Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
OWDT04เชียงใหม่-3-วัน

OWDT04 เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล

1.วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ (พระธาตุประจำปีมะแม) วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

2.วัดพระสิงห์ (พระธาตุประจำปีมะโรง) เป็นวัดที่สำคัญของนครเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี

3.วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี

4.วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุประจำปีชวด )

5.วัดอุโมงค์ มีอุโมงค์เก่ามาก 700กว่าปี

6.วัดดวงดี เดิมชื่อ “วัดต้นหมากเหนือ” มีเจ้านายเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง เป็นผู้สร้างวิหารและโบสถ์แบบล้านนา

7.วัดดับภัย เดิมชื่อ “วัดอภัย” หรือ “วัดตุงกระด้าง” มีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหาร เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
8.วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อ “วัดร้อยข้อ” (วัดฮ้อยข้อ) เป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพื้นเมืองของชาวล้านนา
9.วัดชัยมงคล อยู่ริมแม่น้ำปิง ลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคลเป็นศิลปะพม่า – มอญ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 มิ.ย. 6314 มิ.ย. 6312,900฿download pdf
19 มิ.ย. 6321 มิ.ย. 6312,900฿download pdf
26 มิ.ย. 6328 มิ.ย. 6312,900฿download pdf
3 ก.ค. 635 ก.ค. 6312,900฿download pdf
10 ก.ค. 6312 ก.ค. 6312,900฿download pdf
17 ก.ค. 6319 ก.ค. 6312,900฿download pdf
24 ก.ค. 6326 ก.ค. 6312,900฿download pdf
31 ก.ค. 632 ส.ค. 6312,900฿download pdf
7 ส.ค. 639 ส.ค. 6312,900฿download pdf
14 ส.ค. 6316 ส.ค. 6312,900฿download pdf
21 ส.ค. 6323 ส.ค. 6312,900฿download pdf
28 ส.ค. 6330 ส.ค. 6312,900฿download pdf
4 ก.ย. 636 ก.ย. 6312,900฿download pdf
11 ก.ย. 6313 ก.ย. 6312,900฿download pdf
18 ก.ย. 6320 ก.ย. 6312,900฿download pdf
25 ก.ย. 6327 ก.ย. 6312,900฿download pdf
2 ต.ค. 634 ต.ค. 6312,900฿download pdf
9 ต.ค. 6311 ต.ค. 6312,900฿download pdf
11 ต.ค. 6313 ต.ค. 6312,900฿download pdf
16 ต.ค. 6318 ต.ค. 6312,900฿download pdf
23 ต.ค. 6325 ต.ค. 6313,900฿download pdf
30 ต.ค. 631 พ.ย. 6312,900฿download pdf
6 พ.ย. 638 พ.ย. 6312,900฿download pdf
13 พ.ย. 6315 พ.ย. 6312,900฿download pdf
20 พ.ย. 6322 พ.ย. 6312,900฿download pdf
27 พ.ย. 6329 พ.ย. 6312,900฿download pdf
4 ธ.ค. 636 ธ.ค. 6313,900฿download pdf
5 ธ.ค. 637 ธ.ค. 6313,900฿download pdf
11 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 6312,900฿download pdf
18 ธ.ค. 6320 ธ.ค. 6312,900฿download pdf
25 ธ.ค. 6327 ธ.ค. 6312,900฿download pdf
30 ธ.ค. 631 ม.ค. 6414,900฿download pdf
31 ธ.ค. 632 ม.ค. 6414,900฿download pdf
1 ม.ค. 643 ม.ค. 6414,900฿download pdf
8 ม.ค. 6410 ม.ค. 6412,900฿download pdf
15 ม.ค. 6417 ม.ค. 6412,900฿download pdf
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 6412,900฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 6412,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพ-เชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดอุโมงค์-คุ้มขันโตก
07.50 น.  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 102
09.10 น.เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายใน วัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าบรรจุอยู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพมีชื่อ เต็มว่า “วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร” ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า “ดอยอ้อยช้าง” สำหรับดอยสุเทพ ที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เป็นชื่อที่ได้มาจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสวซึ่งมีความงดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์  เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธนิคม เป็นวัดเก่าสมัยพระเจ้ากือนาธรมิราช ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏก วัดอุโมงค์นี้มีบริเวณเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีกำแพงอิฐปรากฏอยู่ทั้งสี่ด้าน

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ ที่ คุ้มขันโตก พร้อมชมโชว์การแสดงแบบล้านนา
ที่พักYaang Come Village Hotel Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน 4 ดาว
วันที่ 2เชียงใหม่-วัดพระธาตุศรีจอมทอง-ดอยอินทนนท์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง ให้ท่านได้สักการะพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำคนที่เกิดปีชวด ตามตำนานเล่าว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังบริเวณนี้และตรัสว่าในอนาคตที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ ได้แก่ พระบรมธาตุส่วนทักษิณโมลีธาตุจอมหัวเบื้องขวา ธาตุกระดูกด้ามมีด (ไหปลาร้า) เบื้องขวา และพระธาตุย่อยอีก 5 องค์ และที่นี่จะเป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนาอันรุ่งเรืองสืบไป

จากนั้นนำท่านเดินทางพิชิตยอดดอยอินทนนท์ เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เดินชมเส้นทางธรรมชาติอ่างกาเพื่อชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤาษี ซึ่งเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและศาลเจ้ากรมเกียรติ ผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต

นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมธินีดล ซึ่งมีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่ เพียงฟ้าจดดิน” และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โดยรอบพระมหาธาตุเจดีย์ได้จัดเป็นสวนพรรณไม้หลายกหลายชนิดที่สวยงาม โดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม

เที่ยวชมตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้านต่างๆ

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หรือโครงการหลวงดอยอินทนนท์)

พาท่านเที่ยวชมน้ำตกวิชรธาร สัมผัสความสวยงามและความชุ่มชื่นของละอองน้ำที่สาดกระเซนไปทั่วบริเวณสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปที่หน้าผา   จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงใหม่

เย็นบริการอาหารมื้อเย็น ที่ ภัตตาคาร
ที่พักYaang Come Village Hotel Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน 4 ดาว
วันที่ 3วัดดวงดี-วัดดับภัย-วัดลอยเคราะห์-วัดชัยมงคล-One Nimman-ช้อปปิ้งของฝาก-เดินทางกลับกรุงเทพ
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม                 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

  • วัดดวงดี เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลกันอยู่เป็นประจำโดยเชื่อว่า ผู้ใดมากราบไหว้  จะดวงดีสมดังชื่อวัด
  • วัดดับภัย ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือหลวงพ่อดับภัยเป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะล้านนาเชียงแสงยุคแรก และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าวิหาร
  • วัดลอยเคราะห์ สร้างขึ้นในสมัยพญากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงค์มังราย มีความเชื่อว่าผู้ใดมาสักการะจะหมดทุกข์โศกทั้งปวง
  • วัดชัยมงคล เป็นวัดมอญที่สร้างขึ้นราวสมัยพระเจ้าติโลกราช เอกลักษณ์ความโดดเด่นอยู่ที่พระเจดีย์ทรงมอญติดอยู่กับฐานย่อเก็จ องค์ระฆังประดับปูนปั้นรูปยักษ์และกระจกสี ส่วนยอดประดับด้วยฉัตร ภายนอกล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วโดยมีซุ้มประดิษฐานองค์พระทั้งสี่ด้านมีเจดีย์ประจำมุมทั้งสี่ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นอีกทั้งยังสามารถปล่อยนก ปล่อยปลา ลงแม่น้ำปิงที่อยู่หลังบริเวณวัด
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ One Nimman แลนด์มาร์คบนถนนนิมมานเหมินทร์ ที่มีการออกแบบตัวอาคารให้ได้ฟีลเหมือนไปเดินเล่นอยู่ท่ามกลางเมืองในยุโรปยุคกลาง แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของเชียงใหม่ด้วยการผสมผสานของสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยเอาไว้ด้วย ด้านในก็จะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ดีๆให้ได้ชิล แถมด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่ไม่ว่าถ่ายมุมไหนก็คูลไปหมด

จากนั้นนำท่านไปเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ ที่ ร้านวนัสนันท์

17.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
19.20 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117
20.40 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ