shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901
shutterstock_698032993
shutterstock_280828427
shutterstock_635038928
shutterstock_699405349
shutterstock_401679604
shutterstock_1086712901

WTK2008T แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK พ.ย. – มี.ค.2564

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  – หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
10 ก.พ. 6417 ก.พ. 6456,900฿download pdf
18 ก.พ. 6425 ก.พ. 6451,900฿download pdf
5 มี.ค. 6412 มี.ค. 6451,900฿download pdf
11 มี.ค. 6418 มี.ค. 6451,900฿download pdf
19 มี.ค. 6426 มี.ค. 6451,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ – อิสตันบูล
18.00พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
21.45นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065
วันที่2อิสตันบูล – ทบิลิซี่ – ปราสาทราบาติ – บอร์โจมิ
04.10เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

06.15

ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378

09.35

เดินทางถึงสนามบินโนโว อเล็กเยฟกา ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ทบิลิซี่
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมือง อัคคัลซิเคห์ (Akhalsikhe) นำท่านชม ปราสาทราบิตี้ (Rabiti Castle) ปราสาทเก่าแก่ในย่านแคว้น Samtskhe-Javakheti เมืองทางตอนใต้ของจอร์เจีย ปราสาทที่มีความโดดเด่นใช้สำหรับป้องกันเมืองมานานแสนนาน เป็นที่ประทับของเจ้าชายพระองค์หนึ่ง ในอาคารประกอบด้วยศิลปะหลากหลายชนชาติ นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Borjomi Palace หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3โบสถ์เกลาติ – บาทูมิ – แวะถ่ายรูป อาลี นีโน่ – ถ่ายรูปเมืองบาทูมิ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว ศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมิ เมืองบาทูมิเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในเขตอัดยารา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลดำของประเทศจอร์เจีย มีอุตสหากรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล เมืองบาทูมิ เป็นเมืองท่า และ เมืองที่มีทะเลดำ อยู่ใกล้กับตุรกี เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่กำลังพัฒนาก้าวหน้า มีสิ่งก่อสร้างสีสันสวยงาม ในยามค่ำคืน ประดับไฟหลากสีสวยงาม นำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ แวะถ่ายรูปกับ Sea Side Park หอคอยที่มีตัวอักษรจอร์เจีย เป็นจุดเด่น แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสสำคัญของบาทูมิ เป็นย่านเก่าแก่ของบาทูมิ ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชม ถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nina เป็นสถาปัตยกรรมรูปคนสองคนยืนหัวหน้าเข้าหากัน ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของบาทูมิ ด้วยความโดดเด่นและแปลกตา ท่านต้องไม่พลาดถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมนี้
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่

พักที่ Best Western Batumi hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซิ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บาทูมิ นำท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดำ ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลดำ ทะเลดำเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนทำให้ทรายและดินกลายเป็นสีดำ ดูแปลกตา

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าชม ถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา ส่วนชื่อของถ้ำโพรมีธีอุส เป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ใช้ ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คูไทซี (Kutaisi City) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทวีปตะวันตกของประเทศ นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

พักที่ Best Western Kutaisi Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน – ชมถ้ำหินอัพลิสซิเคห์ – มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสโคเวติ

เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองโกรี (Gori) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe)เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตั่งต่างเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำมุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอกนำท่านเดินทางตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า “Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี่ (Tbilisi)
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 พักที่พักที่ Ramada Encore Tbilisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่6

ชมเมืองซิงนากี – โบสถ์บอบเบ้ – ชิมไวน์พื้นเมือง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางต่อสู่เมือง ซิงนากี (Sighnaghi) เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก คงไว้ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชนนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของจอร์เจีย นำท่านชมวิหารเซนต์นีนา (Monastery Saint Nina) (157 km)วิหารโบราณ อดีตเคยใช้เป็นที่พักของนักแสวงบุญเลื่องชื่อของจอร์เจีย สร้างขึ้นราวๆ ศตวรรษที่ 9 และมีการใช้ประโยชน์ยาวนานต่อเนื่อง ต่อมาในราวๆ ศตวรรษที่ 17 ได้มีการต่อเติมวิหารมากขึ้น วิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าวิหารที่เคยเป็นที่พำนักของร่างองค์เซนต์นีน่า ศาสดาหญิงผู้เป็นที่เลื่อมใสของชาวจอร์เจี  ย เป็นผู้ประกาศศาสคริสต์นิกายออโธดอกซ์เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศจอร์เจียจากนั้น  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย หัวใจแห่งเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในจอร์เจีย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ให้ท่านได้ลองชิมไวน์พิเศษ
บ่ายนำท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซี่ เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท้ เมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ คูรา (Kura) เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยกษัตริย์จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจ้าผู้ก่อตั้งนครแห่งนี้ ได้ฉายาว่า กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งนี้สร้างถูกสร้างขึ้นราว ศริสต์ศตวรรษที่ 4
ค่ำนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณีพื้นเมืองจอร์เจีย

ที่พัก

พักที่ Ramada Encore Tbilisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7ชมเมืองทิบิลิซี่ – ชมป้อมนาริคาร่า – แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา – ซื้อของฝาก
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ให้ท่านได้ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมืองได้แก่ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge), โบสถ์เมเตคี (Metekhi), โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นย่านถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ์ Anchiskhati นำท่านชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายให้ท่านได้ชอปปิ้งร้านของฝาก ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากครอบครัว จากนั้นถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โนโว อเล็กซิเยฟก้า ทบิลิซี่ เช็คอินเพื่อเตรียมเดินทางกลับ
17.25นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK383

19.00

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.15ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK064
วันที่8อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 10.15เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ