Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Gothenburg M1
Amalienborg Palace M1
little mermaid M1
flam
Flåmbana Train_๑๙๐๖๑๙_0010
Akershus Fortress M1
Gothenburg M1
Amalienborg Palace M1
little mermaid M1
flam
Flåmbana Train_๑๙๐๖๑๙_0010
Akershus Fortress M1

WQR0610C-สแกนดิเนเวีย 10 วัน QR [CPH-HEL] APR-OCT 2020

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด –มัลโม่ –โกเธนเบิร์ก – มารสแตนด์ – กิจกรรมจับปูทานปูทะเลรสเลิศ – ออสโล –ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)
ฟลัม/วอส –นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) –เบอร์เกน(เมืองมรดกโลก) – ตลาดปลา เกลโล่   –ออสโล – ชมเมือง – ลานสกีโฮลเมนโคเลน- การช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ลโจฮันสตรีทคาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม-ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตนช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE- เฮลซิงกิ – ชมเมือง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 ก.ย. 6320 ก.ย. 6379,900฿download pdf
25 ก.ย. 634 ต.ค. 6379,900฿download pdf
9 ต.ค. 6318 ต.ค. 6378,900฿download pdf
22 ต.ค. 6331 ต.ค. 6378,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ
17.30คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8
20.55ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
วันที่ 2โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – มัลโม่ – ชมเมือง
23.40

ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศเดนมาร์ค 

 01.35ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ QR161
07.05ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทางศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม “น้ำพุเกฟิออน” ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  นำท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  นำท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท์” ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศเดนมาร์ก-สวีเดน เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป มีความยาวถึง 12 กม. โดยแบ่งเป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลอีก 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 โดยเชื่อมต่อโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ ออกเดินทางสู่เมืองมัลโม่ // เมืองมัลโม “Malmö” คือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสวีเดน นำท่านชมจัตุรัสกลางเมืองมัลโม ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัส จะมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป
ค่ำบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่:Radisson Blu Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3มัลโม่ – โกเธนเบิร์ก – มารสแตนด์ – กิจกรรมจับปู –ทานปูทะเลรสเลิศ – ออสโล   
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางส่เมือง ท่านเดินทางสู่ เมืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg) นำท่านเที่ยวชมเมืองโกเธนเบิร์ก เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศสวีเดน กษัตริย์กัสตาวัส ที่ 2 อาดอร์ฟ ทรงสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 1921 เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นโพไซดอน (Poseidan) ถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโกเธนเบิร์ก นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์กษัตริย์กุสตาลที่ 2 อดอล์ฟ ผู้สร้างเมืองโกเธนเบอร์ก นำท่านเดินทางสู่จตุรัสใจกลางเมือง (Main Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ยังคงสภาพความสวยงามได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่า ที่แสนสวยแห่งนี้
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาร์สแตนด์ (Marstrand) เมืองสวรรค์สำหรับการแล่นเรือใบและว่ายน้ำสำหรับชาวสวีเดน มีย่านเมืองเก่าที่แปลกตา ตัวเมืองมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือลงเรือประมงท้องถิ่นเพื่อร่วมกิจกรรมจับปูอันเลื่องชื่อของเมือง เนื่องจากเมืองมาร์สแตนด์ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญที่สุดของสวีเดน ไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านสู่จุดจับปู ซึ่งเป็นปูพันธุ์เนื้อที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดในยุโรป จากนั้นทางทีมงานจะนำปูสดๆ ไปปรุงอาหารมาบริการกับทุกท่านอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงออสโล(Oslo) ประเทศนอร์เวย์
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4ออสโล – ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)-ฟลัม/วอส
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองฟลัม” Flam ผ่านเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขาสู่แหล่งแนว ฟจอร์ดอันงดงาม เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขาชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ“ล่องเรือชมซอจ์น ฟจอร์ด”

ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม หากมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก
พักที่ :Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์)
เบอร์เกน(เมืองมรดกโลก) – ตลาดปลา – เกลโล่   
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่าน “นั่งรถไฟสายโรแมนติค” Flambana Train  ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล –  ฟลัม ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเกลโล(Geilo)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก
พักที่Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6เกลโล่ – ออสโล – ชมเมือง – ลานสกีโฮลเมนโคเลน-การช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำคณะเดินทางเข้าสู่ “กรุงออสโล” Oslo (220 กม.) ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่าน “เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ แวะเก็บภาพ  “ปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูส์” Akershus Fortress ปราสาทและป้อมโบราณแห่งนี้ที่สร้างขึ้นใน ปี 1299 ในสมัยของกษัตริย์ฮากอนที่ 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมัยกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะ ปี 1299 ในสมัยของกษัตริย์ฮากอนที่ 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมัยกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์ และใช้เป็นที่ประทับของ ราชวงศ์มาตลอดในยุคของพระองค์ อิสระกับการช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท” KARL JOHAN STREET เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ออสโล– คาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
คณะเดินทางสู่ “เมืองคาร์ลสตัท”Karlstad (218 กม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro (109 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม  (197 ก.ม.)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:Quality Globe Hotel / Scandic Hotel  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 8สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน –ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำคณะ “เข้าชมศาลาว่าการเมือง” City Hall  สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911  จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้
ที่พักบนเรือสำราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่าน
วันที่ 9เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE
09.00เรือเข้าเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำท่านเก็บภาพโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน นำชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์นำท่านเยี่ยมชม “มหาวิหาร Uspensky” ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันนำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดเก่าย่านใจกลางเมืองที่ขายอาหาร และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังมีแหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้ ในบริเวณนี้จะมีอาคารที่สำคัญของประเทศตั้งอยู่ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ประจำเมือง  
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านในย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าชื่อดัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย ซึ่งเต็มไปได้สินค้าแบรนด์เนม และสินค้าลิขสิทธิ์ของ Marimekko และ Moomin  // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน
23.20ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR308
วันที่ 10โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.00ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19.00เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น