Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
CHESME CHURCH M
CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD M
KREMLIN PALACE M
PETER AND PAUL FORTRESS
PETRODVORETS M
ST.ISAAC’S CATHEDRAL
CHESME CHURCH M
CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD M
KREMLIN PALACE M
PETER AND PAUL FORTRESS
PETRODVORETS M
ST.ISAAC’S CATHEDRAL

WTG1008D แกรนด์รัสเซีย 8วัน TG (MOSCOW-ST.PETERSBURG) [DME-DME] 17-24 ตุลาคม 2019

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
17 ต.ค. 6224 ต.ค. 6258,900฿download pdf
Famous Landmarks of St. Petersburg | Church of the Savior on Spilled Blood

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
07.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบินไทย แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ D) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
10.30เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ TG 974
16.15เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว
………..เดินทางสู่ นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยสายการบินภายในประเทศ)
………..เดินทางถึง สนามบินปุกคาวา หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าที่พัก
ที่พักPARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL         หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 2เซนต์ปีเตอร์เบิร์กพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน       
เช้าบริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (PETRODVORETS) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักเมืองนี้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ำพุใหญ่ที่สุด และ รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
 บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิ้น (PUSHKIN) นำท่านเก็บภาพกับ “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน  นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” (CATHERINE PALACE) ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLIหน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น นำชม “โบสถ์หยดเลือด” (ด้านนอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ เป็นโบสถ์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ข้างคลอง GRIBOYEDOV ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้งโดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถ์แห่งนี้ถูกตกแต่งกระเบื้องโมเสคอย่างสวยในสไตล์ ROMANTIC NATIONALISM ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) ซึ่งมักจะถูกตกแต่งในสไตล์บาโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางนิ้ว
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร    
พักที่:PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL        หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) – ป้อมปีเตอร์และปอล -ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT  
เช้า

 

 

บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้า เจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

 

 

 

นำท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนด้วยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของ ราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที 2 และครอบครัว จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL           หรือระดับใกล้เคียง       
วันที่ 4เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก)-นั่งรถไฟด่วน SAPSAN – มอสโคว์
เช้า

 

 

 

 

บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (ST.ISAAC’S CATHEDRAL ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ…จากนั้น นั่งรถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ. 1904-1905 ระหว่างการทำสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาเพราะล้าสมัยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและทำเป็นพิพิธภัณฑ์  นำท่านชม “มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) (KAZAN CATHEDRAL)  ตั้งอยู่บนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของตัวเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปีค.ศ. 1708 ซึ่งแต่เดิมนั้นจัดได้เพียงว่าเป็นโบสถ์เล็กๆเท่านั้น โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรีย (OUR LADY OF KAZAN) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุงมอสโกก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้มีพระราชดำรัสให้นำรูปไอคอนและพระแม่มาเรียนมา ได้ที่นี่ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ให้เป็นวิหารที่ใหญ่ขึ้น และสวยงามกว่าเดิม เนื่องจากที่ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จประพาส ณ กรุงโรมที่อิตาลีแล้วพระองค์ทรงเกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ อิตาลี พระองค์จึงได้นำรูปแบบดังกล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่นี้
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านออกเดินทางสู่ “มอสโคว์โดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-SPEED TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าสู่ กรุงมอสโคว์
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOLIDAY INN SELIGERSKAYA HOTEL          หรือระดับใกล้เคียง      
วันที่ 5จัตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ –
ชมละครสัตว์
เช้า 

 

 

บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม
สปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวก แบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบัติมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น และเอกสารกว่า 15 ล้านชิ้น อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่  
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” (KREMLIN PALACE นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” (ARMOURY CHAMBER) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ  นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ต่อด้วยชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ “MOSKVA” เรือจะนำท่านล่องผ่านชมสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งในกรุงมอสโคว์ (**ในกรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัท ฯ จะเปลี่ยนเป็น นำท่านเข้าชม อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ (NOVODEVICHY CONVENT) ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี แทน **)  นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :HOLIDAY INN SELIGERSKAYA HOTEL    หรือระดับใกล้เคียง      

*** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 15 USD ***

วันที่ 6มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – มอสโคว์ – ช้อปปิ้งย่านอารบัต  
เช้า

 

 

 

บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซากอร์ส” (SERGIEV POSAD) (74 ก.ม.) เข้าสู่โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะสอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน ชม “โบสถ์โฮลีทรินิตี้” เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว  หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ “กรุงมอสโคว์” จากนั้นนำท่านสู่ “ถนนอารบัต” เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้อปปิ้ง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการต่างประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOLIDAY INN SELIGERSKAYA HOTEL       หรือระดับใกล้เคียง    
วันที่เจ็ดมอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โร่ -ชมสถานีรถไฟใต้ดิน – สนามบิน
เช้า

 

 

 

 

 

บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ได้บนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช นำท่านเข้าชม “วิหารเซนต์ซาเวียร์” (SAVIOUR CATHEDRAL)  (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงคราม นโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่ายจากนั้นนำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
18.25เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่ 8กรุงเทพฯ
07.30นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น