Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
34307640_1768906059857201_7902267425482080256_n (1)

OWD30 ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-พีพี

วันแรกกรุงเทพฯ-ภูเก็ต-พระผุด-อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร-เกาะไข่

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06.10น.เหินฟ้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7510
07.30 น.ถึงจังหวัดภูเก็ตเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางพาทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตอีกองค์หนึ่งคือพระผุดที่วัดพระทองเป็นพระพุทธรูปที่สร้างไว้เพียงครึ่งองค์และ  มีประวัติที่น่าสนใจ
10.00 น.นำท่านกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรเป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลาง  ให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท้าวเทพกระษัตรีมีชื่อเดิมว่า “ท่านผู้หญิงจัน” ท้าวศรีสุนทรเป็นน้องมีชื่อเดิมว่า “คุณมุก” ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเข้าโรงแรมภูเก็ตซิตี้หรือเทียบเท่า
เปลี่ยนชุดสำหรับลงเล่นน้ำนำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางสู่ท่าเรือ
13.30น.เดินทางถึงท่าเรือเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำมีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
14.00 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ โดยเรือสปีดโบ๊ท ดำน้ำตื้นชมปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลายชนิด
ได้เวลาออกจากเกาะไข่ในไปยัง เกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการังและฝูงปลา
สวยงามหลากหลายชนิดหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยและออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอก
พักผ่อนเล่นน้ำและชมความสวยงามของขายหาดได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือฝั่งภูเก็ต
17.30 น.นำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรมภูเก็ตซิตี้ (อิสระอาหารเย็น)พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองภูเก็ต-พีพี
07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.พาทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือลงเรือลำใหญ่ออกเดินทางไปเกาะพีพี ถึงอ่าวมาหยาให้ทุกท่านลงสัมผัสน้ำทะเลที่ใสสะอาด หลังจากนั้นขึ้นเรือลำเดิมพาเข้าไปยังเกาะ พี พี หมู่เกาะ พีพีเป็นหมู่เกาะกลางทะเลเดิมชาวเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ”ประกอบไปด้วยเกาะ6เกาะคือ พีพีเล พีพีดอน    เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิดะนอก เกาะบิดิใน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี (บุฟเฟท์)หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลบนเกาะพีพีหรือบางท่านอาจจะเดินขึ้นจุดชมวิวชมความงามของอ่าวต่างๆ                   ที่สวยงามมากๆ
14.30 น.พร้อมออกเดินทางจากท่าเรือ พี พี มุ่งสู่เกาะภูเก็ต
17.00 น.ถึงเกาะภูเก็ตพาทุกท่านมุ่งสู่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพซึ้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด  โดยถูกขนานนามว่า ไข่มุกแห่งอันดามัน
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเข้ากลับสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามภูเก็ต-วัดฉลอง-หาซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร CHECK OUTออกจากโรงแรมที่พัก
ออกเดินทาง
10.00 น.นำท่านถึงวัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง ตั้งอยู่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 5 พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) เป็นเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพรและรักษาโรคเข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหักปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีได้มรณภาพแล้วเป็นพระที่ชาวภูเก็ตมีความศรัทธาและเลื่อมใสมากหลังจากนั้นพาทุกท่านเลือกซื้อของฝากเมืองภูเก็ต
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านหาซื้อของฝากร้านแม่จู้
14.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น.เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD 7507
18.20 น.ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “OWD30 ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-พีพี”