shutterstock_561745330
กระเช้านองปิง
shutterstock_561745330
กระเช้านองปิง

OWHK01 ไหว้พระเสริมดวงชะตา ณ เกาะฮ่องกง 3 วัน TG

โปรแกรมดีๆ เที่ยวฮ่องกง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา 

ไหว้พระขอพรแก้ปีชงที่วัดกังหัน

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 ธ.ค. 637 ธ.ค. 6318,888฿download pdf
11 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 6317,888฿download pdf
18 ธ.ค. 6320 ธ.ค. 6317,888฿download pdf
25 ธ.ค. 6327 ธ.ค. 6319,888฿download pdf
30 ธ.ค. 631 ม.ค. 6422,888฿download pdf
31 ธ.ค. 632 ม.ค. 6419,888฿download pdf
1 ม.ค. 643 ม.ค. 6419,888฿download pdf
8 ม.ค. 6410 ม.ค. 6417,888฿download pdf
15 ม.ค. 6417 ม.ค. 6417,888฿download pdf
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 6417,888฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 6417,888฿download pdf
5 ก.พ. 647 ก.พ. 6417,888฿download pdf
26 ก.พ. 6428 ก.พ. 6418,888฿download pdf
5 มี.ค. 647 มี.ค. 6417,888฿download pdf
12 มี.ค. 6414 มี.ค. 6417,888฿download pdf
19 มี.ค. 6421 มี.ค. 6417,888฿download pdf
26 มี.ค. 6428 มี.ค. 6417,888฿download pdf
2 เม.ย. 644 เม.ย. 6418,888฿download pdf
9 เม.ย. 6411 เม.ย. 6418,888฿download pdf
11 เม.ย. 6413 เม.ย. 6422,888฿download pdf
12 เม.ย. 6414 เม.ย. 6422,888฿download pdf
13 เม.ย. 6415 เม.ย. 6422,888฿download pdf
14 เม.ย. 6416 เม.ย. 6422,888฿download pdf
16 เม.ย. 6418 เม.ย. 6418,888฿download pdf
23 เม.ย. 6425 เม.ย. 6418,888฿download pdf
30 เม.ย. 642 พ.ค. 6418,888฿download pdf

 

วันแรกกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถบัส 2 ชั้น    อิสระช้อปปิ้ง – ชม Symphony of Lights
05.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
08.00 น.เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG 600
11.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok ) บนเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว    นำคณะเดินทางเข้าสู่เขตเกาลูน ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฮ่องกง และหมู่เกาะน้อยใหญ่ จนได้รับฉายา “ไข่มุกแห่งเอเชีย”  นำสมาชิกเดินทางข้าม “สะพานชิงหม่า” Tsing-Ma Bridge ซึ่งเคยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเชียเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำที่อังกฤษมอบให้กับเกาะฮ่องกง หลังคืนสู่ประเทศจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 จากนั้นนำท่าน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่ายจากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตคนฮ่องกงแบบขนานแท้โดยการนั่งรถบัส 2 ชั้น เพื่อเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง

จิมซาจุ่ย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 10 นาที)  จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระกับการ

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดย่าน“ จิมซาจุ่ย ”   กับสินค้าราคาพิเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า, เข็มขัด ,น้ำหอม ,นาฬิกา ,เครื่องประดับ และเครื่องสำ  อาง ฯลฯ ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในเป็นที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด Hermes , Bally , Mark&Spencer , Armani , Burberry , Coach , Fendi , Prada , Louis Vuitton ,Gucci , Giordano , Bossini  และของฝากของคุณหนูนานาชนิดที่ Toy r us

ค่ำอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง (ไม่รวมอาหาร)

ในเวลา 20.00 น.ของทุกวันท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของ “ อะ  ซิมโฟนี ออฟ ไลทท์ ” A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย  โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเข้าสู่ที่พัก

โรงแรมที่พักPANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองกระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้ง City Gate Outlet 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซำรสต้นตำรับของฮ่องกง (2)

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่สถานีกระเช้า Cable car บนเกาะลันเตา พร้อมนำคณะ “นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิว360องศา สู่วัดโป่วหลิน” พระอารามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาโป่วหลิน และยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา” ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าหากใครได้ไปสักการะขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่วหลินแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และจะประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านวัดโป่วหลิน แปลเป็นไทยว่า วัดดอกบัวอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ที่“ ใหญ่ที่สุดในโลก ” องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นตีเข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร องค์พระที่ยกมือขวาก็เพื่อให้พร และปกป้องทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุข ส่วนมือซ้ายวางแบอยู่บนตัก หมายถึงให้พรแก่ทุกคนจากเกือบทุกๆส่วนของเกาะ  องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ที่ฐานองค์พระมีรูปเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่า “แท่นบูชาบนสวรรค์” ให้ท่านได้สักการะขอพร หรือเดินเที่ยวชมบริเวณใต้องค์พระที่มีภาพศิลปะจีนโบราณมากมายรวมถึงประวัติความเป็นมา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา จากนั้นให้ท่านได้เดินชมรอบๆ วัดโป่วหลิน เพื่อซึมซับความเงียบสงบของอารามแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ

(ในกรณีกระเช้าปิดปรับปรุงหรือเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทขออนุญาตเดินทางขึ้นโดยรถบัสท้องถิ่นแทน)

เที่ยงอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม (ไม่รวมอาหาร)
บ่าย พร้อมนำคณะเข้าสู่ “ห้างช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าถูกที่สุดของฮ่องกง” CITY GATE OUTLET  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมมากกว่า 80 แบรนด์นานาชาติ และลดราคาตลอดทั้งปี 30-70% ในทุกช่วงฤดูกาล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าในแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ เครื่องแต่งกายยี่ห้อ COACH Outlet , Bally , Calvin Klein Jeans , POLO RALPH LAUREN ,Esprit Outlet , Giordano Outlet , Mango Outlet , Guess Outlet , Quik Silver Outlet  หรือเครื่องกีฬา อาทิ Nike Outlet , Adidas Outlet , Puma Outlet  , New Balance Outlet , K-Swiss ฯลฯ…อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)  / เข้าสู่ที่พัก
โรงแรมที่พักPANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามนั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – วัดกังหัน แชกงหมิว  – กรุงเทพฯ 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซำรสต้นตำรับของฮ่องกง (4)

นำคณะเดินทางสู่ฝั่ง “เกาะฮ่องกง” โดยใช้เส้นทาง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกาะฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชีย,ธนาคารนานาชาติ, สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล และศาลสูงสุด เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า ที่เป็นอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าอันทันสมัย พิเศษสุด ! ให้คณะตื่นตาตื่นใจ และเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับการนั่งรถราง The Peak Tram ซึ่งเป็นรถรางที่มีความเก่าแก่เปิดให้บริการขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak มาตั้งแต่ปี 1888 ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peakถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกงซึ่งมีความสูงถึง 554 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาเศรษฐี นักธุรกิจ ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มาซื้อคฤหาสน์ อยู่ตามเขาลูกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รถรางใช้เวลาประมาณ 8 นาทีไต่รางที่มีความยาวถึง 1.4 กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงตัวอาคาร Peak Tower ซึ่งเป็นสถานีรถรางด้านบน ตลอดระยะทางที่รถรางไต่ขึ้นไปเราจะได้ ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square , Bank of China Tower ,  Hong Kong Bank  , Central Building , Exhibition  Centre สถานที่ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 , ตึก 2IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง ณ ปัจจุบัน ฯลฯ ให้คณะได้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบรรดาตึกระฟ้าอันทันสมัย และอ่าววิคทอเรีย บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง และด้านบนยังมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เมื่อเราขึ้นไปถึงด้านบนจะพบกับอาคารรูปครึ่งวงกลมหงาย 7 ชั้นตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า ซึ่งด้านในจะมี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussud’s และ EA Experience ซึ่งมีเกมจากค่าย EA ให้เล่นกันอย่างหลากหลายเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียว ส่วนด้านบนสุดของตัวอาคารจะเป็นดาดฟ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด  นำคณะเดินทางสู่

“ อ่าวน้ำตื้น” Repulse Bay ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ และใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมชายหาดในวันหยุดพักผ่อนของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ “ วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮ่องกง , เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย ,ไฉ่ซินเยี๊ยะ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ให้ท่านได้ข้ามสะพานต่ออายุที่มีความเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพาน1รอบจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี และในอดีตชาวประมง ท้องถิ่นก่อนเดินทางออกทะเลจะเดินทางมาขอพรกับเจ้าแม่ทับทิมเพื่อให้รอดพ้นจากภัย ทางทะเล พิเศษสุดก่อนใคร นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเครื่องประดับเสริมฮวงจุ้ย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่ายจากนั้นนำท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ วัดกังหัน” เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ ด้านในวัดมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชง จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดท่านจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

หากมีเวลา จากนั้นให้ท่านได้  อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าต่างๆอีกมากมาย

……….น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายของหัวหน้าทัวร์ (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน)
20.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways International  เที่ยวบินที่ TG607
22.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสมเนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,ความล่าช้าจากสายการบิน และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

8-สิงหาคม, 9-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “OWHK01 ไหว้พระเสริมดวงชะตา ณ เกาะฮ่องกง 3 วัน TG”