Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
CROATIA ZAGREB L (1)
DUBROVNIK L (2)
KLAGENFURT L (4)
LJUBLJANA L (4)
MOSTAR L (7)
OPATIJA L (4)
CROATIA ZAGREB L (1)
DUBROVNIK L (2)
KLAGENFURT L (4)
LJUBLJANA L (4)
MOSTAR L (7)
OPATIJA L (4)

WPOS1610V โครเอเชีย-สโลเวเนีย-บอสเนีย 10 วัน OS [VIE-DBV] NOV 20 – MAR 21

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า

ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – ทำเนียบประธานาธิบดี

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน

นีอุม – โมสตาร์ – บลากายจ์ – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – OUTLET PARNDORF

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
6 พ.ย. 6315 พ.ย. 6387,900฿download pdf
27 พ.ย. 636 ธ.ค. 6387,900฿download pdf
25 ธ.ค. 633 ม.ค. 6498,900฿download pdf
22 ม.ค. 6431 ม.ค. 6487,900฿download pdf
13 ก.พ. 6422 ก.พ. 6487,900฿download pdf
19 มี.ค. 6428 มี.ค. 6487,900฿download pdf
ทัวร์โครเอเชีย-สโลเวเนีย หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ AUSTRIAN AIRLINES พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.45น.ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ OS 026
วันที่ 2เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด(สโลวีเนีย) – ลุบลียาน่า
05.35 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (KLAGENFURT) คือเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นคารินเทีย (CARINTHIA) เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ต เคยเป็นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหกของประเทศอีกด้วย โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบ WORTHERSSEE ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ชื่อว่า KARAVANKE ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ WORTHERSEE เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1544 และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเน้นสไตล์อิตาลีโดยทั่วไปนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐสโลวีเนีย (SLOVENIA) ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะ วัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นำท่านเข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อ  เสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (BOHINJ GLACIER) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด BLED CASTLE ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิเฮนริค ที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในปี ค.ศ.1004 นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (LJUBLJANA)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว นำท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลุบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติร์กและกบฏ ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสำคัญ กลางจัตุรัสมีรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลเวเนีย (1800 – 1849) เป็นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สำคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที่  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งประดับด้วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม ถ้ำโพสทอยน่า POSTOJNA CAVE) เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี  และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็  นระยะทางว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 08-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า CLASSICE KARST ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ราวกับเนรมิต จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (OPATIJA) ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหว่างทางผ่านชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมุมมอง ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ของริมทะเลเอเดรียติกทำให้เมืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมความงดงามของตัวเมือง บันทึกภาพกับ รูปปั้น MAIDEN WITH THE SEAGULL ซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สปาเก๊ตตี้ เห็ดทรัฟเฟิล เสริฟพร้อมซุปและของหวาน** ทรัฟเฟิลเป็นพืชหัว ที่ขึ้นและมีคุณภาพสูงในเขตอิสเตรียของประเทศโครเอเชีย มีมูลค่ากว่า 3,000 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม **
พักที่ AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังที่ท่านแทบไม่เชื่อต่อสายตาตนเองว่าเป็นเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์เมื่อไม่นานมานี้ เอง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดย ทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN  ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านนั่งรถราง FUNICULAR ขึ้นสู่เขต UPPER TOWN นำท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างในสไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก นำท่านสู่เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST. MARKS CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ARISTOS HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติ หนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้  ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นำท่านเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ำชั่วนิรันดร์กาลชมฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน้ำตก THE PLITVICE WATERFALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ JEZERO KOZJAK เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (SIBENIK) นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่  ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นดัลมาเทีย ZDALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLOMATINAE  โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Amadria Park Ivan Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 6ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย)
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท นำชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม  ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย นำท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND NEUM HOTEL / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 7นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – ดูบรอฟนิค
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (MOSTAR) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (NERETVA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “THE BRIDGE KEEPERS” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูปลาทะเลรสเลิศ
บ่าย

 

นำท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (BLAGAJ)  นำท่านชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลกนำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่KOMPAS HOTEL DUBROVNIK / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 8ดูบรอฟนิค – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค – เดินชมกำแพงเมืองเก่า
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล DUBROVNIK-NERETVA อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น DALMATIA ที่องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามติดอันดับต้น ของโลก  ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่งและอนุสาวรีย์ต่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง นำท่านเดินขึ้นชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว) ชมความงามริมฝั่งทะเลอะเดรียติค ชมตัวเมืองเก่า และป้อมปราการโบราณกำแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส จากนั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก 
พักที่KOMPAS HOTEL DUBROVNIK / หรือที่พักระดับใกล้เคีย
วันที่ 9ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค – เวียนนา – OUTLET PARNDORF – กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ส่วนให้จะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรียติคก่อนเดินทางสู่สนามบิน
 15.00น.เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเวียนนาฯ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 732
16.25น.เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf”  ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทำ Tax Refund(หมายเหตุ*หากเกิดการล่าช้าจากสายการบินหัวหน้าทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจในการช้อปปิ้ง Outlet Parndorf หรือไม่ช้อปปิ้งเพื่อผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ)
23.20น.เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OS025
วันที่10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14.20น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น