Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
164645139
164766876
164767198
164770340
shutterstock_597095666
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586
shutterstock_1333880243
164645139
164766876
164767198
164770340
shutterstock_597095666
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586
shutterstock_1333880243

WPAY0609H ฟินแลนด์ สโนโมบิล 9 วัน 28 ธ.ค.19 – 05 ม.ค.20 ((กรุ๊ปที่ 4))

สนุกกับการ นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่ง เรือตัดน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICE BREAKER ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ

“นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์” สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ พักดีทานดี เหมือนเดิม

 *** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ***

ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา เราจัดห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน้ำแข็งแน่นอน 100

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 625 ม.ค. 63145,900฿download pdf
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์
21.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
23.05เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Qเที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – เซเนท สแควร์ – อิวาโล
05.20เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำคณะชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 

นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม ตลาดนัดริมทะเล Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :Holiday Inn Hotel Helsinki
วันที่ 3เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลากหิมะ – กิจกรรมจับปูยักษ์  –KING CRAB SAFARI
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง) / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
07.00เดินทางสู่เมืองอิวาโล โดยสายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่ AY609
08.00ถึงสนามบินอิวาโล // นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) สู่ทุ่งหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก :SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4เคิร์คเนส – ทะเลสาบอินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า *** ร่วมฉลองปีใหม่ 2563 ***
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอินารี (199 กม.) เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่เหนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic Circle) ที่ถูกกำหนดไว้ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา

*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัยเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในที่พักพร้อมฉลองปีใหม่ 2563 ท่ามกลางหิมะขาวโพลน บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม และอาหารค่ำรสเลิศ
พักที่HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอสฟาร์มกวางเรนเดียร์ –นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ล่าแสงเหนือ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว นำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตา คลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นำท่านเล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :Scandic Rovaniemi Hotel หรือระดับใกล้เคียง
21.00นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
วันที่ 6โรวาเนียมี – เมืองเคมิ – Snow Experience365 – บาร์น้ำแข็ง – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker) – ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย 
เช้า

 

 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ(Kemi) นำท่านเข้าชมภายใน Snow Experience 365 ชมบาร์และภัตตาคารน้ำแข็ง ซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งปี Snow Experience 365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือ AXELSVIX PORT เดินทางสู่ท่าเรือ สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งเรือ “เรือตัดน้ำแข็งโพล่า เอกซ์พลอเรอร์” POLAR EXPLORER ICEBREAKER CRUISE เรือตัดน้ำแข็งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใน LAPLAND ล่องอ่าวบอทเนีย ในดินแดนแลปแลนด์ ในช่วง 3 ชั่วโมงท่านจะสนุกเพลิดเพลินกับการล่องเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง
บ่ายพร้อมนำท่านชมห้องเครื่องยนต์และห้องกัปตัน หรือหลบอากาศหนาวนั่งผ่อนคลายในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายเพลิดเพลินกับน้ำอุ่น หรือไปเดินเล่นบนทะเลน้ำแข็ง ในระหว่างหยุดพัก ลงว่ายน้ำในทะเลน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็งลำนี้ มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ  พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำเข้าโรงแรมที่พัก
ที่พัก :Scandic Rovaniemi Hotel
วันที่ 7โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ – เลวี่ – พัก Northern Light Glass Roof Resort (หลังคากระจกชมแสงเหนือ)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิ นำท่านเข้าเช็ค-อิน พักโรงแรม Santa Glass Igloo Hotel ซึ่งทุกห้องที่พักจะมีหัลคาเป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :Northern Light Glass Roof Resort 100%
*** ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจำนวนจำกัด บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่
วันที่ 8เลวี่ – โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ – เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ชมบรรยากาศแบบ PANORAMA VIEW จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกระเช้ากอนโดลาลงจากยอดเขา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ LAPLAND SNOW VILLAGE ชมภาพที่แกะงจากน้ำแข็งเป็นงานศิลปะ อย่างเช่น ตัวละครเด่นๆ ในเรื่อง Game of Thorn หรือ ICE BAR และโบสถ์ที่สร้างจากน้ำแข็ง ฯลฯ
 เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านถนนช้อปปิ้งของโรวาเนียมิ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
21.55เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการาบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY540
23.10ถึงสนามบินเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนประมาณเครื่อง 1 ชั่วโมง
00.45เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143
วันที่ 9กรุงเทพฯ
15.45เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
 หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน ล่าแสงเหนือ เทศกาลปีใหม่ 2563