shutterstock_597095666
shutterstock_1062761414
shutterstock_1073688410
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586
shutterstock_1333880243
shutterstock_597095666
shutterstock_1062761414
shutterstock_1073688410
shutterstock_1074409811
shutterstock_1219316851
shutterstock_1242081586
shutterstock_1333880243

แพ็กเก็จ วินเทอร์ ฟินแลนด์ 8 วัน ออกเดินทางได้ทุกวัน

สนุกกับการ นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้
เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการ
นั่ง เรือตัดน้ำแข็ง ICE BREAKER” พร้อมว่ายน้ำในทะเลน้ำแข็ง
ขับ
สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ

“สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์
*** ออกล่าแสงเหนือนำโดยไกด์ท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ***

*** ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ***
ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
21.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.05เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2โรวาเนียมิ – เลวี – จุดชมวิว
05.20เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื่องสู่เมืองโรวาเนียมิ
07.25ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองโรวาเนียมิ โดยเที่ยวบินที่ AY531
08.55เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ จากนั้นรับกระเป๋าสัมภาระ จะมีเจ้าหน้าที่ชูป้ายต้อนรับคณะเดินทาง
10.00นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่แนะนำ (มีรถบริการ 8 ชั่วโมง) เดินทางสู่เมืองเลวี่ (Levi) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศฟินแลนด์ / นำท่านเช็ค อิน เข้าสู่ที่พัก อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
พักที่Sokos Hotel Levi / Levi Suites Unna & Mànnu Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
กิจกรรมแนะนำ

 1. นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวตัวเมืองเลวี่ (Levi 2000 Gondoli)
 2. เล่นสกี หรือ กระดานสโนว์สเล็จ

ร้านอาหารแนะนำ (สามารถให้ทางบริษัทฯ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้)

 1. King Crab House Finland OY (ภัตตาคารฟินแลนด์ ***เมนูขาปูยักษ์สด Norwegien King Crab)
 2. 2.Colorado Bar and Grill Levi (ภัตตาคารสไตล์อเมริกันและเม็กซิกัน)
 3. Niliporo Restaurant (ภัตตาคารสไตล์ฟินแลนด์)
วันที่ 3เลวี่ – โรงแรมน้ำแข็ง – โรวาเนียมิ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มีรถบริการ 8 ชั่วโมง)
 09.30
 • รถรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมb
  แวะเที่ยวชมโรงแรมน้ำแข็ง LUVATTUMAA-Levi Ice Gallery, Ice Hotel and Restaurant / อิสระตามอัธยาศัย
13.00นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ / นำเข้าสู่ที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย
พักที่SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
ร้านอาหารแนะนำ (สามารถให้ทางบริษัทฯ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้)

 1. Nili Restaurant (ภัตตาคารสไตล์ฟินแลนด์ ระดับมิชลิน***ต้องจองล่วงหน้า)
 2. Amarillo Rovaniemi (อาหารอเมริกันและเม็กซิกัน, สเต๊ก)
 3. Arctic Restaurant (ภัตตาคารสไตล์ฟินแลนด์ บรรยากาศหรู ตั้งอยู่ในโรงแรม Arctic Light)
 4. Rosso Rovaniemi (ภัตตาคารสไตล์อิตาเลียน)
 5. Xiang Long Chinese Restaurant (ภัตตาคารจีน)
 6. Hai Long Restaurant (ภัตตาคารจีน)
วันที่ 4โรวาเนียมิ – ขับรถสโนโมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
เช้า 

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย *** ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ที่แนะนำได้จากทางแผนกเซลล์ก่อนเดินทาง ***
 1. ขับสโนโมบิล และ นั่งเลื่อนสุนัขลากเลื่อน (SNOWMOBILE SAFARI TO HUSKY KENNEL) 3.30 ชั่วโมง ราคาประมาณ 9,000 บาท ต่อท่าน(หากต้องการขับสโนโมบิลคนเดียว มีค่าบริการเพิ่ม 2,500 บาท)
      2. ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Experience a traditional reindeer                   sleigh ride and learn about reindeer and their herders)               ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นั่งสเล็ดกวางเรนเดียร์ รวมเครื่องดื่มและขนม
ราคาประมาณ 6,500 บาท ต่อท่าน
 1. WHITE SILENCE ON SNOWSHOES, Rovaniemi ใช้เวลา 3 ชั่วโมง(มีไกด์นำทาง) ราคาประมาณ 3,000 บาท ต่อท่าน
 1. ล่าแสงเหนือ นำโดยไกด์ท้องถิ่น รวมเครื่องดื่มและของว่าง ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง ราคาประมาณ 5,500 บาท ต่อท่าน
พักที่SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5โรวาเนียมิ – อิสระในเมืองโรวาเนียมิ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
*** อิสระซื้อทัวร์ตามอัธยาศัย วันนี้ไม่มีรถให้บริการ ***
พักที่SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6โรวาเนียมิ – เคมิ – เรือตัดน้ำแข็ง – Experience 365
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มีรถบริการ 8 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ำแข็งที่เคยใช้งานทางพานิชย์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ นำท่านเข้าชมภายในภัตตาคารน้ำแข็งแห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี Snow Experience365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียส แม้ในช่วงกลางฤดูร้อน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมิ / นำเข้าโรงแรมที่พัก
Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาทน้ำแข็ง แห่งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้อนน้ำแข็งจากทะเลบอลติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็นการจัดครั้ง ที่ 24 ปราสาทน้ำแข็งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นประมาณวันที่ 19 ม.ค. – 13 เม.ย. ของทุกปี https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/
พักที่SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC ROVANIEMI HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานต้า คลอส – สนามบินโรวาเนียมิ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า แบบกล่อง
 10.00นำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village(ไม่เสียค่าเข้าชม) ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
18.15เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY536
19.50เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 8กรุงเทพฯ
00.20เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143
15.35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ