Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_467081135
shutterstock_502219768
shutterstock_664909636
shutterstock_787660261
shutterstock_1140971366
shutterstock_1219006987
shutterstock_467081135
shutterstock_502219768
shutterstock_664909636
shutterstock_787660261
shutterstock_1140971366
shutterstock_1219006987

WPTG0610F สแกนดิเนเวีย หมู่เกาะแฟโร 10 วัน TG ส.ค.-เทศกาลปีใหม่ 2020

โคเปนเฮเกน * ปราสาทเฮลซิงงอร์ * หมู่เกาะแฟโร * น้ำตกมูลาฟอสเซอร์ * ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร * เคริ์กจูบูเออร์ * ทอร์สเฮาน์ * โอเดนเซ *  เฮลซิงบอร์ก * อัลบอร์ก         มหาวิหารบูโดลฟี * นั่งเรือเฟอร์รี่ STENA LINE * กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 ธ.ค. 625 ม.ค. 63148,900฿download pdf
FAROE DREAM – IMAGINE EPIC REALITY

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่2       โคเปนเฮเกน – ปราสาทเฮลซิงงอร์ – โคเปนเฮเก้น
01.20เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950
07.40ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงงอร์ (Helsingor) ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นำท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ก หรือ “ปราสาทเอลซินอร์” ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน Copenhagen แวะถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพ นิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace พระราชวังฤดูหนาว สร้างในศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์ไอด์เดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจัตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์กษัตริย์เฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวีย จากนั้นชม ย่านเขตท่าเรือ “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ในย่านนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ผับ บาร์มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูย่างซอสบาบีคิว
พักที่SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่3     โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – น้ำตกมูลาฟอสเซอร์  
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโรโดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SAS1777
12.15เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เมนูพิเศษ “ล๊อบสเตอร์”
บ่ายหลังอาหารนำท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครองตนเองของเดนมาร์กตั้งแต่ปีค.ศ.1948 เมืองหลวงคือ “ทอร์สเฮาน์” นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ชมสายน้ำที่พุ่งจากขอบหน้าผาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด้านล่าง ทำให้เป็นสถานที่ๆ สวยงาม น่าประทับใจอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกแห่งนี้ที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ Vágar ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เกาะใหญ่ที่เป็นหมู่เกาะแฟโร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของ Vágoy ซึ่งเป็นที่ตั้งของซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) ฟยอร์ดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งของเกาะแฟโร มีทัศนียภาพสวยงามทั้งเกาะแก่งและโขดหินริมทะเล หมู่บ้านนี้มีบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเสน่ห์และโบสถ์แบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1865 ประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงาม
ค่ำบริการอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
พักที่HOTEL HAFNIA, TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4        ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร – เคริ์กจูบูเออร์ – ทอร์สเฮาน์
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซึ่งเป็นผาสูงตระหง่านอันเป็นที่อยู่ของนกแถบโซนอาร์คติกไม่ว่าจะเป็นนกพัพฟิน (Puffins) ที่อาศัยอยู่ตามชะง่อนผาและ นกอาร์คติดเทิร์น และอีกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่หมู่บ้านไควิค (Kvívík Village) ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร และยังคงมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นซากบ้านเรือนของชาวไวกิ้ง โดยบ้านที่อายุเก่าแก่ที่สุดประมาณศตวรรษที่ 18    อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บ้านโบราณริมฝั่งทะเลตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแฟโร หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์แมกนัส “ (Magnus Cathedral) โบสถ์หินโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ค.ศ.1300) นอกจากนี้ยังมีบ้านไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชมโบสถ์หินโบราณที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญ Saint Olav (Olavskirkjan) ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ชมบ้านไม้โบราณที่นิยมปลูกหญ้าบนหลังคาเลียบฝั่งมหาสมุทร นับเป็นอีกหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร  นำท่านเที่ยวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในฟยอร์ดอันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์แห่งเกาะแฟโรได้ตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่HOTEL TORSHAVN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเก้น – โอเดนเซ
06.00เดินทางสู่สนามบินแฟโร // บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง)
08.30ออกสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airwaysโดยเที่ยวบิน RC450
11.35ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้นประเทศเดนมาร์ก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นเดินทางสู่เมืองโอเดนเซ “Odense” (134 กม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเกาะฟึน “FYN” และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเดนมาร์ก นี้เป็นบ้านเกิดและเมืองที่ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON BLU HOTEL, ODENSE หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6โอเดนเซ – ปราสาทเอเกสโคฟ – ออร์ฮุส – อัลบอร์ก
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทเอเกสโคฟ (ด้านนอก) “Egeskov Slot” (35 กม.) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14  ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ถือว่าเป็นปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ตัวปราสาทออกแบบในลักษณะคล้ายป้อมปราการเพื่อปกป้องเมืองจากการสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานั้น โดยสวนด้านนอกตกแต่งในแบบเรอเนสซองส์โดยใช้ต้นบีชโบราณอายุกว่าร้อยปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองออฮุส (Aarhus) (166 กม.) ออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองท่าสำคัญ ริมอ่าวออร์ฮูสทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารนำท่านชมเมืองออร์ฮุส เมืองโบราณที่ก่อตั้งโดยชาวไวกิ้งเมื่อศตวรรษที่ 10 บนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์ ชมย่านเมืองเก่า “Den Gamle By” หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรวบรวมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-20 ถึง 75 หลังมาจัดแสดงในพิพิธฑภัณท์ ชมวิหาร ออร์ฮุส (Aarhus Cathedral) ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นการสดุดีนักบุญคลีเมนส์ ผู้คุ้มครองเหล่านักเดินเรือทั้งหลาย ด้วยความยาว 93 เมตร และความสูง 96 เมตร วิหารแห่งนี้จึงเป็นทั้งวิหารที่ยาวและสูงที่สุดในเดนมาร์ก  จากนั้นเดินทางสู่เมืองอัลบอร์ก (Aaaborg) (118 กม.) เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของเดนมาร์ก เมืองนี้ยังมีงานเทศกาลคาร์นิวัลอัลบอร์ก (Aalborg Carnival) ที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย ในด้านสถาปัตยกรรมเมืองนี้ขึ้นชื่อด้านบ้านแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ (half-timbered mansion)
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, AALBORG  / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่7อัลบอร์ก – มหาวิหารบูโดลฟี – เฟรดเดอริกชาวเฟ่น
นั่งเรือเฟอร์รี่ STENA LINE – กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมืองอัลบอร์ก เข้าสู่จตุรัสเก่ากลางเมือง “Gammeltorv” เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่สุดในเมืองอัลบอร์ก มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 จัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลเมืองแบบกลางแจ้ง เคยมีการแขวนคอและตัดศีรษะนักโทษมาแล้วในอดีต จากนั้นเข้าสู่มหาวิหารบูโดลฟี “Budolfi Kirke” ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัส ชมสถาปัตยกรรมและวัตถุตกแต่งเก่าแก่ และดื่มด่ำความสงบนิ่งภายในตกแต่งในสไตล์โกธิคและบาโรกนี้มีชุดระฆัง 48 ใบ ชมบ้านสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบดัตช์ของ เจนส์ แบง (Jens Bang’s House) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านขายยามากว่า 300 ปี และบ้านแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ที่ทำจากหินทรายของนายกเทศมนตรี เยอร์เก้น โอลูฟเซ่น (Jørgen Olufsen’s House) ในศตวรรษที่ 17 ชมศาลาว่าการเมืองอัลบอร์ก “Aalborg Radhaus” ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรอกโคโคที่มีอายุกว่า 250 ปี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟรดริกชาวเฟ่น “Frederikshavn” (63 กม.) เมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ STENA LINE ข้ามทะเลคัตเทกัต “Kattegat” (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) สู่เมืองกอเทนเบิร์ก “Göteborg” เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก แต่ยังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON BLE SCANDINEVIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่8กอเทนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชมย่านเมืองเก่ากอเทนเบิร์ก เข้าสู่จัตุรัสกุสตาฟอดอล์ฟ “Gustav Adolfs Torg” จตุรัสใหญ่กลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลาว่าการเมืองเก่า “Kronhuset” อนุสาวรีย์ของกษัตริย์กุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟ ที่ตั้งอยู่หน้าอาคารเทศบาลเมืองกอเทนเบอร์ก  พื้นถนนของเมืองเก่านี้ปูด้วยหินกรวดรซมถึงคลองหลายสายที่อยู่รอบเมืองคล้ายกับกรุงอัมสเตอร์ดัม เพราะผู้อพยพชาวดัตช์ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างป้อมปราการและผังเมืองขึ้นในปี 1621 ชมตลาดปลาหรือ Feskekôrka อาคารที่ออกแบบมาคล้ายกับโบสถ์คริสต์   เดินเล่นย่านฮากา “Haga Nygata” ย่านถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮามสตัด “Harmstadd” (142 กม.)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก “Helsingborg” (79 กม.) เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวีเดน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี เข้าสู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของเมือง ชมศาลาว่าการเมือง The Town Hall (Rådhuset) ที่สวยงามนี้สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิคที่มีหอคอยสมัยศตวรรษที่ 19 และยอดแหลมคมอาคารที่ตกแต่งอย่างหรูหราและหอระฆังสูง 65 เมตร สร้างตั้งแต่ปี 1870 ด้านหน้าศาลากลางเป็นอนุสรณ์ของนอร์เวย์และเดนมาร์กอนุสรณ์การให้ความช่วยเหลือจากประเทศสวีเดนเมื่อประเทศเหล่านี้ถูกยึดครองโดยชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นชมโบสถ์เซนต์แมรี่ เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเฮลซิงบอร์ก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยสร้างขึ้นในสไตล์โรมันและได้รับการตกแต่งใหม่ในสไตล์โกธิคในศตวรรษที่ 15 จากนั้นชมสล็อตฮาเกน (Slottshagen) ประตูเก่าแก่ที่สวยงาม ด้านบนสุดจะเป็นส่วนของปราสาทโบราณที่เป็นลักษณะหอคอย เรียกว่าแชร์นัน (Kärnan) เป็นหอคอยอิฐขนาด 35 เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านบนของจัตุรัสตลาดอันยาวไกล (Stortorget) ในตอนท้ายของจัตุรัสหอคอยสองแห่งจะมีบันไดกว้างขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ที่ตั้งของหอป้องกันเก่าเป็นปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นป้อมปราการ คู่กับปราสาทครอนบอร์ (Kronborg) ในเมืองเฮลซิงเออร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเล
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON BLU HOTEL, HELSINBORG หรือระดับใกล้เคียง
วันที่9เฮลซิงบอร์ก –  โคเปนเฮเกน – เดินทางกลับ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ผ่านเมืองมัลโม่ ข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษีคืน TAX REFUND ก่อนเดินทางกลับ
13.50ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951
วันที่10สนามบินสุวรรณภูมิ
06.20เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์