Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
salzburg-austria
hallstatt2
Schonbrunn Palace 1
Outlet Parndorf
Stubai-Glacier
karntner
salzburg-austria
hallstatt2
Schonbrunn Palace 1
Outlet Parndorf
Stubai-Glacier
karntner

WQR1408V แกรนด์ ออสเตรีย 8วัน (QR) พ.ย.-มี.ค. 2020

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
30 ธ.ค. 626 ม.ค. 6362,900฿download pdf
15 ม.ค. 6322 ม.ค. 6353,900฿download pdf
9 ก.พ. 6316 ก.พ. 6353,900฿download pdf
19 มี.ค. 6326 มี.ค. 6353,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
17.00น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
20.40ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR833
23.50ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง
วันที่สองเวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก
02.50ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR189
07.30ถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่เมือง “ลินซ์” Linz (186 กม.) เมืองหลวงของอัพเปอร์ออสเตรีย Upper Austria และเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามรองจากเวียนนา และเมืองกราซ อดีตฮิตเลอร์มาพักอยู่ที่เมืองนี้ 9 ปี ชมเมืองที่มีความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อคโคโคจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ชมวิหาร Neuer Dom เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีเสาหินอ่อนเรียงรายอยู่เรียงรายไปด้วยโบสถ์หินอ่อนสีเหลืองล้อมรอบด้วยวงแหวนโบสถ์ อาคารขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1862-1924 มีขนาดใหญ่กว่ามหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นของกรุงเวียนนา ประดับด้วยหอคอยสูง 135 เมตร สร้างขึ้นเพิ่มเติมในปีค.ศ.1968 ภายในประดับด้วยหน้าต่างกระจกสีอันงดงาม (Linz-Window)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ดินแดน “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนอันมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” Salzburg  (122 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัคระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” Mirabell Garden อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีฉากหลังเป็น “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้ จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ท่านได้เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท”  ชม “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น ที่สร้างจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ง ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ที่ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตรและงดงาม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:AUSTRIA TREND, SALZBURG  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สามซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเทสการ์เดน – เซลล์  อัม ซี – อินซ์บรูกซ์
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเบริชเทสการ์เด้นท์ (35 กม.) “BERCHTESGADEN” เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้าง อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโกและในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ ชมสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จักกันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย์” เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขา แอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เดินทางสู่เมือง เซลล์ อัม ซี “ZELL AM SEE” (77 กม.)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายหลังอาหารอิสระกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารัก เซลล์  อัม ซีแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางสุดชิคแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เมือง “อินซ์บรูกซ์” Innsburck” (55 กม.) เมืองในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ เข้าสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ”Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคำ เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร   

พักที่ :RAMADA HOTEL INNSBRUCK, หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่อินซ์บรูกซ์ – ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า (42 กม.) จากนั้น “นั่งกระเช้าชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ขึ้นสู่ยอดเขาสูง 3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขาสตูไบ เป็นสถานที่เล่นสกีที่โด่งดังที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นสถานที่รวมความดื่มด่ำของหิมะประสบการณ์แห่งความตื่นเต้นจากขุนเขาอัลไพน์อาณาจักรแห่งหิมะ ท่านจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน้ำแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้านอัลพ์บัช “Alpbach” (90 กม.) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร โดยหมู่บ้านถูกโหวตให้เป็น “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในออสเตรีย” และยังได้รับการขนานามว่าเป็น “หมู่บ้านแห่งดอกไม้ที่สวยที่สุดในยุโรป” สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองซาลส์บวร์ก (121 กม.)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :AUSTRIA TREND, SALZBURG  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าซาลส์บวกเซนต์กิลเกน – เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์-สไตเยอร์
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซนต์กิลเกน” St.Gilgen (28 กม.) ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกังและล้อมรอบด้วยเทือกเขา Salzkammergut ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ เป็นเมืองยุคกลางที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าโบราณที่มีสีสันริมทะเลสาบ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (20 กม.) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบวูฟกังเซ และเชิงเขาชาร์ฟเบิร์ก เมืองนี้ตั้งชื่อตามนักบุญโบราณแห่งโรเกนเบิร์ก นักบุญวูล์ฟกัง ในศตวรรษที่ 10 จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ฮัลล์สตัทท์” Hallstatt (35 กม.)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

หลังอาหารเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา อิสระกับการเที่ยวชมทะเลสาบฮัลสตัดซ์ Hallstatt จากนั้น เดินทางสู่เมือง Styre (120 กม.) ชมเมืองโบราณสไตเยอร์ ที่อายุ 1,000 กว่าปี เข้าสู่จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งทำได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยเฉพาะอาคาร Bummerlhaus ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมโกธิคในขนาดของยุโรปกลาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :Park Inn By Radisson Linz, หรือระดับใกล้เคียง
วันที่หกลินซ์ – เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ – ช้อปปิ้ง  
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นเดินทางสู่เมือง “เมืองเมลค์” Melk (82 กม.) ชมเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุคเรอเนอซองส์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่ตั้งของเมืองนี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “โบสถ์สตีฟท์เมลค์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลืองอร่ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome Of A Rose
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

จากนั้นเดินทางสู่กรุงเวียนนา (87 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้ นำคณะเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท และลุดวิก ฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โย ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johannes Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By The beautiful blue Danube เข้าสู่ถนนสายช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :PARK SCHONBRUNN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดพระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet – เดินทางกลับ
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และน้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ “Parndorf Outlet”  ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

*** อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

18.00เดินทางสู่สนามบินเวียนนา
22.15ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR186
วันที่แปดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ            
05.55ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง
17.15ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR189
17.45ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*หมายเหตุ

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ