Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
BRIKSDALSBRE L (1)
BRIKSDALSBRE L (2)
flambana2
FLOYEN BERGEN L
Hamnoy M
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0029
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0030
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0045
NORWAY LOFOTEN Fjellheisen L (5)
NORWAY LOFOTEN Tornetrask L (1)
NORWAY LOFOTEN Tornetrask L (3)
NORWAYS LOFOTEN LOEN L (2)
NORWAYS LOFOTEN LOEN L (3)
BRIKSDALSBRE L (1)
BRIKSDALSBRE L (2)
flambana2
FLOYEN BERGEN L
Hamnoy M
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0029
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0030
Lofoten Islands_๑๙๑๑๑๘_0045
NORWAY LOFOTEN Fjellheisen L (5)
NORWAY LOFOTEN Tornetrask L (1)
NORWAY LOFOTEN Tornetrask L (3)
NORWAYS LOFOTEN LOEN L (2)
NORWAYS LOFOTEN LOEN L (3)

แกรนด์นอร์เวย์ โลโฟเทน 9 วัน Winter Nov20 – Mar21

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 พ.ย. 635 ธ.ค. 63129,900฿download pdf
26 ธ.ค. 633 ม.ค. 64139,900฿download pdf
22 ม.ค. 6430 ม.ค. 64129,900฿download pdf
14 ก.พ. 6422 ก.พ. 64129,900฿download pdf
26 ก.พ. 646 มี.ค. 64129,900฿download pdf
12 มี.ค. 6420 มี.ค. 64129,900฿download pdf
19 มี.ค. 6427 มี.ค. 64129,900฿download pdf
วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ออสโล   
22.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่2       ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์บรูค –ทรอมโซ   
00.55เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  Q เที่ยวบินที่ TG954
07.25ถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโลชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดงให้คน รุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
15.05ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ โดยเที่ยวบินที่ DY378
17.00เดินทางถึงเมืองทรอมโซ // เดินทางเข้าที่พัก
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่3     ทรอมโซ – ล่องเรือชมวาฬ – ขึ้นกระเช้า Fjellheisen ยอดเขาสโตรสไตเน่น – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์, ชมแสงเหนือ)***
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านล่องเรือ “Whale Safari & Fjord Cruise” ชม “วาฬ” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามในอาร์กติกโดยเฉพาะ “วาฬหลังค่อม-Humpback Whales” ที่พบมากที่สุดในบริเวณอ่าวทรอมโซ หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมล่องเรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในแถบอาร์กติกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า Fjellheisen ไปยังภูเขา (Mt.Storsteinen) เพื่อชมทิวทัศน์ตัวเมือง แม่น้ำ และภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในแบบพาโนรามา ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรุมโซ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ล้อมรอบ (หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการในการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดซ่อมแซม) ** สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางลงจากยอดเขาเขาสโตรสไตเน่น จากนั้นเดินทางต่อสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (TROMSO ARCTIC REINDEER) จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ โด  ยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งาน และเป็นอาหารในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ เล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน
ค่ำบริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองในฟาร์มเรนเดียร์ในกระโจมสไตล์ซามิ (ชนพื้นเมืองของนอร์เวย์) ขับกล่อมการร้องเพลงพื้นเมืองของชาวซามิ (Traditional Sami Fork Song) *** การนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ในช่วงเย็น (Night Raindeer Sleeding) เป็นกิจกรรมที่ท่านจะมีโอกาสที่ได้เห็นแสงเหนืออีกช่วงหนึ่งของการเดินทาง

                ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น

พักที่RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4        ทรอมโซ – เมืองนอร์ดคอสบอตน์ – แค้มป์ทาม๊อก
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้) – ขับสโนว์โมบิล – ฮาร์สตัด
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมืองทรอมโซ่ (Tromso) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลทางเหนือของนอร์เวย์ มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ที่โอบล้อมเมืองเอาไว้ราวกับป้อมปราการ มีสะพานทอดยาวระหว่างเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่ ผสมผสานกับความคลาสสิคของสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่ชาวทรอมโซ่ยังอนุรักษ์ไว้ ทั้งโบสถ์ไม้ โบสถ์ไม้เก่าแก่ชื่อ Tromso Cathedral ที่สร้างขึ้นในปี 1861 มีความขลังและงดงามไม่เคยเสื่อมคลาย  จากนั้นเดินทางสู่เมือง Nordkjosbotn (71 กม.)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางเข้าสู่แค้มป์ทาม๊อก (Camp Tamok) (23 กม.) สนุกการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ  จากนั้นสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snowmobile Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป่าและบนทุ่งหิมะโลดแล่นไปตามทุ่งหิมะลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาบริษัทได้จัดชุดกันหนาวแบบพิเศษให้กับ ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ถุงมือ และหมวกกันน็อก ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนาร์วิก (Narvik) (155 กม.) เมืองที่ล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ที่ยังมีแนวฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้เมื่อปี พ.ศ. 2450
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่SCANDIC HOTEL, NARVIK  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5ฮาร์สตัด – หมู่เกาะโลโฟเทน – เฮนนิงสวาร์ – สโววาร์ –ล่าแสงเหนือ      
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของนอร์เวย์ ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายหลายเกาะ เชื่อมต่อกันด้วยถนนสาย E10 ภูมิประเทศเป็น ภูเขา หินแกรนิตสูงตระหง่านสลับเรียงรายริมทะเล มีผืนน้ำสีฟ้าคราม แซมด้วยบ้านชาวประมงสีแดง  ด้วยภูมิประเทศของหมู่เกาะโลโฟเท็น ซึ่งเป็นภูเขาหินแกรนิตที่ถูกคลุมไว้ด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี แถมมีความโดดเด่นอยู่กลางทะเลนอร์วีเจียนทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย   เดินทางสู่หมู่บ้านเฮนนิงสวาร์ (Henningsvaer) (175 กม.) เมืองท่าและหมู่บ้าน ชาวประมง ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมง สีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมายเป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (24 กม.)

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมหมู่บ้านสโววาร์เมืองสวยน่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านเข้าชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์กับของเขตอาร์กติก โดยสิ่งของภายในจัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED ที่มีสีสันผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ เมจิกไอซ์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งที่สมกับเป็น ‘Winter Wonderland’ อย่างแท้จริง
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร // หลังอาหาร นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

พักที่THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6สโววาร์ – ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – หมู่บ้านโอ – เรเนย์ แฮมนอยด์ – สโววาร์  
 เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอ (Å) (129 กม.) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวย์และยังเป็นจุดสิ้นสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน เดินเล่นชมหมู่บ้านโอ (Å) ที่มีกระท่อมเก่าแก่ อันเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเหลืออยู่ และตั้งเรียงรายกันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen (129 กม.) จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยชาวประมงที่เรเนย์ จะออกหาปลาและนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด ซึ่งชาวประมงนำปลามาตากแห้งบนราวหรือชั้นไม้ทั่วหมู่บ้าน ซึ่งปลาแห้งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์
เที่ยงบริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้านแฮมนอย (Hamnoy) (5 กม.) หมู่บ้านชาวประมงเล็กมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลัง แต่เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง ด้านหน้ามีเรือประมงจอดทอดสมออยู่มากมาย เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวหมู่บ้านเล็คเนส Lekness (51 กม.) ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะโลโฟเทน บนชายฝั่งตะวันตกศูนย์กลางการปกครองในภูมิภาคนี้ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของ เขาที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำสร้างความสวยงามแปลกตา สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าสู่ที่พัก
พักที่THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7สโลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์
ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน
06.00เดินทางสู่สนามบินเมืองนาร์วิก (160 กม.) บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถระหว่างเดินทาง
11.05เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เที่ยวบินที่ DY365
12.50ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนำท่านชม…

ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาทและป้อมโบราณแห่งนี้ที่สร้างขึ้นในปี 1299 ในสมัยของกษัตริย์ฮากอนที่ 5 บนเดินเขาริมทะเล ในสมัยกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์และใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์มาตลอด

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 5 ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
ที่พักRADISSON BLU HOTEL NYDALEN หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 8ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน –  เดินทางกลับ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช้ในการแข่งขันสมัยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เมื่อปี 1952 ซึ่งการแข่งขันกระโดดสกีโอลิมปิกในปีนั้นมีผู้ชมกว่า 120,000 ถึง 150,000 คนซึ่งเป็นสถิติที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้

……..สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินออสโล
14.15เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG955
วันที่ 9กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.15เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ