Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_1264077253
shutterstock_720960046
shutterstock_1017995422
shutterstock_1177119193
shutterstock_517687225
shutterstock_718847020
shutterstock_740690671
shutterstock_1270029259
shutterstock_1378600778
shutterstock_1264077253
shutterstock_720960046
shutterstock_1017995422
shutterstock_1177119193
shutterstock_517687225
shutterstock_718847020
shutterstock_740690671
shutterstock_1270029259
shutterstock_1378600778

WQR2012B อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 12วันQR ต.ค. 2019 – มี.ค.2020

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
14 ม.ค. 6325 ม.ค. 6389,900฿download pdf
10 ก.พ. 6321 ก.พ. 6389,900฿download pdf
19 มี.ค. 6330 มี.ค. 6389,900฿download pdf
TOP 10 cities of AZERBAIJAN

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวก
วันที่2       โดฮา – บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน – คริสตัลฮอล์
02.10นำท่านเหินฟ้า ด้วยสายการบินที่ดีที่สุดในปี 2019 สายการบิน การ์ต้า เที่ยวบิน QR 837
05.30นำท่านแวะพัก ณ กรุงโดฮา ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศ อาเซอร์ไบจาน
07.30นำท่านขึ้นเครื่อง เดินทางสู่ เมืองบากู ประเทศ อาเซอร์ไบจาน ด้วยสายการบิน การ์ต้า เที่ยวบิน QR 351
11.20นำท่านสู่ประเทศอาเซอร์ไบจาน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองบากู เมืองหลวงของประเทศ อาเซอร์ไบจาน ดินแดนใหม่ที่น่าค้นหา อุดมไปด้วย ธรรมชาติและประวัติวัฒนธรรมอันยาวนาน
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ (Heydar Aliyev Certer)สถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบที่โดดเด่น ลักษณะเหมือนกับเกรียวคลื่นจากทะเลถึงท้องฟ้า ด้วยความโดดเด่นของการออกแบบทำให้ผู้ออกแบบ คุณ ซาฮา ฮาดิด  (Mr Hadid Zaha) ชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รังสรรสถาปัตยกรรมนี้ ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป กับ จัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน (National Flag Square) เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เสาธงที่มีความสูงอันดับต้นๆของโลก ด้วยความสูงประมาณ 163 เมตร ออกแบบโดย คุณ เดวิด แชมเบอร์ (Devid Chambers) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ คริสตัลฮอล์ (Crystal Hall) สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสวยงาม เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่พลาดถ่ายรูปไม่ได้ หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเด่นของอาเซอร์ไบจาน เครื่องหมายแสดงความก้าวหน้าด้านสถาปัตยกรรม สร้างในปี 2011
ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3     โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ – หอคอยไมเดน
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ดินแดนโกบาสตัน ดินแดนแห่งธรรมชาติ ด้วยลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาและการตั้งรกรากเก่าแก่ ทำให้มีอารยธรรมที่ยาวนาน นำท่านสู่ภาพแกะสลักหิน (Rock Art Cultureal Landscape) (68km) ภาพหินแกะสลักรูปการใช้ชีวิตในสมัยโบราณ วัฒนธรรมการล่าสัตว์ ภาพแกะสลักการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เต้นรำ ภาพพาหนะในการใช้ชีวิต เช่นเรือ ภาพหมู่ดวงดาว ภาพสัตว์ นำท่านชม ภูขาโคลน (Mud domes) ลักษณะทางธรณีวิทยาอันโดดเด่น เนื่องจากภูเขาแห่งนี้มีบ่อดินโคลนจำนวนมาก และ ภายใต้พื้นแผ่นดินมีก๊าซและน้ำผสมรวมตัวกัน เกิดเป็นปฏิกริยาดันให้อากาศธาตุพวยพุ่งขึ้นสู่ผืนดิน ดันให้ดินโคลนเป็นรูปทรงกลมโดย มากกว่า 700 จุดแตกต่างกัน เป็นความงดงามทางธรรมชาติ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อิเชรี เชอร์เคอร์ (Icheri Sherkher)(62km)ย่านเมืองเก่าของบากู มีโบราณสถานเก่าแก่มากมายในย่านเมืองแห่งนี้ เมืองเก่านี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองบากู เมืองแห่งนี้เป็นเหมือนดั่งเมืองเริ่มต้นของบากู ด้วยการเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของอารยธรรมเก่าแก่ ผสมผสานด้วย สถาปัตยกรรมโบราณ ที่โดดเด่นของ อาเซอร์ไบจาน เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยมีกำแพงล้อมรอบและมีการสร้างป้อมปราการไว้กันเมือง เมืองแห่งนี้มีทางเข้าออก 5 ทางโดยเมืองนี้ถูกสร้าง โดย กษัตริย์แห่ง  ราชวงศ์ชีวาน ราวๆปี ศตวรรษที่ 12 แวะถ่ายรูป ปราสาทสุสานราชวงศ์ชีวาน (Shivan Dynasty Palace and Tomb) แวะถ่ายรูปสุเหร่าสำคัญ สุเหร่า Divankhane และ สุเหร่า Minarets อีกทั้งเก็บภาพ หอคอยไมเดน (Maiden Tower)
ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4        อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา – สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอคี
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านชมอนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา (Diri baba Mausoleum) (90km)สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของเชอร์วาน สถานที่สำคัญอันเป็นที่ฝังศพของ ชีคห์ดีรี บาบา สถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 โดยประมาณ ลักษณะคือการแกะสลักเป็นอาคารสองชั้น มีการตกแต่งภายในด้วยรูปแบบโมเซคที่งดงาม

นำท่านชมสุเหร่ายิดดิ (Yeddi Gumbaz) (33km)สุเหร่าใหญ่สำคัญประจำเมือง สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 10 นำท่านชมสุสานราชวงศ์เชอร์วาน (Tomb of Royal Family of Shirvan Khan) (91km)สถานที่สุดท้ายของผู้วายชนม์ จากราชวงศ์เชอร์วานอันสูงส่งผู้เคยปกครองแถบนี้
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง เชคี (Sheki) (170km)เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในจังหวัด เกลเดอร์ลันด์ เป็นเมืองตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัส อยู่ใกล้กับชายแดนของจอร์เจีย อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และ วัฒนธรรม เมืองเชคี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตที่โดดเด่น ด้วยความลงตัวของสภาพแวดล้อมและอารยธรรมเกิดเป็น เมืองที่งดงามด้วยศิลปะและ วัฒนธรรม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Sheki Salay Hotel, MinAli Boutique Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5พระราชวังเชอคี – ลาโกเดกี้ – ซิงนากี – วิหารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังเชคี (Historic Centre of Sheki with the Khan’s Palace) อาคารสถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆปี ค.ศ. 1789 – ปี 1790 เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองเป็น World Heritage Site 2019 ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น กลิ่นไอแห่งความเป็นดินแดนเก่าแก่ และน่าค้นหา สถาปัตยกรรมที่ตกแต่ง ภายในด้วยลวดลายอันงดงาม และ อาคารรูปทรงแปลกตาให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมสิ่งสวยงามอันน่าประทับใจ นำท่านออกเดินทางผ่านขุนเขาและเส้นทางทอดยาวสู่จอร์เจีย ระหว่างสองข้างทางชมความงามของดินแดนจอร์เจีย นำท่านเข้าสู่เมืองลาโกเดกี้(Lagodekhi) (112 km)เมืองเล็กๆแถบชายแดนของจอร์เจีย เมืองที่สงบเงียบ และ มีจุดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากไวน์
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และ ชิมไวน์ท้องถิ่นต้นตำรับ ลาโกเดกี้
บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ซิงนากี (Sighnaghi) เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก คงไว้ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชนนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของจอร์เจีย นำท่านชมวิหารเซนต์นีนา (Monastery Saint Nina) (157 km)วิหารโบราณ อดีตเคยใช้เป็นที่พักของนักแสวงบุญเลื่องชื่อของจอร์เจีย สร้างขึ้นราวๆ ศตวรรษที่ 9 และมีการใช้ประโยชน์ยาวนานต่อเนื่อง ต่อมาในราวๆ ศตวรรษที่ 17 ได้มีการต่อเติมวิหารมากขึ้น วิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าวิหารที่เคยเป็นที่พำนักของร่างองค์เซนต์นีน่า ศาสดาหญิงผู้เป็นที่เลื่อมใสของชาวจอร์เจี  ย เป็นผู้ประกาศศาสคริสต์นิกายออโธดอกซ์เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศจอร์เจียจากนั้น  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทบิลิซี (100 km) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย หัวใจแห่งเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในจอร์เจีย
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินด้า – โบสถ์ตรินีตี้ – โชว์พื้นเมือง
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) (24 km)เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก จากนั้นนำท่านผ่านเส้นทางสำคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งนี้จำนำท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางให้ผ่านชมวิวป้อม Ananuri Fortress เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีกำแพงล้อมรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นนำท่านผ่านหุบเขาเข้าสู่เมือง กูดาอูรี (Gudauri) (101 km)เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอเคซัส เป็นเมืองพักผ่อนยอดนิยมของชาวจอร์เจีย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายนำท่านเดินทางสู่สเตแพนมินด้า (Stepanminda) (32 km)เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก*** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี่ (154 km)
คํ่านำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณีพื้นเมืองจอร์เจีย
พักที่Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7ทบิลิซี่ – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ – ป้อมนาริคารา
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (98 km) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตั่งต่างเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลินที่จะนำท่านไปชมต่อไป จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี่ เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท้ เมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ คูรา (Kura) เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยกษัตริย์จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจ้าผู้ก่อตั้งนครแห่งนี้ ได้ฉายาว่า กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งนี้สร้างถูกสร้างขึ้นราว ศริสต์ศตวรรษที่ 4  นำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ป้อม นาริคาร่า (Narikara Fortress) ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองทบิลิซี่แบบ พาโรนาม่ารอบทิศทาง ในบรรยากาศยามเย็น จากนั้นนำท่านลงสู่ตัวเมืองทบิลิซี่
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่8ซาดาโคล – เมืองฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ – อารามซีแวน
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (72km) เมืองชายแดนเข้าสู่ประเทศอาร์เมเนีย เมืองหน้าด่านที่มีการตรวจตราก่อนเดินทางเข้าสู่อาร์เมเนีย ดินแดนแห่งวัฒนธรรม นำท่านผ่านจุดตรวจ แสดงเอกสารวีซ่า ที่ได้มีการจัดการมาแล้วจากทางบริษัทฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮักพาท (Haghpat 38km)เมืองสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานสำคัญอย่างอารามฮักพาท นำท่านชมอารามฮักพาท (Haghpat Monastery)โบราณสถานที่ได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก เป็นผลงานชิ้นเอกทางด้านสถาปัตยกรรมและศาสนาในการก่อสร้างของยุคกลาง อารามแห่งนี้สร้างโดยนักบุญ นิชาน (Saint Nishan) ราวๆ ศตวรรษที่ 10 อยู่ในช่วงการครองราชย์ของกษัตริย์อะบาสที่1 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1669 ให้ท่านได้ชมตัวโบสถ์เก่าและต่อมาได้รับการขยายและตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองซีแวน(134 km) เมืองริมทะเลสาบซีแวน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเซแวน ให้ท่านชมความงามของผิวน้ำทะเลสาบเซแวน ทะเลสาบที่มีแม่น้ำหลายสายไหลมารวมกันเกิดเป็นความงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านไปชมอารามซีแวน (Sevan Monastery) หรือมีชื่ออีกชื่อว่า Sevanavank ซึ่งตั้งอยู่ด้านแหลมที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีวาน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Hotel Maria Resort Sevan หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่9ซีแวน – เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ – วิหารทาเตฟ
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเจอร์มุก (174 km)เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหนึ่งของอาร์เมเนีย จุดหมายปลายทางของผู้รักสุขภาพทั้งหลาย ให้ท่านผ่านชมบรรยากาศโดยรอบเข้าสู่ตัวเมือง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของธรรมชาติและขุนเขา  
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลิซอร์(Halidzor Village) (113 km)เมืองแรกสู่การเดินทางเข้าไปยังวิหารทาเตฟ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (Tatev wing) กระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊ค เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีเส้นทางยาวที่สุดในโลก โดยปลายทางของกระเช้านี้มุ่งสู่วิหารทาเตฟ นำท่านชม วิหารทาเตฟ (Tatev Monastery) วิหารเก่าแก่บนยอดเขาที่ราบสูงได้ถูกสร้างขึ้นราว ศตวรรษที่ 9 เป็นที่รองรับของบิชอฟซะยูนิค ต่อมาได้ใช้เป็นที่แสวงบุญของนักบวชมากมาย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Hotel Armenia Wellness and Spa Jermuk หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่10วิหารโนราแวงค์ – วิหารคอฟ วิราฟ – วิหารเกคฮาร์ด – อารามการ์นี – เยเรวาน
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่วิหารโนรางแวงค์ (Noravank Monastery) (137 km) วิหารเก่าแก่สร้างราวศตวรรษที่ 13 โดยนักสอนศาสนายูนิคเลื่องชื่อ ตัวอาคารหลักสร้างราวปี ค.ศ. 1227 โดยเซนต์คาราเพท ประตูและหน้าต่างวิหารแห่งนี้สร้างให้มีส่วนยื่นออกมาอย่างสวยงามมีการแกะสลักลวยลายอย่างปราณีตงดงาม นอกจากนั้นมีโบสถ์ที่สร้างในปี ค.ศ. 1339 เป็นอนุเสาวรีย์ฝังศพและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมวิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery)(80km)เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการเข้ารวมพิธีจารึกแสวงบุญให้กับนักบุญผู้มีชื่อเสียง นามว่า กรีกอร์ ลูซาสอริช (Grigor Lusavorich) จากนั้นนำท่านชมวิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามแห่งหนึ่งของดินแดนอาร์เมเนีย ด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนียนเป็นวิหารกลางเทือกเขามีส่วนที่สร้างโดยการเจาะเข้าไปในภูเขาหิน ตัวอาคารแห่งนี้สร้างราวๆ คริสตวรรษที่ 12-13 ด้วยความสวยงามขอตัวสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดวางอยู่กลางขุนเขาสีเขียวทำให้เป็นวิหารที่งดงามอีกแห่งของอาร์เมเนีย จากนั้นนำท่านชมอารามการ์นี (Garni Temple) (79km)เป็นสถาปัตยกรรมทรงกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ทิริดาเทส ที่ 1 (Tiridates I) เป็นความเชื่อโบราณสร้างสร้างถวายแด่ท่านเทพ Mihr เทพแห่งแสงของสรวงสวรรค์และในนิทานปกรนัมโบราณของอาร์เมเนียจัดเป็นทวยเทพแห่งความสัตย์จริง

ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พักAni Plaza Hotel Yerevan หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่11เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์นอทต์ – เยเรวาน – เมืองเยเรวาน – สนามบิน
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เอคมิอัดซิน(Echmiadzin) (20km)เมืองที่มีความสำคัญต่อชนชาวอาร์เมเนียนในอดีต เป็นเมืองที่ผู้ศรัทธาในด้านศาสนามารวมตัวกันอีกทั้งมีความศักดิ์สิทธ์อีกด้วย นำท่านชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) วิหารแห่งพระแม่เจ้า โบสถ์นั้นถูกสร้างราวๆ ศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่อันดับแรกๆของโลก จากนั้นพาท่านชม วิหาร ซวาร์นอทต์ (Zvartnots Cathedral) วิหารที่ถูกสร้างราวๆปี คริสตศักราช 641 – 653 ที่อยู่ในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ส่งอิธิพล มายังรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งหลงเหลือแต่โครงสร้าง
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของดินแดนอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ ฮราซดาน กรุงเยเรวานเป็นหัวใจของการบริหาร วัฒนธรรม และ อุสาหกรรมการคมนาคมทางรถไฟและการค้าทางเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีการผลิตโลหะ เครื่องจักร และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดโลก ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เดอะ คาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเยเรวานซึ่งเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปล่อยน้ำไหลลงมาสวยงามราวกับสรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านสู่ตลาดกลาง (Pak Shuka Market) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกของฝากพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องหนัง เครื่องเงิน และ งานศิลปะทำมือ

ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  ก่อนเดินทางกลับให้ท่านได้แวะชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเยเรวายน ให้ท่านชมความงามของน้ำพุประกอบดนตรี (Fountains Show) ยามค่ำคืน ให้ท่านได้ดูความงามของน้ำพุและดนตรีที่พวยพุ่ง ประดับไฟหลากสีในยามค่ำ เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

วันที่12เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพมหานคร
02.45ออกเดินทางสู่ โดฮา การ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR286
04.45ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า ให้ท่านได้พักแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.35ออกเดินทางจากสนามบิน โดฮา ประเทศ การ์ต้า โดยสายการบิน การ์ต้า เที่ยวบินที่ QR838
19.20ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จบการเดินทางพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์