์ (ดอกลาเวนเดอร์บาน มิถุนายน-กรกฏาคม) พระที่อยู่ที่นี่ยังคงเก็บเกี่ยว ดอกลาเวนเดอร์และต้อนรับผู้คนเสมือนในอดีต Sénanque Abbey สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สำหรับพระสงฆ์ซิสเตอร์เรียนที่มาจากภูมิภาคArdèche ของฝรั่งเศส โดยบิชอปแห่งคาเวลและเคานต์ แห่ง โปรวองซ์ ตัวโบสถ์ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกอร์เดส นำท่านชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ชมวิถีทางของเหล่านักบวช ที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย จากนั้นมีเวลาให้ท่านชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่สวยงามระหว่างทางจากเมืองวาลองโซ ถึงเมืองปุยมัวซง (18 ก.ม.) เนื่องจากแคว้นโพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไม้เพื่อสกัดหัวนํ้าหอมที่ใหญ่ และดีที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นำท่านชมวีดีทัศน์กรรมวิธีผลิตหัวนํ้าหอมในโรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! จากนั้นนำท่านออกเดินางสู่เมืองนีซ
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NOVOTEL NICE AEROPORT หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่หก นีซ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบสถ์รัสเซีย ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 18 ผ่านชมตึกเก่าสถาปัตยกรรม แบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล เมืองนีซเป็นศูนย์กลางอำนาจในกา  รปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านเมืองเก่านีซ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม มากมายรวมถึงห้าง ลา ฟาแยต ที่มีทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
16.15 เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR054
23.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง)
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
02.10 เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ