Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์เยอรมันสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส
ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส

WPTG0510F ทัวร์เยอรมัน-ฝรั่งเศส-สวิส 10 วัน TG SEP-NEW YEAR 2020 Exclusive Selected

นั่งรถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ “ยอดเขาพิลาตุส” * เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น
นั่งกระเช้ากอนโดลา สู่ “ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียส” * ล่องเรือแม่น้ำไรน์ * โตรกหิน “อาเร่ชลุคท์”เม็ตซ์ * น็องซี่ * สตราซบูร์ก * คอนสแตนซ์ * ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ ชม “น้ำตกกิสบาค”

จุดน่าสนใจของรายการ

  1. โรงแรมที่พักระดับ 4 – 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในเมือง พร้อมพนักงานยกกระเป๋า อาหารเช้าห้อง F.I.T
  2. หัวหน้าทัวร์ที่คัดสรรมาอย่างดี ชำนาญเส้นทาง มีความรู้และอัธยาศัยดี
  3. เส้นทางไม่ย้อนไปมา ไม่เสียเวลา แต่ล่ะวันเดินทางไม่ไกล บินตรงโดยสายการบินไทย
  4. อาหารทุกมื้อมีคุณภาพสูงกว่ารายการทัวร์ทั่วไปในท้องตลาด
  5. รวมเมืองน่ารัก และส่วนใหญ่เป็นเมืองมรดกโลกไว้ในรายการ
  6. เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมันเสริฟพร้อมเบียร์เยอรมัน”
  7. เมนูพิเศษ “ฟองดูว์คอมโบ (ชีสฟองดูว์, บัวร์กินยองฟองดูว์, ช๊อกโกแลตฟองดูว์ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง”
  8. มีพนักงานยกกระเป๋าให้ทุกท่าน ณ โรงแรมที่พัก
  9. รวมค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
20 ก.ย. 6229 ก.ย. 6295,900฿download pdf
18 ต.ค. 6227 ต.ค. 6295,900฿download pdf
29 พ.ย. 628 ธ.ค. 6292,900฿download pdf
27 ธ.ค. 625 ม.ค. 6395,900฿download pdf

ทัวร์เยอรมันฝรั่งเศสสวิส 10 วันเที่ยวเมืองเล็กแบบเจาะลึก สัมผัสธรรมชาตเต็มอิ่ม

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ทีมงานวันเวิลด์ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วันที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก – เม็ตซ์
23.45 เดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ตโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 (Boeing 777)*
06.15 ถึงสนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ นำคณะเดินทางสู่เมือง “มันไฮม์ม” Mannheim (75 กม.) เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1606 และได้รับการขนานนามว่าเป็น “City of the Squares” ซึ่งมาจากเอกลักษณ์สำคัญของเมืองที่มีลักษณะผังเมืองที่เป็น “Grid City” นั่นคือมีอาคารบ้านเรือน อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของถนนที่ล้อมรอบ ชม “Jesuit Church” โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปีค. ศ. 1733-1756  สร้างจากหินทรายสีแดงซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมือง ภายในที่ทำจากหินอ่อนนั้นเป็นสไตล์คลาสสิกยุคบาโรกตอนปลาย จากนั้นชมภายนอกพระราชวังมันไฮม์ม หรือ Mannheim Baroque Palace ซึ่งเป็นพระราชวังที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอกที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างโดยเจ้าชายอิเลคเตอร์ คาร์ล ฟิลิป ที่ 3 แห่งพาลาทิเนต ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่ของพระราชวังถูกใช้เป็นมหาวิทยาลัยมานน์ไฮม นำท่านชม แท็งก์เก็บน้ำโบราณ “Mannheimer Wasserturm” ที่สร้างขึ้นในปี 1886-1889 ในจตุรัส Friedrichsplatz มีการออกแบบตามหลักโครงสร้างวิศวกรรมที่แข็งแรง ขณะเดียวกันก็ตกแต่งด้วยประติมากรรมที่งดงาม  จากนั้นเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg” (20 กม.) เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ นำท่านชมเมืองไฮเดลเบิร์ก เข้าสู่จตุรัสมาร์กพลัทซ์ “Marktplatz” จัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Heiliggeistkirche หรือโบสถ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในยุคแรก และเมื่อโบสถ์เสียหายจากการถูกไฟไหม้ในปี 1709 ช่วงสงครามฝรั่งเศสจึงมีการสร้างขึ้นใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอกแทน จากนั้นนำท่านเดินผ่านซุ้มประตูเมืองเก่าสีขาวเข้าสู่ “สะพานเก่า” Alte Brucke สะพานหินทอดข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อายุมากกว่า 600 ปี ในอดีตเป็นป้อมปราการและต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1398 ด้วยรูปศิลปะสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ขาหมูเยอรมันรสต้นตำรับ เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน
บ่าย จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนประเทศฝรั่งเศสสู่เมือง “เม็ตซ์” (Metz) (200 กม.) เมืองหลวงของแคว้นลอแรนเมืองหลวงของแคว้นลอแรน มีแม่น้ำโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกับแม่น้ำแซย์ (Seille River) นำท่านชมป้อมที่เป็นส่วนของกำแพงเมืองโบราณ “Porte des Allemands” ที่สร้างครอบสะพานข้ามแม่น้ำแซย์ลักษณะคล้ายปราสาทกลางแม่น้ำ ชมมหาวิหารแห่งเม็ตซ์ หรือ มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์ (Cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ใน สไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส เข้าสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d’ Armes) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สําคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสําคัญๆ ของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิคโรงแรม ตึกรัฐสภา และอื่นๆ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ MERCURE METZ CENTRE หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3      เม็ตซ์ – น็องซี่ – สตราซบูร์ก
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “น็องซี” Nancy (59 กม.) เมืองหลวงของแคว้นลอแรน แห่งฝรั่งเศส และยังเป็นเป็นต้นกำเนิดศิลปะแบบอาร์ตนูโว นำท่านเดินทางเข้าสู่ “จัตุรัสปลาซสตานิสลาส” Place Stanislas จัตุรัสกลางเมืองซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 โดยองค์การยูเนสโก รอบจตุรัสมีอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว แบบที่สวยงามและกลมกลืนกัน  ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองน็องซี (ออแตลเดอวีล), โรงอุปรากร (พระราชวังบิชอปในอดีต), โดยเฉพาะ “ปาเลส์เดอสตานิสลาส” เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สุดบนลานชื่อเดียวกันนี้ โดยตัดขวางเป็นระยะทาง 100 เมตร ใช้เวลาสร้างมากกว่า 3 ปีโดยเริ่มจาก ค.ศ. 1752 โดยสถาปนิกเอ็มมานูเอล เอเร และได้ทำหน้าที่เป็นศาลาเมืองอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา
เที่ยง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “สตารสบูร์ก” Strasbourg (156 กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส  (Alsace) แห่งฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อ 12 ปีก่อนคริสต์ศักราช  นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า “กรอง อิลล์” Grande Île ที่มีแม่น้ำล้อมรอบเหมือนเป็นเกาะ และเขตเมืองเก่านี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย ชมย่าน Le Petite France ย่านเก่าแก่ที่รายรอบร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่พักในรูปแบบการก่อสร้างแบบ Timber Framing บ้านกรอบไม้กึ่งปูนที่บางหลังมีอายุเก่าแก่ 400-500 ปี ชมมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) วิหารโรมันคาทอลิกเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางเมือง เดิมสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ต่อมาถูกไฟไหม้เสียหายมากจึงมีการบูรณะใหม่และกลายเป็นศิลปะแบบกอธิคคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ MERCURE STRASBOURG CENTRE CENTRE หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4         สตราซบูร์ก – ดอมแบค ลา วิลล์ – ริบูวิลเล่ – ริคเวียร์ –กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง สู่เมือง “ดอมแบค-ลา-วิลล์” Dambach-la-Ville (47 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 2,000 คนมีบรรยากาศแบบโบราณอันแปลกตา ตัวเมืองยังคงมีกำแพงเมืองยุคกลางประตูหอสมัยศตวรรษที่ 13 และบ้านเรือนที่มีเสน่ห์หลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณ Place du Marché เมือง Dambach-la-Ville อันเก่าแก่ของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมือง ริโบวิเล “Ribeauvillé” (25 กม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นอัลซาส มีบรรยากาศที่สวยงาม บ้านเรือนในแบบยุคกลาง ที่มี่ไร่องุ่นโอบล้อมหมู่บ้านเอาไว้ เมืองเล็กๆ แห่งนี้ถูก ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณ ภายในเมืองยังคงกลิ่นอายของเมืองแบบยุโรปยุคกลางได้เป็นอย่างดี และยังคงมีโบสถ์ที่สร้างด้วยสไตล์กอธิคอีกสองแห่งคือ โบสถ์เเซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์ออกัสติน อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเมืองริโบวิเลตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ริคเวียร์ “Riquewihr” (5กม.) เมืองที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France  “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” ที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ  จากนั้นเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ “Colmar” (20 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส” (Capitale des Vins d’Alsace) นำท่านชมเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก เมืองไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา (50 กม.)
ค่ำ บริการอาหารต่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MERCURE HOTEL FREIBURG หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5 ไฟรบวร์ก – ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – คอนสแตนซ์
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเฮ็คคิงเงิน  (150 กม.)  นำท่านเข้าชม “ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น” (Burg Hohenzollern) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิกยุคกลางแห่งเยอรมนี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ระดับความสูง 855 เมตร อดีตที่พำนักของราชวงศ์โฮเอนโซลเลิร์น  สร้างมาเพื่อเป็นป้อมปราการตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และถูกทำลายลงโดยกองทัพของราชวงศ์ฮับบูร์กแห่งออสเตรียในปี ค.ศ.1423 ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1846 – 1867 โดยพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 4 แห่งปรัสซัยผู้มีเชื้อสายของราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “คอนสแตนซ์”  Konstanz (123 กม.)  ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) เมืองคอนสแตนซ์ ตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของ ยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่ย่านเขตเมืองเก่าที่เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่  ชมวิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Münster) วิหารถูกสร้างขึ้นในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารได้พังทลายลง และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 – 1069 เดินเล่นย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย
คํ่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL CONSTANTIA หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6 คอนสแตนซ์– รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ ยอดเขาพิลาตุส  –อินเทอร์ลาเค่น
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ สู่สถานีรถไฟแอลป์แนสสตัค เมืองลูเซิร์น จากนั้นนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุส “Mount Pilatus” ตามเส้นทางรถไฟฟันเฟืองที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง 45 องศา   ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) หรือภูเขามังกร ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,128 เมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบสี่พันธรัฐ รวมทั้งชมความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีพิลาตุส ลงสู่สถานี ฟรัคมุนเทกก์ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง “อินเทอลาเค่น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee  เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
คํ่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
พักที่ Victoria Jungfrau Hotel & Spa / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7 ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – น้ำตกกิสบาค – อาเร่ชลุคท์ –หมู่บ้านกรินเดลวาลด์
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) โดยตลอดการล่องเรือได้พบกับน้ำสีฟ้าใสเหมือนเทอร์คอยส์กับหมู่บ้านเล็กๆ และปราสาทที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ จากนั้นขึ้นรถรางไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปเพื่อขึ่นไปยัง “แกรนด์โฮเทล กีสบาค” Grandhotel Giessbach โรงแรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สร้างระหว่างปี 1873-1874 ที่ตั้งอยู่บนเขาล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ และทุ่งหญ้าอัลไพน์ พร้อมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบเบรียนซ์ ชม “น้ำตกกีซบาค” Giessbach Falls น้ำตกสูงใหญ่กว่า 400 เมตรที่ไหลจากบนเขาลงไปยังทะเลสาบด้านล่าง พักผ่อนเดินเล่นชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่  ไมริงเก้น “Meiringen” (16 กม.) เข้าสู่หุบเขาอาเร่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาเร่ชลุคท์ (Aareschlucht) สายน้ำสีมรกต ตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดขุนเขา ไหลผ่านโดยสายน้ำมรกตนี้เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้ำอาเร่  โดยหุบเหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) ช่องเขาที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน Meiringen กับ Innertkirchen ซึ่งตัดผ่านแม่น้ำอาเร่ ยาวประมาณ 1.4 กิโล มีสะพานโครงเหล็กพื้นไม้สร้างขึ้นลัดเลาโตรกผาเพื่อเดินความความสวยงามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์  จากนั้นเดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด์ (48 กม.) เมืองน่ารักที่ตั้งอยู่บนเชิงเขา อิสระท่านเดินเล่นชื่นชมกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
คํ่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง ให้ท่านได้ทาน สวิสฯฟองดู รสชาติต้นตำรับ พร้องของหวานช๊อคโกแล๊ต ฟองดูแสนอร่อย
พักที่ ROMANTIC HOTEL SCHWEIZERHOF หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่8 กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาเฟียส – ซูริค
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ “GRINDELWALD FIRST” หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต์ที่มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้แบบพาโนรามา ถือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ซูริค” ZURICH (137 กม.) ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่นํ้าลิมแม็ท”…นําคณะชมความสวยงามของโบสถ์”โบสถ์เซ็นต์ ปีเตอร์” โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยูที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยว ชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลา ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช้อปปิ้ง ของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์
คํ่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่9 ซูริค – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ชาฟฟ์เฮาเซิน “SCHAFHAUSEN” (51 กม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ไกล้แม่น้ำไรน์ในระหว่างป่าดำและทะเลสาบคอนสแตนซ์  ชม “น้ำตกไรน์” ซึ่งเกิดจากแม่นํ้าไรน์สายนํ้านานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรปแม่นํ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่น เกิดเป็นนํ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง
 ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน…นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
 13.30  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 (Boeing 777 TG 971)*
วันที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์