Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย
ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย

WPTG1410M ทัวร์เบส ออฟ ออสเตรีย บาวาเรีย 10 Days Exclusive Selected (TG)

ทัวร์ออสเตรียบาวาเรีย : ประเทศออสเตรีย เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีพื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นแคว้นต่างๆถึง 9 แคว้น มีเทือกเขาแอล์ปพาดผ่านภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศ ท่านจึงสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปีเมื่อมาท่องเที่ยวออสเตรีย มีแมน้ำดานูป แม่น้ำสายสำคัญของยุโรปใหลผ่าน เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมยุโรป และดนตรีคลาสสิคที่ไพเราะ เราจัดเส้นทางให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของประเทศออสเตรียอย่างเต็มที่ คัดเลือกเมืองเล็กเมืองใหญ่ที่สวยงามและเหมาะสมกับเวลาเดินทาง ท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

มิวนิค – เมืองเอ็ททาล – สำนักสงฆ์เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา – อินน์บรูกซ์  
ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ – ฮัลสตัทท์ – เหมืองเกลือ – นั่งรถรางชมวิว(มรดกโลก) – เบิร์ชเทสกาเด้น 
อาร์มเซา – โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน – ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) – ซาลส์บวร์ก
กราซ(มรดกโลก) – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ทานอาหารหมู่บ้านกรินซิ่ง
เมืองเมลค์ – โบสถ์สตีฟท์เมลค์(มรดกโลก) – ล่องเรือ วาเคาน์ วาเลย์ – ช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์”

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ก.ย. 634 ต.ค. 6392,900฿download pdf
16 ต.ค. 6325 ต.ค. 6392,900฿download pdf

ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่2       มิวนิค – เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา
อินน์บรูค (ออสเตรีย)
00.50ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924
06.45เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง เดินทางสู่ เมืองเอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 90 กม.) นำท่านชมสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ภายในมีรูปแกะสลักหินอ่อน MARY AND THE BABY JESUS ซึ่งจักรพรรดิลุดวิกแห่งบาวาเรียผู้สั่งให้สร้างมหาวิหารนี้ซึ่งนำแบบมาจากเมืองปีซ่า จากนั้นนำท่าน เข้าชม “พระราชวังลินเดอร์โฮฟ” Royal Villa of Linderhof ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ผู้สร้าง “ปราสาทนอยชวานชไตน์” เดิมเป็นพระตำหนักของพระราชบิดาแมกซิมิเลียนที่ 2 ซึ่งใช้สำหรับประทับเมื่อเสด็จไปล่าสัตว์ ชมความสวยงามของพระราชวัง ชมห้องบรรทมของลุควิกที่ 2 ที่เลียนแบบห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในพระราชวังแวร์ซายน์ เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในวัง สร้างเสร็จในปี 1886 ซึ่งเป็นปีที่กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 สิ้นพระชนม์ และยังไม่ได้มีโอกาสทอดพระเนตรห้องบรรทมที่เสร็จสมบูรณ์เลย พระราชวังนี้ ใช้เงินสร้างในสมัยนั้น เทียบเป็นมูลค่าปัจจุบัน เกือบ 3,000 ล้านบาท เป็นศิลปะสไตล์รอคโคโค่ พระองค์สร้างขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ที่โปรดปรานของพระองค์อีกด้วย ตั้งอยู่ที่เมือง “เอ็ททาล” ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบาวาเรีย ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอเบอรามาเกา “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ตอนบนของแคว้นบาวาเรีย ตัวเมืองมีจุดเด็นด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับ คริสต์ศาสนา ทั่วทั้งเมือง และมีร้านค้าเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับของเมือง นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsbruck) (ระยะทาง 85 กม.) เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรลแห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็น แหล่งสกีเป็นที่รู้จักกันดีของชาวยุโรป จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นำคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลัง ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์ นำคณะชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่Innsbruck Hotel / Penz West Hotel เทียบเท่าระดับใกล้เคียง ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย 
วันที่3     อินน์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ – เมืองอาร์มเซา –
เบิร์ชเทสกาเด้น
เช้า รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า พร้อม “นั่งกระเช้าชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ขึ้นสู่ยอดเขาสูง 3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขาสตูไบ เป็นสถานที่เล่นสกีที่โด่งดังที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นสถานที่รวมความดื่มด่ำของหิมะประสบการณ์แห่งความตื่นเต้นจากขุนเขาอัลไพน์อาณาจักรแห่งหิมะ ท่านจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน้ำแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพร้อมชมวิวแบบพาโนรามาจากยอดเขา
บ่ายนำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์มเซา (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St. Sebastian Pfarrkirche) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่มักปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับความนิยมมากในหมู่นักถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เนื่องจากที่ตั้งของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทัศน์สำหรับการวาดภาพ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่Alpenhotel Kronprinz / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่4        เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว
ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – เซนต์วูฟกัง  
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” (Konigsee) ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ ที่กำเนิดจากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม นำท่านล่องเรือจนถึงท่าเรือของโบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว (St.Bartholomä) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกในสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1134 ตั้งชื่อตาม Saint Bartholomew the Apostle ผู้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเกษตรกรในระแวกแถบนี้ ตัวโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของทะเลสาบโคนิค และสามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือ หรือการเดินข้ามภูเขาเข้ามาเท่านั้น มีเวลาให้ท่านชื่นชมความงดงามอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควรนำท่านลงเรือกลับสู่หมู่บ้านโคนิค นำคณะเดินสู่เมือง “ซาลส์บวร์ก” (Salzburg) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอค ในยุคต้น ที่สร้างจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ที่ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตรและงดงาม นำท่านเดินทาง ตามเส้นทางของภาพยนตร์ชื่อดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย“ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ ที่สูงตระหง่าน แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณ เมืองฮัลชตัทท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ“อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวูล์ฟกัง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกัง(Wolfgangsee) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกในรัฐซาลซ์บูร์ก อยู่ในเขตมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูท ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกัง แห่ง เรเกนส์บูร์ก ผู้ริเริ่มสร้างโบสถ์แห่งแรกของเมืองนี่ ทะเลสาบแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองตอนคือตะวันออกและตะวันตก อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Scalaria Hotel Saint Wolfgang / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง ทัวร์ออสเตรีย-บาวาเรีย 
วันที่5เซนต์วูล์ฟกัง – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์
เข้าชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก / อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง ตามอัธยาศัย

9.30:นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์(Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เป็นที่ตั้งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) แสนสวยที่สุดของโลกที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับ นำท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพื่อขึ้นสู่สถานี Salz Welten เพื่อไปยังเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 838 เมตร นำท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ที่เก่าแก่ซึ่งถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก มาเที่ยวชม จนทำรายได้มหาศาลให้กับเมืองฮัลสตัทท์ นำท่านผจญภัยใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรดินที่มีค่าดุจทอง สร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรต่างๆ ที่เป็นเจ้าของ และสนุกสนานกับการเปลี่ยนระดับในเหมืองด้วยไม้เลื่อนแบบชาวเหมืองในอดีตอันแสนงดงามเกินคำบรรยาย จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชมหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวความสวยงามที่ยังคงมีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินสู่จุดชมธรรมชาติอันแสนโรแมนติก ของเมืองฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย หมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมันฝรั่งอบ รสเลิศ
พักที่Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายโรงแรมที่พักไปยังเมืองเซนต์วูล์ฟกัง หรือ เซนต์กิลเกน(ริมทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรมในหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์เต็ม ***   

วันที่6ฮัลล์สตัทท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง 
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองกราซ” GRAZ ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” จากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2003  
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเข้าชม “เขตเมืองเก่า” OLD TOWN ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชม “หอนาฬิกาประจำเมือง” SCHLOSSBERG CLOCK TOWER ที่มีชื่อเสียง “กราซ” เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)…จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่Roomz Graz Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่7กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวียนนา – ช้อปปิ้ง
ดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ หมู่บ้านกริ่นซิ่ง
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ / นำคณะนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทางที่มีทิวทัศน์ “ สวยที่สุด”  จากเมืองกราซลงไปทางใต้ของออสเตรีย ทางรถไฟผ่านเขตภูเขาวิเศษ เซมเมอร์ริง ในปีค.ศ.1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจ้างให้สร้างทางรถไฟไปยังทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ ได้ตัดทางรถไฟผ่านช่องเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นทาง “รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทางรถไฟกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอย่างทั่วถึง กระท่อมพักแรม และกิจกรรมแบบอัลไพน์ ช่วยเกื้อหนุนการให้บริการของที่พักแบบพื้นเมืองที่มีอยู่หลายประเภท… เดินทางถึงกรุงเวียนนา
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และลุดวิก ฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โย ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ Johannes Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By The beautiful blue Danube เข้าสู่ถนนสายช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป จากนั้นนำท่านไปยังบริเวณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” Village  of Grinzing อันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงในด้านอาหาร และการผลิตไวน์
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง”  Village of Grinzing  เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลิศรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรี  พื้นเมืองอันแสนไพเราะ
พักที่Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่8เวียนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ
กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง 
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเที่ยวชม “เมืองเมลค์”  Melk เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่ตั้งอยู่ตรงช่วงคุ้งน้ำของแม่น้ำดานูบช่วงที่ไหลผ่านประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองนี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลืองอร่ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome Of A Rose นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูป ชมความงามของ “วาเคาน์ วาเลย์” Wachau Valley วาเคาน์คือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์  หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและ หมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย เรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ลักษณะที่สร้างความโดดเด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง  ไร่องุ่นขั้นบันได, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงสำนักสงฆ์เมลค์ ปราสาทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล ผ่าน “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็นที่คุมขังพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งอังกฤษ ที่มาร่วมในสงครามครูเสด*** บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์งดล่องเรือระหว่างเดือน พ.ย. – มี.ค. เนื่องจากบริษัทเดินเรือปิดบริการในช่วงฤดูหนาว ***
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายใ  นห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงง าน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซี่โคลงหมูอบรสเลิศ
พักที่Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่9กรุงเวียนนา – เดินทางกลับ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
 13.30ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925
วันที่10สนามบินสุวรรณภูมิ
06.45เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์