shutterstock_255604045
shutterstock_587856776
Ama Temple
Che Kong Temple
Kun iam Statue Macau
Kun im temple 2
Ngong Ping 2
Ngong Ping 3
Ngong Ping
Peak Tram 2
St paul
Symphony of Lights
The Venetian Macau 2
The Venetian Macau 3
The Venetian Macau
Tsim Sha Tsui
shutterstock_255604045
shutterstock_587856776
Ama Temple
Che Kong Temple
Kun iam Statue Macau
Kun im temple 2
Ngong Ping 2
Ngong Ping 3
Ngong Ping
Peak Tram 2
St paul
Symphony of Lights
The Venetian Macau 2
The Venetian Macau 3
The Venetian Macau
Tsim Sha Tsui

OWHK05 ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน CX

      HILIGHTS TOUR

  • สักการะขอพร “ พระใหญ่ลันเตา” พร้อม นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ” ช้อปปิ้ง CITY GATE
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย  ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • พิเศษ!!  ไหว้พระขอพร เสริมความเฮง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ”  ณ หาดรีพลัสเบย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นำคณะเที่ยวชมความสวยงามอันทรงคุณค่าของ “เกาะมาเก๊า” เจ้าของฉายา “ ยุโรปใจกลางเอเชีย ”
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ร้านปลอดภาษี ย่านถนนนาธาน และจิมซาจุ่ย
วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย-อาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมง หลี่ หยุ่น หมุ่น
05.00 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
08.00 น.   เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดย…สายการบินไทย Thai Airways International  เที่ยวบินที่ TG600 (เสิร์ฟอาหาร)
11.45 น.เดินถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok ) บนเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่ายจากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดย่าน“ ถนนนาธาน ”  กับสินค้าราคาพิเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า, เข็มขัด ,น้ำหอม,นาฬิกา ,เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง ฯลฯ ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ อาทิเช่น Duty Free Shop , St.Michael , Harbor City  , Ocean Terminal ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในเป็นที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด Hermes , Bally , Mark&Spencer , Armani , Burberry , Coach , Fendi , Prada , Louis Vuitton ,Gucci , Giordano , Bossini  และของฝากของคุณหนูนานาชนิดที่ Toy r us
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านชาวประมงลียูมูน (2) (เมนูอาหารพิเศษ !  Seafood Dinner ให้ท่านได้ลิ้มรส “ กุ้งมังกร ” และอาหารทะเลสดๆ ปู ,ปลา ,กุ้ง ,หอย ฯลฯ รสเลิศในสไตล์กวางตุ้ง (รสต้นตำรับ)อันโด่งดังของเกาะฮ่องกง เสิร์ฟแบบโต๊ะจีน
โรงแรมที่พัก PANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองกระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้ง City Gate Outlet 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซำรสต้นตำรับของฮ่องกง  (3)

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่สถานีกระเช้า Cable car บนเกาะลันเตา พร้อมนำคณะ

“นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิว360องศา สู่วัดโป่วหลิน” พระอารามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาโป่วหลิน และยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา” ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าหากใครได้ไปสักการะขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่วหลินแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และจะประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านวัดโป่วหลิน แปลเป็นไทยว่า วัดดอกบัวอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ที่“ ใหญ่ที่สุดในโลก ” องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นตีเข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร องค์พระที่ยกมือขวาก็เพื่อให้พร และปกป้องทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุข ส่วนมือซ้ายวางแบอยู่บนตัก หมายถึงให้พรแก่ทุกคนจากเกือบทุกๆส่วนของเกาะ  องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ที่ฐานองค์พระมีรูปเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่า “แท่นบูชาบนสวรรค์” ให้ท่านได้สักการะขอพร หรือเดินเที่ยวชมบริเวณใต้องค์พระที่มีภาพศิลปะจีนโบราณมากมายรวมถึงประวัติความเป็นมา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา จากนั้นให้ท่านได้เดินชมรอบๆ วัดโป่วหลิน เพื่อซึมซับความเงียบสงบของอารามแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ

(ในกรณีกระเช้าปิดปรับปรุงหรือเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทขออนุญาตเดินทางขึ้นโดยรถบัสท้องถิ่นแทน)

เที่ยงอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม (ไม่รวมอาหาร)
บ่ายพร้อมนำคณะเข้าสู่ “ห้างช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าถูกที่สุดของฮ่องกง” CITY GATE OUTLET  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมมากกว่า 80 แบรนด์นานาชาติ และลดราคาตลอดทั้งปี 30-70% ในทุกช่วงฤดูกาล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าในแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ เครื่องแต่งกายยี่ห้อ COACH Outlet , Bally , Calvin Klein Jeans , POLO RALPH LAUREN ,Esprit Outlet , Giordano Outlet , Mango Outlet , Guess Outlet , Quik Silver Outlet  หรือเครื่องกีฬา อาทิ Nike Outlet , Adidas Outlet , Puma Outlet  , New Balance Outlet , K-Swiss ฯลฯ…อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้ง จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  (4)
โรงแรมที่พักPANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามนั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิววิคทอเรียพีค  -หาดน้ำตื้น – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – วัดกังหัน (แชกงหมิว) -นั่งเรือเจ็ทฟรอยด์เข้ามาเก๊า – The Venetian Macau Resort 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซำรสต้นตำรับของฮ่องกง  (5)

นำคณะเดินทางสู่ฝั่ง “เกาะฮ่องกง” โดยใช้เส้นทาง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกาะฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชีย,ธนาคารนานาชาติ, สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล และศาลสูงสุด เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า ที่เป็นอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าอันทันสมัย พิเศษสุด ! ให้คณะตื่นตาตื่นใจ และเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับการนั่งรถราง The Peak Tram ซึ่งเป็นรถรางที่มีความเก่าแก่เปิดให้บริการขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak มาตั้งแต่ปี 1888 ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกงซึ่งมีความสูงถึง 554 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาเศรษฐี นักธุรกิจ ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มาซื้อคฤหาสน์ อยู่ตามเขาลูกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รถรางใช้เวลาประมาณ 8 นาทีไต่รางที่มีความยาวถึง 1.4 กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงตัวอาคาร Peak Tower ซึ่งเป็นสถานีรถรางด้านบน ตลอดระยะทางที่รถรางไต่ขึ้นไปเราจะได้ ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square , Bank of China Tower ,  Hong Kong Bank  , Central Building , Exhibition  Centre สถานที่ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 , ตึก 2IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง ณ ปัจจุบัน ฯลฯ ให้คณะได้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบรรดาตึกระฟ้าอันทันสมัย และอ่าววิคทอเรีย บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง และด้านบนยังมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เมื่อเราขึ้นไปถึงด้านบนจะพบกับอาคารรูปครึ่งวงกลมหงาย 7 ชั้นตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า ซึ่งด้านในจะมี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussud’s และ EA Experience ซึ่งมีเกมจากค่าย EA ให้เล่นกันอย่างหลากหลายเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียว ส่วนด้านบนสุดของตัวอาคารจะเป็นดาดฟ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด นำคณะเดินทางสู่ “ อ่าวน้ำตื้น” Repulse Bay ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมีหาดทรายสวยงามสามารถเล่นน้ำได้ และใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมชายหาดในวันหยุดพักผ่อนของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ “ วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกงให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮ่องกง ,เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย ,ไฉ่ซินเยี๊ยะ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆให้ท่านได้ข้ามสะพานต่ออายุที่มีความเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพาน1รอบจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี และในอดีตชาวประมง ท้องถิ่นก่อนเดินทางออกทะเลจะเดินทางมาขอพรกับเจ้าแม่ทับทิมเพื่อให้รอดพ้นจากภัยทางทะเล นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเครื่องประดับเสริมฮวงจุ้ย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่ายนำท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดเชอกง” หรือที่รู้จักกันดีในนาม“ วัดกังหัน” เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ ด้านในวัดมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชง จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดท่านจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล  นำคณะออกเดินทางสู่เกาะมาเก๊าโดย“ เรือเจ็ทฟรอยด์ ” ปรับอากาศอันทันสมัย  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฮ่องกง (ประมาณ1ช.ม.) เรือนำคณะเทียบท่าที่เกาะมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะมาเก๊า ซึ่งในอดีตมาเก๊าเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมากว่า 400 ปี จึงได้รับเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย สังเกตได้จาก ตึกรามบ้านช่อง, โบสถ์, ถนนสายคดเคี้ยวที่ปูด้วยกระเบื้องและหิน และสถาปัตยกรรมอื่นๆ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแบบจีน จุดนี้เองที่ทำให้มาเก๊า เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัวที่สุด “มาเก๊า” จึงนับว่าเป็นเมืองยุโรปใจกลางเอเชีย

นำคณะสัมผัสความอลังการของโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท The Venetian Macao Resort ที่มีพื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคาร ร้านอาหารกว่า 20 แห่ง และภายในรีสอร์ทจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือก อาทิเช่น ร้านขายสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ร้านอาหาร หรือ จะเป็นโชว์ต่างๆ ที่เลือกชมได้

ค่ำอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม (ไม่รวมอาหารมื้อค่ำ) / เดินทางเข้าสู่ที่พัก   อิสระกับการพักผ่อน สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมาเก๊า มีคาสิโนมากมายในมาเก๊าคอยให้บริการด้วยเกมส์นานาชนิด เช่น Baccarat, Black jack, Roulette, Boule, “big and small”, Fan-Tan , Slot Machines
โรงแรมที่พักTAIPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่   วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้สแควร์  – นั่งเรือเจ็ทฟรอยด์เข้าสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำคณะเที่ยวชมต้นกำเนิดของเกาะที่ “วัดอาม่า”(มรดกโลกมาเก๊า) หรือที่รู้จักกันในนามของศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณเขาบาร์รา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลภายในวัดได้เก็บรักษาศิลปวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดในมาเก๊า วัดอาม่าคือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อร่างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิด เป็นตัวแทนอันน่ายกย่องในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจ้าจากนั้นรถโค้ชนำคณะผ่านชมวิวทิวทัศน์สำคัญต่างๆรอบเกาะมาเก๊า อาทิเช่น มาเก๊าทาวเวอร์ , โรงแรมคาสิโนแกรนด์ลิสบัว  ,บ้านพักของ สแตนลีย์โฮ(เจ้าพ่อมาเก๊า) และย่านที่อยู่ของเศรษฐีมาเก๊า ,สนามแข่งสุนัขเกรฮาวน์ , เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนสู่จีน  นำคณะเที่ยวชม “โบสถ์เซ็นต์พอล” ปัจจุบันคือฟาซาดด้านหน้า ที่ยังหลงเหลืออยู่ของโบสถ์มาแตร์เดอีที่ถูกสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1602-1640 เป็นสถานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกัน โบสถ์เซ็นปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1991 ปัจจุบันโบสถ์เซนต์ปอลถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า  จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันมีสเน่ห์ของเมือง อิสระช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดบริเวณ “เซนาโด้สแควร์” Senado Square ที่โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรี ยบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น ,สินค้าแบรนด์เนม, เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงาม

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
……….. น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายของหัวหน้าทัวร์เพื่อนั่งเรือเข้าสู่สนามบินฮ่องกง (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
20.45 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG607 (เสิร์ฟอาหาร)
22.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ           
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสมเนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

6-มิถุนายน

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “OWHK05 ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน CX”