1
2
3
4
shutterstock_698032993-500x500
1
2
3
4
shutterstock_698032993-500x500

WTK2008T GRAND GEORGIA 8DTK [TBS-TBS] SEP – OCT 2020

ชมปราสาทราบาติ – พักเมืองบอร์โจมิ – แวะถ่ายรูปโบสถ์เกลาติ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ่ายรูป อาลี นิโน่ – ล่องเรือทะเลดำ

ชมถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซี – ชมเมืองกอรี – ชมพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ชมถ้ำอัพลิซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ

ชมโบสถ์ตรินิตี้ ยอดเขาคาซเบกิ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองทิบิลิซี่ – ซื้อของฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                  

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ – อิสตันบูล
18.00พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
21.45นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065
วันที่2อิสตันบูล – ทบิลิซี่ – ปราสาทราบาติ – บอร์โจมิ
04.10เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

06.15

ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378

09.35

เดินทางถึงสนามบินโนโว อเล็กเยฟกา ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่อัลคัลซิเคห์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมือง อัคคัลซิเคห์ (Akhalsikhe) นำท่านชม ปราสาทราบิตี้ (Rabiti Castle) ปราสาทเก่าแก่ในย่านแคว้น Samtskhe-Javakheti เมืองทางตอนใต้ของจอร์เจีย ปราสาทที่มีความโดดเด่นใช้สำหรับป้องกันเมืองมานานแสนนาน เป็นที่ประทับของเจ้าชายพระองค์หนึ่ง ในอาคารประกอบด้วยศิลปะหลากหลายชนชาติ นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก
ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่

Borjomi Palace หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3โบสถ์เกลาติ – บาทูมิ – แวะถ่ายรูป อาลี นีโน่ – ถ่ายรูปเมืองบาทูมิ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว ศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมิ เมืองบาทูมิเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในเขตอัดยารา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลดำของประเทศจอร์เจีย มีอุตสหากรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล เมืองบาทูมิ เป็นเมืองท่า และ เมืองที่มีทะเลดำ อยู่ใกล้กับตุรกี เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่กำลังพัฒนาก้าวหน้า มีสิ่งก่อสร้างสีสันสวยงาม ในยามค่ำคืน ประดับไฟหลากสีสวยงาม นำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ แวะถ่ายรูปกับ Sea Side Park หอคอยที่มีตัวอักษรจอร์เจีย เป็นจุดเด่น แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสสำคัญของบาทูมิ เป็นย่านเก่าแก่ของบาทูมิ ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชม ถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nina เป็นสถาปัตยกรรมรูปคนสองคนยืนหัวหน้าเข้าหากัน ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของบาทูมิ ด้วยความโดดเด่นและแปลกตา ท่านต้องไม่พลาดถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมนี้
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่

พักที่ Best Western Batumi hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซิ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บาทูมิ นำท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดำ ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลดำ ทะเลดำเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนทำให้ทรายและดินกลายเป็นสีดำ ดูแปลกตา
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าชม ถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา ส่วนชื่อของถ้ำโพรมีธีอุส เป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ใช้ ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คูไทซี (Kutaisi City) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทวีปตะวันตกของประเทศ นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Best Western Kutaisi Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน – ชมถ้ำหินอัพลิสซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ

เช้า

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองโกรี (Gori) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe)เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตั่งต่างเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำมุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอกนำท่านเดินทางตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า “Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี่ (Tbilisi)
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
 พักที่พักที่ Ramada Encore Tbilisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่6

ขึ้นรถจิ๊บ ชมเทือกเขาคาซเบกิ – ชมวิหารตรินิตี้ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ทิบิลิซี่
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางสู่สเตแพนมินด้า (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก***  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุเสวรีย์มิตรภาพ (memorial of frindship) เป็นจุดแวะพักถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ท่านจะเห็นวิวเขาที่สวยงาม กับสถาปัตยกรรมหินและคอนกรีต ตกแต่งด้วยภาพวาดอันงามงาม เล่าถึงเรื่องราวต่างๆของจอร์เจียและรัสเซีย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายท่านเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอกนำท่านเดินทางตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า “Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ผ่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการใน  ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี “Zhinvali Reservoir” จากนั้นนำ ท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวี นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่(Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท้ เมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ คูรา (Kura) เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยกษัตริย์จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจ้าผู้ก่อตั้งนครแห่งนี้ ได้ฉายาว่า กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งนี้สร้างถูกสร้างขึ้นราว ศริสต์ศตวรรษที่ 4
ค่ำนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษชมโชว์พื้นเมือง

ที่พัก

RAMADA ENCORE หรือระดับใกล้เคียง
วันที่7ชมเมืองทิบิลิซี่ – ชมป้อมนาริคาร่า – แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา – ซื้อของฝาก
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
ให้ท่านได้ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมืองได้แก่ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge), โบสถ์เมเตคี (Metekhi), โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นย่านถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ์ Anchiskhati นำท่านชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ซื้อไวน์พื้นเมืองกลับบ้าน จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โนโว อเล็กซิเยฟก้า ทบิลิซี่ เช็คอินเพื่อเตรียมเดินทางกลับ
17.25นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK383

19.00

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.15ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK064
วันที่8อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 09.50เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ