Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_554674444
shutterstock_682398676
shutterstock_528561313
shutterstock_1091341358
shutterstock_1052503670
shutterstock_666104005
shutterstock_554674444
shutterstock_682398676
shutterstock_528561313
shutterstock_1091341358
shutterstock_1052503670
shutterstock_666104005

WQR0709S บัลแกเรีย-โรมาเนีย(ROSE FESTIVAL) 9 วัน 7 คืน QR [SOF-OTP] 05-13 JUN 20

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 

นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ

นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)

นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก

นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย

นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย

นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004

นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
 วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย
06.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
09.05ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR831
12.05เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
15.50ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR225
21.00เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก
พักที่METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่2      กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรียมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – ฟลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ – โรงละครกลางแจ้ง
เช้าเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
นำท่านออกเดินทางเพื่อเข้าชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรียให้ท่านได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มีสิ่งของต่างๆอันล้ำค่าหายากมากมายที่จัดแสดง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ซึ่งครั้งแรกได้ถูกสร้างเพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงานแสดงสิน  ค้าและต่อมาได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 เพื่อเป็นการระลึกถึงในด้านประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี ซึ่งภายในได้มีการสะลมสิ่งของโบราณประมาณ 650,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยด้านโบราณคดี ศิลปะที่ประณีตและหายาก ประวัติศาสตร์และเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ นำท่านไปชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกีซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง  53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน นำท่านไปชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย จากนั้นชมอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรปโบสถ์ยิวโซเฟีย” ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นำท่านออกเดินทางไปยัง “เมืองรีล่า” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน

12.05บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม “อารามมรดกโลกรีล่า” เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 10นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ใช้ทำหัวน้ำหอม และฟาร์ม  ปศุสัตว์ต่างๆ นำท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ ผ่านชม โบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน (Philippopolis Theatre) อายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และ สภาโรมัน (Roman Forum) ผ่านชม สุเหร่าโบราณ (Dzhumaya Mosque) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงการปกครองของออตโตมันเติร์ก โดยสร้างทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่าเซ้นต์เพตก้า ใช้เสาขนาดใหญ่สี่เสาคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่าเคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขานสูงถึง 23 เมตร โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ (Turkish Bath) อายุย้อนหลังไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม
 ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3พลอฟดิฟ –  คาซานลัค – เทศกาลดอกกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคาซานลัค” (KAZANLAK) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองซิพก้าบริเวณเทือกเขาบอลข่านเมืองคาซานลัค แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะมองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน มาตั้งแต่ยุคสมัยหินใหม่ ซึ่งถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในแถบนี้ โดยเฉพาะไปสัมผัสส่วนที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองที่ ถนนมิรสก้า (Mirska Street) ถนนก้อนกรวดที่มากไปด้วยเสน่ห์สองข้างทางเต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายดอกกุหลาบ ณ หุบเขาแห่งกุหลาบ (The Valley of Roses) แหล่งปลูกกุหลาบอันกว้างใหญ่ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของน้ํามันดอกกุหลาบที่ปลูกไว้ในไร่อัน กว้างใหญ่ จนแทบเรียกได้ว่า กินอาณาเขตไปเป็นภูเขาทั้งลูกเลย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน ท่านจะตื่นตาไปกับความสวยงามของดอกกุหลาบนานาชนิดที่เบ่งบานรอการเก็บเกี่ยวอย่างสวยงาม และชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นงานนี้จะเป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น เนื่องจากต้อง ใช้ความชํานาญและความอดทนที่ดีในเก็บดอกไม้)
เที่ยงอิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการเดินชมและร่วมงาน
บ่ายนำท่านเข้าชม “เทศกาลดอกกุหลาบ” (ROSE FESTIVAL) เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1903 และจัดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยจะจัดในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ในงานจะ คัดเลือกดอกกุหลาบที่สวยที่สุด และหญิงสาวในเมืองที่สวยที่สุดมาร่วมงาน มีการประกวดสาว งามประจำเมือง โดยหญิงสาวที่จะสามารถลงประกวด ได้นั้นต้องเป็นหญิงสาวที่เรียนจบระดับ มัธยมในเมืองคาซานลักเท่านั้นซึ่งผู้ชนะจะได้เป็น “THE QUEEN OF ROSES” นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโวVeliko Tarnovo ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชิม “โยเกิร์ต”(มาถึงแล้วต้องลอง) แบบธรรมชาติ แห่งเทือกเขาบอลข่านพร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงาม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่YANTRA GRAND HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเวลีโค ทาร์โนโว ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาเอาไว้มากมายพอสมควร จากนั้นไปชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก้ (Gurko Street) ที่นี่ท่านจะพบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนีย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบูคาเรสต์” เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5บูคาเรสต์ – ฮุนโดร่า – เข้าชมปราสาทคอร์วิน – ซีบิว
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮุนโดร่า” เป็นอีกเมืองสวยในแคว้นทรานซิลเวเนีย และยังเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าชม “ปราสาทคอร์วิน” (Corvins Castle) หรือที่รู้จักในนาม “ปราสาทฮุนยาร์ด” (Hunyad Castle) หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” (Hunedoara Castle) สร้างขึ้นในปี 1409 โดยกษัตริย์ ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮังการี (Charles I of Hungary) และ ได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1446 หลังจากกษัตริย์ชาร์ลส์ ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้ตระกูลฮุนยาดี ตัวปราสาทก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอซองส์ ตัวปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงสำหรับเฝ้าระวังภัย ตัวปราสาทสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ภายในตัวปราสาทและสวนสวย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซีบิว” เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย และตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่น้ำโอ๊ด แวเลย์ นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture) นำท่านผ่านชมโบสถ์ซีบิว ซึ่งเคยเป็นที่กักขังบุตรชายของเจ้าชายวลัค (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า) นำท่านชมจตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะและสังสรรค์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้จะทรุดตัวลง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไว้โดดเด่น
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RAMADA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6ซีบิว – ซินายา – ปราสาทเปเลส  – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทางไปยัง “เมืองซินาย่า” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมืองซินาย่า ตั้งอยู่ในจังหวัดพราโฮว่าและเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทางด้านเป็นเนินเขาสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 760-860 เมตรและเป็นที่  ตั้งของสกีรีสอร์ทอีกด้วย นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า  เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มปี ค.ศ.1873-1973 ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ฯลฯ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “เมืองบราน” ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. เมืองบราน เป็น เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์หรือแดร๊กคูล่า นำท่านเข้าชม “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle) ปราสาทนี้ ถูกสร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้าและเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซีย  และแคว้นทรานซิลวาเนีย ภายในตัวปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายสวยงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7บราซอฟ – ชมเมือง – บูคาเรสต์ –อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบราซอฟ” นำท่านชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ซึ่งมีชาวโรมาเนียนอาศัยอยู่  ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ส่วนชาวฮังกาเรียนอยู่ทางด้านตะวันออก พวกเยอรมันอาศัยอยู่ทางด้านเหนือและรอบๆ ตัวเมือง นำท่าน ชม “โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย” (Romanian first school) ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำท่านเข้าชม “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย แต่ได้สร้างขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มารี เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเก่าที่มีการปฏิรูปสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจากที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ามาทำลายเมื่อปี ค.ศ.1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่พวกเตอร์กิสบุกเข้าทำลายในปี ค.ศ.1421
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ห่างประมาณ 170 กม. ศุลกากร นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศ ซึ่งตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิดา เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการประชุม การศึกษา ทางวัฒนธรรม นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า “อาคารรัฐสภา” หรือ “ทำเนียบประธานาธิบดี” ของประเทศโรมาเนีย (Palace of the Parliament) ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการ นิโคไล เชาเชสคู โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา นำท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 8บูคาเรสต์ – โดฮา (กาตาร์)
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมความสวยงามของ เมืองบูคาเรสต์ ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) โรงทหารแห่งชาติ (National Military Aca demy) ผ่านชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงบูคาเรสต์ ..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต์

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Baneasa Shopping City mall อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย ..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบูคาเรสต์
วันที่ 9 กรุงเทพฯ
00.35ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR220
05.20เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
08.00เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ