93402443
164645139
164766876
183252959
shutterstock_597095666
shutterstock_1062761414
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586
93402443
164645139
164766876
183252959
shutterstock_597095666
shutterstock_1062761414
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586

WPAY0609H ฟินแลนด์ สโนโมบิล 9 วัน AY [HEL-HEL] Jan-Mar 2021

สนุกกับการ นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่ง เรือตัดน้ำแข็ง ICE BREAKER พร้อมว่ายน้ำในทะเลน้ำแข็ง ขับ สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ

“นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์” สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ พักดี ทานดี เหมือนเดิม

 *** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ***

ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา เราจัดห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน้ำแข็งแน่นอน 100%  

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 ก.พ. 6421 ก.พ. 64139,900฿download pdf
5 มี.ค. 6413 มี.ค. 64139,900฿download pdf
19 มี.ค. 6427 มี.ค. 64139,900฿download pdf
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์
21.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
23.05เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Qเที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน   
05.20เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำคณะชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 

นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม ตลาดนัดริมทะเล Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก – กิจกรรมจับปูยักษ์ –KING CRAB SAFARI
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง)
 07.00ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินที่ AY601
 08.40เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes)
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
เที่ยงรับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก :SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอินารี (190 กม.) เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่เหนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic Circle) ที่ถูกกำหนดไว้ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา *** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัยเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์
นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO         
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

มิ นำท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นำท่านเล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow Sledge (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวหน้าทัวร์)  
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :ARCTIC SNOW GLASS IGLOO HOTEL / SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT / GOLDEN CROWN GLASS IGLOO / SANTA GLASS IGLOO HOTEL / KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO HOTEL

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าน้ำแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบาร์น้ำแข็ง โรงแรมน้ำแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่


วันที่ 6โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker)
ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย – Kemi Ice Palace Lumilinna
เช้า

 

 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice
ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง
บ่ายมีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ นำท่านเข้าชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาทน้ำแข็ง แห่งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้อนน้ำแข็งจากทะเลบอลติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็นการจัดครั้ง ที่ 24 ปราสาทน้ำแข็งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นประมาณวันที่ 19 ม.ค. – 13 เม.ย. ของทุกปี  https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมิ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำเข้าโรงแรมที่พัก
ที่พัก :SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์อาร์คติคูม  ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มจะแนะนำทุกท่านถงขั้นตอนความปรอดภัย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

พิพิธภัณฑ์อาร์คติคูม(Arktikum Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองโรวาเนียมิ ในอาาคารแห่งนี้ยังเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแลปป์และเป็นสถานที่ใช้สำหรับการประชุมประจำเมือง ภายในมีร้านกาแฟ ร้านค้าของที่ระลึกบริการทุกท่าน มีการจัดแสดงนิทรรศการสองชั้นแยกกันเป็นห้องๆ ท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดแสงเหนือ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ท้องถิ่นรวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nili Restaurant ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง เมนูพิเศษแอตแลนติกแซลมอล อบพร้อมเครื่องเคียง
พักที่ :SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
 21.00นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
วันที่ 8โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก

*** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ***


 เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
18.15เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air Qเที่ยวบินที่ AY536
19.50เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9กรุงเทพฯ
00.20เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143
15.35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน ล่าแสงเหนือ เทศกาลปีใหม่ 2563