Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
SONY DSC
6a00d83423d68e53ef00e54f03fa608833-500wi
2
shutterstock_99291275
shutterstock_216998611
shutterstock_599671451
shutterstock_298533242
shutterstock_705934501-tile
SONY DSC
6a00d83423d68e53ef00e54f03fa608833-500wi
2
shutterstock_99291275
shutterstock_216998611
shutterstock_599671451
shutterstock_298533242
shutterstock_705934501-tile

KHM02 เขมร-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน รถโค้ชVIP

 ที่พักระดับ มาตรฐาน
เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เขาพนมบาเค็ง-ตลาดไนท์มาเก็ต
ปราสาทบันทายเสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาพรม-นครธม
ปราสาทบายน-นครวัด-โชว์ระบำอัปสร-วัดใหม่
องค์เจ๊ก-องค์จอม

ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ตลาดโรงเกลือ

 

วันแรก  กรุงเทพฯ-อรัญประเทศปอยเปตเสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์มาเก็ต
 05.30.น พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สวนลุมพินี………………พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
 06.00น. เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ    
 10.00น. เดินทางถึงด่านปอยเปต จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่งถนนปัจจุบันลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบด้วยความสะดวกสบาย
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่  โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร
โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง  และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารค่ำ ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า และชมตลาดค่ำของชาวเสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของ
ที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และ เครื่องเงิน เป็นต้น  ที่ตลาด Angkor night market . 
 ที่พัก  พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )  
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-  ปราสาทตาพรมนครธม (ปราสาทบายน)–นครวัด
ชมโชว์ระบำอัปสร
 เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 08.00 น. เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป็นเทวสถานใน
ศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน  นำชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน
จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์
รามายาณะ (รามเกียรติ์) อย่างงดงามมากโคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง “ศรี” แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า “ป้อมที่สวยงาม” จากนั้น ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและ
มีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่
นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลัง
ฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน    เป็นสะพานที่พระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้ำ ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้รวมทั้งที่โคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ใน
โลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (Smile of Angkor)
 ที่พัก  พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )   
วันที่สาม วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ฯ
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 08.00 น. นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก  จากนั้นนำชม
วัดใหม่ (วัดทไม) เป็นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นำเขมรแดงปกครองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
 บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 15.00 น. เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 ……….น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ….

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

7-กรกฎาคม, 8-สิงหาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “KHM02 เขมร-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน รถโค้ชVIP”