Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
amsterdam M

WEK0407A เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน EK [AMS-CDG] SEP-MAR 2020

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม -ซานส์สคันส์ – แอนต์เวิร์ป – บรัสเซล -อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส –  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายนน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – DUTY FREE  – ห้างลาฟาแยต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 พ.ย. 6228 พ.ย. 6243,900฿download pdf
25 พ.ย. 621 ธ.ค. 6243,900฿download pdf
29 พ.ย. 625 ธ.ค. 6248,900฿download pdf
2 ธ.ค. 628 ธ.ค. 6248,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6248,900฿download pdf
9 ธ.ค. 6215 ธ.ค. 6248,900฿download pdf
27 ธ.ค. 622 ม.ค. 6356,900฿download pdf
30 ธ.ค. 625 ม.ค. 6356,900฿download pdf
17 ม.ค. 6323 ม.ค. 6343,900฿download pdf
20 ม.ค. 6326 ม.ค. 6343,900฿download pdf
24 ม.ค. 6330 ม.ค. 6343,900฿download pdf
27 ม.ค. 632 ก.พ. 6343,900฿download pdf
31 ม.ค. 636 ก.พ. 6343,900฿download pdf
3 ก.พ. 639 ก.พ. 6343,900฿download pdf
7 ก.พ. 6313 ก.พ. 6343,900฿download pdf
10 ก.พ. 6316 ก.พ. 6343,900฿download pdf
14 ก.พ. 6320 ก.พ. 6343,900฿download pdf
17 ก.พ. 6323 ก.พ. 6343,900฿download pdf
21 ก.พ. 6327 ก.พ. 6343,900฿download pdf
24 ก.พ. 631 มี.ค. 6343,900฿download pdf
28 ก.พ. 635 มี.ค. 6343,900฿download pdf
6 มี.ค. 6312 มี.ค. 6343,900฿download pdf
9 มี.ค. 6315 มี.ค. 6343,900฿download pdf
13 มี.ค. 6319 มี.ค. 6343,900฿download pdf
16 มี.ค. 6322 มี.ค. 6343,900฿download pdf
20 มี.ค. 6326 มี.ค. 6343,900฿download pdf
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ
23.30สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 วันที่2ดูไบ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์
03.30นำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ.โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK377
06.55เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง
08.05ออกเดินทางสู่อัมสเตอร์ดัม…โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK147
13.15เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยวชมกรุง “อัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง  แล้วไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่านเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร  Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า  เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ภายในร้านที่ทำด้วยไม้เป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Corendon Village Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม – ซานส์สคันส์
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือเรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม” หรือ “ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee)เมืองโวเลนดัมเป็นเมืองเก่าทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง

 

บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม “ซานส์สคันส์” ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Netherlands ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับ  บ้าน, ของใช้ในครัวเรือน

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Corendon Village Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป – บรัสเซล – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “แอนต์เวิร์ป” ที่เปี่ยมสีสันและชีวิตชีวาเป็นเหมือนอัญมณีที่ถูกซ่อนไว้ ถนนที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลาง อนุสาวรีย์สไตล์เรอเนสซองซ์และสีสันอันเจิดจ้าในยามค่ำคืนของที่นี่บดบังรัศมีความโด่งดังในฐานะศูนย์กลางแห่งการค้าเพชรและท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงบรัสเซลส์” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

 

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงบรัสเซลส์” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป นำท่านชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 เข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ จตุรัสกรองด์ปลาซ สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่าง  ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นำคณะชมสัญลักษณ์ที่สำคัญประจำเมือง “เจ้าหนูยืนฉี่” หรือ “แมเนเกนพิส” ฝีมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Ramada Brussels Woluwe Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง     
วันที่ 5บรัสเซลส์ – ปารีส – มองมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “มหานครปารีส”เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์”พร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลี้ดพระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3ฯลฯ ท่านจะได้เห็นความสวยงามของหอไอเฟลยามเปิด ไฟระยิบระยับ ในยามพลบค่ำ สุดแสนโรแมนติก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6ปารีส – City Tour – DUTY FREE  – ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ  
 เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษที่12เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามีสัญลักษณ์เป็นปิรามิดแก้วภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 2 ชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด”Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสชมถนนแห่งแฟชั่น“ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลกชม“ประตูชัย”Arc de Trio mpheสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง
 เที่ยงอิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่ายจากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์เดอโกลล์

21.55นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK076
วันที่ 7ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.35เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง พักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
09.40เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK372
19.15เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์