Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Amazing-Seljalandsfoss-Waterfall[1]
0111
kerid
Blue-Lagoon-1
blue lagoon near Reykjavik, Iceland
Orca-whale-wallpaper
Snow mobile
Amazing-Seljalandsfoss-Waterfall[1]
0111
kerid
Blue-Lagoon-1
blue lagoon near Reykjavik, Iceland
Orca-whale-wallpaper
Snow mobile

WAY0609H แกรนด์ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 9 วัน AY 7-15 เม.ย. 2019

* ล่าแสงเหนือโดยทีมท้องถิ่นผู้ชำนาญ *

พิเศษ…ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน 

เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า 

วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ 

สกาฟตาเฟล ขับสโนโมบิล ชมน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล

เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
7 เม.ย. 6215 เม.ย. 62129,900฿download pdf

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ– เรคยาวิค
20.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.35 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY144
วันที่2  เรคยาวิค – เรคฮอล์ท – วงแหวนทองคำ – วิค
06.05 เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
07.45 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY991
*** ใช้สายการบินเดียวกันมีความสะดวกมากในการขนย้ายกระเป๋า ***
08.35 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
นำคณะเดินทางสู่เมือง Reykholt(101 ก.ม.) เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของไอซ์แลนด์เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมและโบสถ์ Reykholt มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในฐานะบ้านของผู้เขียน Snorri Sturlison ที่รู้จักกันดีในไอซ์แลนด์ในช่วงปี 1206-1241 มีสระว่ายอุ่นใต้พิภพโบราณชื่อ Snorralaug เป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่เก็บรักษาไว้ทั้งหมดจากยุคกลางของไอซ์แลนด์นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Foss หรือน้ำตกทองคำ(Golden Falls)ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด เพราะความสวยงามของละอองน้ำที่ตกลงกระทบกับพื้นด้านล่างและสะท้อนกับแสงไปนั้นมีความสวยงามแปลกตา และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมานำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle(85 ก.ม.)เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลกจากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Icelandia Vik Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่3        วิค – ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล – ขับสโนโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ฮอฟน์                
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ท่านเดินทางสู่บริวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีความกว้างเป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกตนำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองชั่วโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***         *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองฮอฟน์ Hofn (135 ก.ม.)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Hofn / พักระดับใกล้เคียง
วันที่4 ฮอฟน์ – ลากูน โจคูซาลอน – หาดทราดดำ – น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ – น้ำตกเซลจาแลนด์ฟอสส์ – เฮลล่า – ล่าแสงเหนือ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่บริวณธารน้ำแข็ง
โจคูซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี(80 ก.ม.) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อยู่ระหว่างอุทยานสเกฟตาลเฟลล์และเมืองฮอฟน์ (Hofn) เมืองชาวประมงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โจคูซาลอน เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.1934-1935 และ ค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้าง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 เมตรจากนั้นนำท่านชม (Reynisdrangar)ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน้ำตก Skogafoss ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำ สโกก้า  นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามนำท่านเดินทางน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljaleandsfoss Falls) หนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์อยู่ในช่วงระหว่างเมืองเซลฟอส (Selfoss) และสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) น้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร สิ่งแรกที่จะได้พบเมื่อเดินทางไปเยือนเซลจาลันต์ฟอสส์คือ ต้นหญ้าและมอสสีเขียวที่ขึ้นโอบล้อมน้ำตก อีกทั้งยังมีดอกไม้หลากสีสันทั้งสีเหลือง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า (Hella)(34 ก.ม.)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
*** พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***
พักที่ Stracta Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5    เฮลล่า – เรคยาวิค – ดินเนอร์บนอาคารพาร์ลาน
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(87 ก.ม.)เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น นำชมซันวอยเอจเจอร์ The Sun Voyager สถานที่สวยงามจุดหนึ่งในเส้นทางชายฝั่งเมืองเรคยาวิก ประติมากรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายเรือไวกิ้ง นำท่านชมฮาร์ปา โรงละครโอเปร่านำท่านชมโบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลก จากนั้นนำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Utiblainn Bar & Restaurant, Reykjavik ชั้นสูงสุดของอาคารพาร์ลาน
พักที่ Radisson Blu Saga Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่6       เรคยาวิค – ภูเขาคีร์กจูเฟลนํ้าตกเฮินฟอซซ่าเรคยาวิค
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell)
เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชมความสวยงามของ นํ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) จัดว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเป็นนํ้าตกสาขาหนึ่งของนํ้าตกใหญ่ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธารและแม่นํ้าสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารนํ้าแข็ง แลงโจกุล Langjökull จากนั้นนำท่านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมืองเรคยาวิค จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบน ตึกพาลาน
พักที่ Radisson Blu Saga Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่7     เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำ บลูลากูน – ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์Killer Whale(Orca),Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้ **บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา(Sillica),พืชทะเล(blue greenalgae),โคลนซิลิกา(SillicaMud), ฟลูออรีน(Fluoringe),โซเดียม  (Sodium),โปตัสเซียม(Potassium),แคลเซี่ยม(Calcium),ซัลเฟต (Salphate),คลอรีน(Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์(Carbon Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ำร้อนบูล ลากูน ยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน
กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำติดตัวไปด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เรคยาวิค
พักที่ Radisson Blu Saga Hotel / พักระดับใกล้เคียง
วันที่8   เรคยาวิค – เฮลซิงกิ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง / เดินทางเข้าสู่สนามบิน
09.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY992
15.50 เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
17.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY141
วันที่ 9 กรุงเทพฯ
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ