shutterstock_627407579
shutterstock_1377222977
shutterstock_1075303439
shutterstock_740293555
shutterstock_1717154440
shutterstock_627407579
shutterstock_1377222977
shutterstock_1075303439
shutterstock_740293555
shutterstock_1717154440

WVN0105P ท่องทะเลกระบี่ 5 วัน 2 คืน

สนใจจองทัวร์ ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131

เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน

ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

เก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่  ลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง(Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่

วันแรกกรุงเทพฯ – กระบี่

17.00

คณะพร้อมกันที่ บริษัทฯ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก
18.00ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
วันที่สองกระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ – น้ำตกร้อน สระมรกต – ที่พักกระบี่เมอร์ริไทม์
06.00เดินทางถึง จ.กระบี่ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์  ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำสระน้ำภายในโรงแรม
ค่ำรับประทานอาหารคำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่สามท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ร้านห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 09.00 ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น 

(บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด)

นำท่าน“ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่

จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกบนเกาะปอดะ
นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของ

ระดับน้ำขึ้นและน้ำลง

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่

จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

15.30กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่สี่กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก –ไชยา – สวนโมกขพลาราม – พระบรมธาตุยา – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง(Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้าน เป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพันธ์กับท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การทำผ้าปาเต๊ะ, การทำเรือหัวโทงจำลอง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ เป็นของฝากคนทางบ้าน   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นำท่านเข้าชม สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเข้านมัสการพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพลับพลาซีฟู้ด / หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้าเดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ