Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
CHATEAU CHAMBORD M
CHATEAU CHENONCEAU M
HONFLEUR M
Mont Saint Michel M
Montmarte M
paris town M
CHATEAU CHAMBORD M
CHATEAU CHENONCEAU M
HONFLEUR M
Mont Saint Michel M
Montmarte M
paris town M

WQR1807C ฝรั่งเศส(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7 วัน QR [CDG-CDG] ก.ย.-มี.ค 2020

ปารีส – มองค์ แซงมิเชล – โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล – ตูร์ – ชอมบอร์ด

ปราสาทเชอนองโซ – La Vallee Village Outlet – ปารีส

มองมาร์ต – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
21 พ.ย. 6227 พ.ย. 6243,900฿download pdf
25 พ.ย. 621 ธ.ค. 6243,900฿download pdf
28 พ.ย. 624 ธ.ค. 6243,900฿download pdf
2 ธ.ค. 628 ธ.ค. 6245,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6245,900฿download pdf
9 ธ.ค. 6215 ธ.ค. 6245,900฿download pdf
27 ธ.ค. 622 ม.ค. 6355,900฿download pdf
30 ธ.ค. 625 ม.ค. 6355,900฿download pdf
16 ม.ค. 6322 ม.ค. 6343,900฿download pdf
20 ม.ค. 6326 ม.ค. 6343,900฿download pdf
23 ม.ค. 6329 ม.ค. 6343,900฿download pdf
27 ม.ค. 632 ก.พ. 6343,900฿download pdf
30 ม.ค. 635 ก.พ. 6343,900฿download pdf
3 ก.พ. 639 ก.พ. 6343,900฿download pdf
6 ก.พ. 6312 ก.พ. 6343,900฿download pdf
10 ก.พ. 6316 ก.พ. 6343,900฿download pdf
12 ก.พ. 6318 ก.พ. 6343,900฿download pdf
17 ก.พ. 6323 ก.พ. 6343,900฿download pdf
20 ก.พ. 6326 ก.พ. 6343,900฿download pdf
24 ก.พ. 631 มี.ค. 6343,900฿download pdf
27 ก.พ. 634 มี.ค. 6343,900฿download pdf
2 มี.ค. 638 มี.ค. 6343,900฿download pdf
5 มี.ค. 6311 มี.ค. 6343,900฿download pdf
9 มี.ค. 6315 มี.ค. 6343,900฿download pdf
12 มี.ค. 6318 มี.ค. 6343,900฿download pdf
16 มี.ค. 6322 มี.ค. 6343,900฿download pdf
23 มี.ค. 6329 มี.ค. 6343,900฿download pdf
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส
17.30คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.45ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.55เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
 วันที่2ปารีส – มองค์ แซงมิเชล – โบสถ์ มองแซงมิเชล – แซ็ง มาโล
01.00ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR141
06.55เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่นำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน(Saint Catherine s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตรจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมองท์แซงมิเชล
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่มณฑลบริตานีเพื่อเข้าสู่“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเลถึงมองแซงมิเชลให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความประทับใจ ท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แล้วถ้าบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสูงถึง 155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปปั้นทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิได้เคยจินตราการว่าปราสาทแห่งนี้จะมีมนต์ขลังที่แสนสง่างาม หากน้ำลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝั่งสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านได้เดินจากปัจจุบันสู่ปราสาทแห่งความฝัน มีเวลาให้ท่านตรึงตราตรึงใจอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองแซ็ง-มาโล เป็นเมืองท่าที่ตั่งอยู่ในกำแพง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ในจังหวัดอีเลวีแลน บนเกาะที่ปากแม่น้ำรองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Mercure Saint Malo Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3แซ็ง มาโล –  ชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทชอมบอร์ด”CHATEAU CHAMBORD เมื่อครั้งพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ขึ้นครองราชย์ ทรงใฝ่ฝันจะสร้างปราสาทส่วนพระองค์เพื่อไว้รับรองพระสหาย และไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ดินแดนแถบนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น สวนสวรรค์แห่งฝรั่งเศส เพราะธรรมชาติงดงาม ร่มรื่น อากาศดี และไม่ไกลจากทะเล เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่างโครง (Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่มสร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นำเค้าโครงนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519
เที่ยง

 

บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมภายนอกปราสาท ที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มล้ำลัวร์แห่งนี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ”CHATEAU CHENONCEAU เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติม หลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอลี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำ แต่ไม่ขวางกระแสน้ำประวัติความเป็นมาของปราสาท ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1513 โดยโทมาส์ โบลิแยร์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีของแคว้นนอร์มังดี เป็นผู้ซื้อไว้ และมอบหมายให้นางแคทเธอรีนบริซองเน ภรรยา คอยควบคุมดูแลและก่อสร้างปราสาทเพิ่มเติม แต่ต่อมาตระกูลโบลิแยร์ประสบปัญหาการเงินถึงขั้นล้มละลาย ลูกชายของโทมาร์ จึงได้ขายปราสาทนี้ให้กับพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ในปีค.ศ.1535 ซึ่งพระองค์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับ ในการเสด็จออกล่าสัตว์ ในบริเวณนี้ซึ่งปราสาทเหล่านี้เคยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและเคยอยู่ในภาพยนตร์ต่างๆนับร้อยเรื่องและเคยเป็นปกนิตยสารชื่อดังระดับโลกมากมายตลอดจนภาพยนตร์ไทยเรื่องรัตนาวดี ท่านจะได้ชมความงดงามอย่างเลอค่าทั้งด้านนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกับตำนานของความเป็นมาที่น่าสนใจก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอันสวยงามอันแสนสุดประทับใจ นำท่านออกเดินทางต่อผ่านเมือง ตูร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และยังเคยเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เมื่อสมัยศตวรรษที่ 4 อยู่ในภายใต้การนำ ของแซงต์มาร์แตง สังฆราชแห่งตูร์ และในปี ค.ศ. 1461 พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ได้ตั้งให้เมืองตูร์เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสและเมืองนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมาก  แต่ต่อมาเมืองนี้ถูกระเบิดโดยพวกปรัสเซียในปี ค.ศ. 1870 และยังถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนละทิ้งเมืองนี้ไปและลดบทบาทความสำคัญลงในปี ค.ศ. 1960 แต่ในปัจจุบันเมืองนี้ก็กลับมาเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งในแคว้นลัวร์ถึง เมืองบลัวนำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure  Centre หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4ตูร์(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) – La Vallee Village Outlet – ปารีส
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย

 

นำท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษ๊ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village Outlet  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD’S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ราคาถูกกว่าข้างนอก มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น
ค่ำอิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่Best Western CDG Airport Hotel  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ปารีส – อิสระทั้งวันในกรุงปารีส
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมอิสระทั้งวันให้ทุกท่านเที่ยวชมกรุงปารีส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านทางชนบทของฝรั่งเศส  (ท่านใดสนใจสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในกรุงปารีส เช่น หอไอเฟล,ดิสนีย์แลนด์ปารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์เพื่อแนะนำเส้นทาง)
พักที่Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6ปารีส – มองมาร์ต – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์
 เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง
 เที่ยงอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่ายจากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette ได้เวลาพอสมควร พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
22.45ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR038
วันที่ 7ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.00เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
08.00เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์