Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
542-2-sunmoonlake-4
542-2-sunmoonlake-4

TW004 TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาลีซัน เหย่หลิว

ชมทะเลสาบดอกบัว
ชม วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซานตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณ
เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป 101  ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชม อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ
ชม ทะเลสาบเจ็ดดาว อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งสินค้าที่ GLORIA OUTLET

โปรแกรม

TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาล

 

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ-สนามบินเกาสง-ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ)                
05.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น.เหินฟ้าสู่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 688
14.20 น.ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็น  รูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก City Suite Hotel Kaoshuing Chenai หรือเทียบเท่า

วันที่สองเกาสง-วัดฝอกวงซาน(อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)-EDA Shopping Outlet Mall-เมืองเจียอี้ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเข้าสู่ อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าถึง 123 ร้าน สินค้ากว่า 300 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปเลยทีเดียว

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Chiayi  Oriental Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่สามเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ป่าสนพันปี-บึงสองพี่น้อง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินวู่-หนานโถว-อาบน้ำแร่
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน นำท่านชม บึงสองพี่น้อง ซึ่งเป็นบึงอยู่ภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมาก เป็นบึงที่นำสายน้ำจากภูเขามารวมกัน พร้อมกับเป็นที่มาของตำนานความรัก “เจียเหม่ยถาน” อันมีต้นกำเนิดจากบึงแห่งนี้

    เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                       

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองผู่ลี่ เขตหนานโถว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา

นำท่านเที่ยวชม วัดเหวินหวู่ ให้ท่านได้สักการะศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Tai-Yi Red Maple Resort หรือเทียบเท่า 

    วันที่สี่             

เดินทางกลับไทเป-ตึกไทเป101- (รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดซีเหมินติง

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

   

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งที่สุดของโลกอยู่ 2 อย่างคือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่ายจากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อาทิเช่น ขนมพายสับปะรด,

ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น

จากนั้นนำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์กู้กง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น ส่งผลให้ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมาก แต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมี  จำกัดจึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้น จัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง อาทิ หยกผักกาดขาว จะมีให้ชมตลอดทั้งปี

ค่ำ      

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า

แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดัง ของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก

ที่พัก  Midtown Richardson Taipei  หรือเทียบเท่า

    วันที่ห้า   

ไทเป-นั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ทะเลสาบเจ็ดดาว-นั่งรถไฟกลับไทเป
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟ ฮวาเหลียนคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งหินอ่อนบริสุทธิ์ที่สำคัญมาก มีทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปวิวทิวทัศน์ของทะเลอันสวยงามตลอดการเดินทาง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของไต้หวัน ทัศนียภาพของที่นี่จะเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบไปด้วยช่องหุบเขา มีลำธาร น้ำตก สวยงามและคลาสสิก ดุจดั่งภาพวาดของจีน ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติของสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าผาโพรงถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง สะพานซื่อมู่ น้ำตกฉางชุน เป็นต้น

เที่ยวชม ทะเลสาบเจ็ดดาว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮัวเหลียนเล่ากันว่าสามารถมองเห็นดาวไถ ซึ่งมี 7 ดวงในเวลากลางคืนสวยงามมาก เพราะเห็นดาวได้ชัดเจนมาก หนุ่มสาวชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่ ทะเลสาบแห่งนี้ เพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเย็น ชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนหินหลายขนาด วางเรียงรายเป็นหาดยาวแทนหาดทรายไม่เหมือนทะเลที่อื่น และเป็นท้องน้ำเดียวกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด ประทับใจมิอาจลืม

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านนั่งรถไฟกลับจาก เมืองฮวาเหลียน สู่ กรุงไทเป

ที่พัก Midtown Richardson Taipei  หรือเทียบเท่า

วันที่หกไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว- GLORIA OUTLET-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟ  แห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเยงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมาก พากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง หรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆคือหมู่บ้าน OTOP ขอไต้หวันนั่นเอง และที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวัน และการ์ตูนเอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น จากการ์ตูนเรื่องนี้จึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในการมาเช็คอิน หรือถ่ายรูปอีกที่หนึ่งของไต้หวัน***หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน***จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ GLORIA OUTLET เป็น OUTLET MALL ขนาด  ใหญ่ มีร้านค้าทั้งหมด 285 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักช้อปปิ้งรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani,Coach,Michael Kors,Loewe,Jimmy Choo,Salvatore Ferragamo,Tods,Hugo Boss,Polo Ralph Lauren,Dunhill Lanvin,Kenzo,Nike,Adidas,Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70% เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชึ้นนำของโลก สินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น.เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

1-มกราคม, 2-กุมภาพันธ์, 3-มีนาคม, 4-เมษายน, 5-พฤษภาคม, 6-มิถุนายน, 7-กรกฎาคม, 8-สิงหาคม, 9-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “TW004 TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาลีซัน เหย่หลิว”