Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_520302016
SANTA MONICA
las vegas
shutterstock_530368150
LOMBARD STREET
shutterstock_119302513
shutterstock_520302016
SANTA MONICA
las vegas
shutterstock_530368150
LOMBARD STREET
shutterstock_119302513

WCX5009S โปรโมชั่น อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX [SFO-LAX] JAN-MAR 2020

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” อันใสสะอาดและทิวทัศน์ที่งดงาม

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY ถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

ชมความงามของชายทะเล “ซานต้า โมนิก้า” ที่อยู่ติดกับนครลอส แองเจลิส

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ก.พ. 631 มี.ค. 6369,900฿download pdf
7 มี.ค. 6315 มี.ค. 6369,900฿download pdf
20 มี.ค. 6328 มี.ค. 6369,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค
10.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
13.05ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 614
 16.55เดินทางถึง ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง)
19.00ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 892
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
15.20ถึง เมืองซานฟรานซิสโก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 นำท่านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค (TWIN PEAK) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว พาโนราม่า (PANORAMA)

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่2ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ถนนลอมบาร์ด – คาร์สัน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “ล่องชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก” ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ  สโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือCANNERY  และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์(HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก  หลังจากนั้น นำท่านผ่านชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์สัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของรัฐเนวาดา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HARVEYS LAKE TAHOE HOTEL & CASINO HOTEL               หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3  คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – บิชอป
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) เพื่อดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ EMERALD BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินข้ามน้ำไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม SIERRA NEVADAS โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ FANNETE EMERALD BAY ซึ่งเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ซ้ำกันบน  ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาและน้ำตกที่เรียงรายอย่างสวยงาม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (BISHOP) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบิชอปเป็นเพียงเมืองที่รวบรวมและเป็นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตอินโย ตั้งอยู่ในเขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา OWENS ที่ระดับความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกทั้งเมืองบิชอปตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญ โดยเป็นศูนย์กลางการค้าและที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่VEGABOND BISHOP HOTEL                                                          หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4อุทยานแห่งชาติ Death Valley – ลาส เวกัส – ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท  อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ (DEATH VALLEY) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ก็คือ 56.7 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกแล้ว ยังถูกจัดอันดับให้เป็นที่ที่แห้งแล้งที่สุด และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย โดยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 86 เมตร ในอดีตสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นเหมืองแร่บอแรกซ์ แต่หลังจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่แห่งนี้ซบเซาลง ก็ได้มีความพยายามเรียกร้องให้มีการขึ้นทะเบียนเขต DEATH VALLEY ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและ คำเรียกร้องดังกล่าว ก็ได้รับการรับรองในที่สุด ซึ่งสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY นั้น เรียกได้ว่าสวยงามแปลกตาม และหาชมได้ยาก  เพราะมีลักษณะเป็นหุบเขาสลับกับเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอันสูงชัน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (LAS VEGAS) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5ลาสเวกัส – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ
เลือกซื้อทัวร์เสริมแกรนด์แคนยอน ชำระเพิ่ม 6,200 บาท
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านท่องเที่ยว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวันใน “เมืองลาสเวกัส”ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมืองมากมาย หรือ เลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนนสตริป (Strip) เดอะสตริปซึ่งตั้งอยู่ตามแนวถนนลาสเวกัสบูเลอร์วาร์ดเป็นที่ตั้งของคาสิโนขนาดยักษ์พร้อมโรงแรมหลากหลายแห่งที่มักมีชื่อและธีมซึ่งสร้างความโรแมนติก ความลี้ลับ และจุดหมายปลายทางอันห่างไกลที่รอการค้นพบ และได้รับการตกแต่งอย่างประณีตและเอาใจใส่เพื่อสร้างบรรยากาศแฟนตาซี นักท่องเที่ยวสามารถเดินแวะระหว่างคาสิโนได้โดยสะดวกผ่านสะพานเชื่อมหรือทางเดินใต้ดิน หรือนั่งรถไฟรับ-ส่งระหว่างกันได้ หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป– ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ เสริม เพื่อท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON NATIONAL PARK)  กรุณาแจ้งกับบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
เที่ยง*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า        ให้ท่านได้ชม “อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม.) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส
ค่ำ*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย

(ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

พักที่BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                                      หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (CITADEL OUTLET) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้า
แบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ :HOLIDAY INN LA MIRADA                                 หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ชายหาดซานต้าโมนิก้า – สนามบิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมมหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (LOS ANGELES) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูด วอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2,000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับป้ายฮอลลีวูดเป็นสัญลักษณ์ของวงการภาพยนตร์ของสหรัฐฯ ที่ใครก็ตามที่ได้มาเยือนลอสแอนเจลิสต้องการจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก แต่เชื่อหรือไม่ว่าแต่เดิมป้ายแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณเทือกเขาฮอลลีวูด (HOLLYWOOD HILLS)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมชายทะเล “ซานต้าโมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวซานต้าโมนิก้า มีเมืองล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส – แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือเวสต์ลอสแองเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออกและเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิกติดทางทิศตะวันตกด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น นำชม “กริฟฟิธ พาร์ค” (GRIFFITH PARK) ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นั่งปิกนิก และยังสามารถทำกิจกรรมสนุกๆ ได้หลายอย่าง เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจอีกด้วย เดอะโกรฟ (THE GROVE) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงอีกที่ของแอลเอ อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่วงรวมสินค้าพื้นเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.55ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881
วันที่แปดฮ่องกง  
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
วันที่10ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
07.30เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.10ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 619
11.15เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ