asahiyama002
bear002
shutterstock_496599403
asahiyama002
bear002
shutterstock_496599403

JP006 Hokkaido romantic 5 day TG

หมู่บ้านไอนุ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาไฟอุสึ

สวนหมีโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ

คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร-สวนโอโดริ-อาคารัฐบาลเก่า

โรงานช็อกโกแลต-มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ช้อปปิ้งซาไคมาจิ-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 ต.ค. 6128 ต.ค. 6155,900฿download pdf

 

 

ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบตสึ 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านไอนุ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาไฟอุสึ-สวนหมีโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้งซาไคมาจิ-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ-สวนโอโดริ-อาคารรัฐบาลเก่า-โรงานช็อกโกแลต-มิตซุย เอ้าท์เล็ต
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่-หมู่บ้านไอนุ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาไฟอุสึ-สวนหมีโชวะชินซังทะเลสาบโทยะ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่นี่มีทั้งบ้านจำลอง และพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ดึกดำบรรพ์ให้ท่านได้เลือกชม หรือเดินถ่ายรูปกับบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าไอนุ หรือช้อปปิ้งซื้อของฝากแบบพื้นบ้าน กันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มี  ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
ชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่ กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมี ศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโทยะ  เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุสึ ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน
นำท่านสู่ “สวนหมีโชวะชินซัง” เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่น อุดมด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ และน้ำแร่ธรรมชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก     Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าการอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
วันที่สาม โทยะ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ช้อปปิ้งซาไคมาจิ-ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ-บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการ ประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น นำท่านผ่านชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศด้วยส่งผลให้บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างใน เมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง
จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ในตัวอาคารทั้ง 3 ชั้น เต็มไปด้วยกล่องดนตรี ทั้งที่จัดแสดงไว้และของที่ระลึกจากโอตารุที่มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน ในวันหยุดจะมีโชว์กล่องดนตรี และหีบเพลงเป็นรอบๆ ให้ฟังเพลินๆ ด้วย นอกจากนี้ที่ชั้น 3 ยังสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เลือกเพลงโปรด หากล่องใส่และเลือกตุ๊กตาเซรามิกที่จัดไว้ เสร็จแล้วก็นั่งประกอบเป็นกล่องดนตรีของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีการประยุกต์เอาเพลงจากกล่องดนตรี มาอัดใส่ เป็นซีดี มีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากล นอกจากนี้ท่านยัง สามารถส่งเป็นซีดีโปสการ์ดได้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งถนนซาไคมาจิ” ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ โดยเฉพาะร้านขายเครื่องแก้วจะมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์แมน แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร….. นำท่านช้อปปิ้งกันต่อกับย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด         ชื่อดังของฮอกไกโด /ปูทาราบะ /ปูขน /ปูซูไว และอาหารปิ้งย่างนานาชนิด 
ที่พัก     New Otani Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  ตลาดเช้าฮอกไกโด-สวนโอโดริ-อาคารรัฐบาลเก่า-โรงานช็อกโกแลต-มิตซุย เอ้าท์เล็ต
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า ฮอกไกโดชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์นานชนิด หอยเชลล์ สัตว์น้ำเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น ตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม
จากนั้นผ่านชม โอโดริพาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโรเป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนนสำหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักทุกปี ในฤดูหนาว ผ่านชมทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) เป็นหอคอยส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ สูง 147.2 เมตร ด้านบนเป็นจุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูง 90 เมตร จึงมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง ซัปโปโรไ ด้อย่างเต็มตา
ผ่านชม หอนาฬิกา เอกลักษณ์เด่นของเมืองซัปโปโร และเป็นสถานที่อ้างอิงนิยายรักและเพลงอมตะตลอดกาลของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างและออกแบบ ให้เป็นสถาปัตยกรรมของอเมริกัน
นำท่านเยี่ยมชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน อ อกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด
นำท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ เป็นโรงงานที่ผลิตชอคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานชอคโกแลตที่นี่  จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไป ให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Air Ternimal Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ซับโปโร-สนามบินชิโตเซะ-เดินทางกลับกรุงเทพ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่
10.45 เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน  TG 671
16.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาพลม,ฟ้า,อากาศและสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้นเพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

 

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “JP006 Hokkaido romantic 5 day TG”