Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
หลีเป๊ะ2

OWDT01 มนต์เสน่ห์ตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ – ช้อปปิ้งหาดใหญ่ – ไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 4 วัน

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพ – หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ -พักบนเกาะหลีเป๊ะ
05.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
07.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่ TG/WE 2269
08.25 น.เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล  (116 กม.)
11.00 น.ถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
เที่ยงรับประทานอาหารมื้อกลางวันบริเวณท่าเรือปากบารา
บ่ายนำท่านลง เรือสปีดโบ๊ท” Speed Boat (เหมาลำ) เพื่อเดินทางสู่ “เกาะหลีเป๊ะ” Lipe Island เพลิดเพลินกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่และทะเลสีคราม ฝูงปลาแหวกว่ายไปมา แวะเที่ยวที่ “เกาะตะรุเตา” Tarutao Island เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และรอยอดีตของการเป็นคุกเปิดที่ยังหลงเหลือ บนเกาะยังคงไว้ด้วยธรรมชาติอัน  อุดมสมบูรณ์กับจุดท่องเที่ยวน่าสนใจ           ให้ท่านได้ชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด  และฟังเรื่องราวอันโด่งดังในประวัติศาสตร์  เกาะตะรุเตาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอด มรดกแห่งอาเซี่ยน  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เกาหลีเป๊ะ ระหว่างทางชมความแปลกของ “เกาะไข่” ปติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  
15.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระ เล่นน้ำบริเวณชายหาด   สัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง  กลางทะเลอันดามัน
ค่ำรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก บริเวณถนนคนเดิน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักANDA RESORT (Deluxe Thai Pool View) 
วันที่ 2เกาะหลีเป๊ะ – เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – ถนนคนเดิน
เช้าบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.นำท่านลงเรือ Speed Boat (เหมาลำ) เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติของทะเลอันดามันใต้ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ “เกาะหินงาม” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN

THAILAND” และเป็นหาดหินอาถรรพ์ ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา พร้อมดำนำชมปะการังเดินทางสู่ “เกาะอาดัง” และ “เกาะยาง” ให้ท่านได้ดำน้ำชมโลกใต้ทะเลรอบเกาะ นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีปลาชุกชุม  ชมทุ่งดอกไม้ทะเลที่หาดูได้ยาก จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่  “เกาะราวี” ถึงเกาะราวีนำท่านดำน้ำชมปะการังเขากวาง ฝูงปลาสวยงามที่แหวกว่ายไปมา คอยต้อนรับท่านยามท่านมาเยือนให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติของเกาะราวี

12.00  น.บริการอาหารเที่ยงแบบปิคนิค บนเกาะราวี
บ่ายนำท่านดำน้ำชมปะการังหลากสี “ร่องน้ำจาบัง” ท่านจะได้เห็นความสวยงามของปะการัง 7 สี ณ ที่นี่ที่เดียว
15.00  น.นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00  น.รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก บริเวณถนนคนเดิน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ANDA RESORT  
วันที่ 3เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่ – อิสระช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
เช้าบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารเช้าอิสระกับการพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน
เที่ยงรับประทานอาหารมื้อกลางวันบริเวณท่าเรือปากบารา

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (116 กม.)
15.30 น.เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งบริเวณตลาดกิมหยงและสันติสุขตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารลอยฟ้า ภัตตาคาร 33 Buffet ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของตัวเมืองหาดใหญ่
ที่พักนำท่านเข้าสู่ที่พักLee Garden Plaza Hotel
วันที่ 4หาดใหญ่ – ปัตตานี – สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จ.ปัตตานี (122 กม.) นำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และ ในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เที่ยงรับประทานอาหารมื้อกลางวัน
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ (122 กม.) นำท่านชม  “มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา” หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย  โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกที่นี่จะงดงามตระการตามากเป็นพิเศษ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าที่นี่จะเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลาย  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล” หรือ เจดีย์สแตนเลส  ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังม.สงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลส ทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
16.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
19.30 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG/WE2264
20.55 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ