2560x1440_yosemite-national-park-lake-rocks-mountains-autumn-nature
Grand Canyon shutterstock_1095640973
shutterstock_504834184
shutterstock_1099027940
Sky walk shutterstock_1021659628
yosemite_nat_park_tweak-1530113243
2560x1440_yosemite-national-park-lake-rocks-mountains-autumn-nature
Grand Canyon shutterstock_1095640973
shutterstock_504834184
shutterstock_1099027940
Sky walk shutterstock_1021659628
yosemite_nat_park_tweak-1530113243

WCX5009S อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX DEC 2018 – MAR 2019

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” พร้อมชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงาม

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ Death Valley ซึ่งถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก

สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ม.ค. 622 ก.พ. 6290,900฿download pdf
14 ก.พ. 6222 ก.พ. 6290,900฿download pdf
18 มี.ค. 6226 มี.ค. 6290,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก
10.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
13.05 ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX614
 16.55  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง
19.00 ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX892
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
15.20 ถึง เมืองซานฟรานซิสโก นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นำท่านเที่ยวชม เมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิสโก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่2 ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (Lombard Street) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์(Hyde) กับถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth0 โดยไต่ลงมา) ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก  หลังจากนั้น นำท่านผ่านชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “ล่องชมความงามของอ่าวซานฟานซิสโก” ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ สโก และสะพาน Golden Gate ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ San Francisco Pier 39 คือ Cannery  และ Ghirardelli Square ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปเนื้อปูแบบชาวซานฟราน (Crab Chowder) และ Fish & Chip รสเลิศ
บ่าย บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบทาโฮ” (Tahoe Lake)  อยู่ที่ความสูง 1,897 เมตรเหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดา มันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในโลก สมบัติแห่งธรรมชาติแห่งนี้จะนำเสนอประสบการณ์ชนบทในพื้นที่สูงสุด พร้อมกิจกรรมกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยมและทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปีให้กับคุณทะเลสาบทาโฮเป็นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และน้ำทะเลสาบอันใสสะอาดและทิวทัศน์อันงดงาม  อ่าวมรกต (Emerald Bay) ของทะเลสาบทาโฮเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการถ่ายภาพมากที่สุดในโลกเมืองทะเลสาบทาโฮใต้ (South Lake Tahoe) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ทะเลสาบทาโฮ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HAMPTON INN & SUITES TAHOE – TRUCKEE HOTEL   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3 ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – ทะเลสาบโมโน – บิชอป
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ  (Lake Tahoe) เพื่อดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาอัลไพน์ที่ Emerald Bay ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินข้ามน้ำไปใน M.S. Dixie II ชื่นชม Sierra Nevadas โดยรอบและล่องเรือผ่านเกาะ Fannete Emerald Bay ซึ่งเป็นเกาะเดียวของทะเลสาบรวมทั้งปราสาท Vikingsholm ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ซ้ำกันบน  ชมทิวทัศน์ตระหง่านของภูเขาและน้ำตกที่เรียงรายอย่างสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบิชอป” (Bishop) (ระยะทาง 277 กม.) เป็นเมืองในเขตอินโย แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบิชอปเป็นเพียงเมืองที่รวบรวมและเป็นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตอินโย ตั้งอยู่ในเขตอิสรภาพ บิชอปตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหุบเขา Owens ที่ระดับความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกทั้งเมืองบิชอปตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญ โดยเป็นศูนย์กลางการค้าและที่พักอาศัย ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับ “ทะเลสาบโมโน” (Mono Lake) หรือ An Alien Landscape ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในทะเลสาบประกอบไปด้วยผืนน้ำ สลับกับโขดหินแหลมที่มีรูปร่างแปลกตา  อีกทั้ง ทะเลสาบโมโนเป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร ทำให้น้ำในทะเลสาบมีความเค็มอยู่มาก ซึ่งปริมาณเกลือในทะเลสาบแห่งนี้เองที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของบรรดากุ้ง ในทุก ๆ ฤดูจึงมักจะมีฝูงนกนับพันตัวบินถลาลงมาหากุ้งกินเป็นอาหาร และด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ผสานกับระบบนิเวศเล็ก ๆ ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในทำเนียบสถานที่สุดแปลกของโลก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ VEGABOND BISHOP HOTEL    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4 อุทยานแห่งชาติ Death Valley – ลาส เวกัส – อิสระชมเมืองยามค่ำคืน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Death Valley (178 กม.) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ก็คือ 56.7 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติ Death Valley นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกแล้ว ยังถูกจัดอันดับให้เป็นที่ที่แห้งแล้งที่สุด และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย โดยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 86 เมตร ในอดีตสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นเหมืองแร่บอแรกซ์ แต่หลังจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่แห่งนี้ซบเซาลง ก็ได้มีความพยายามเรียกร้องให้มีการขึ้นทะเบียนเขต Death Valley ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและ คำเรียกร้องดังกล่าว ก็ได้รับการรับรองในที่สุด ซึ่งสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ Death Valley นั้น เรียกได้ว่าสวยงามแปลกตาม และหาชมได้ยาก  เพราะมีลักษณะเป็นหุบเขาสลับกับเนินหิน ทะเลทราย และเนินทรายอันสูงชัน นำท่านชม Stovepipe Wells ชุมชนเล็กๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุทยานเพื่อต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ Death Valley
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว “Furnace Creek Visitor Center” ซึ่งเป็นศูนย์แสดงข้อมูลและการดำเนินงานของอุทยานฯ อีกทั้ง ยังมีการนำเสนอภาพนิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของหุบเขามรณะแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Zabriskie Point  ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของอุทยาน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติ Death Valley ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาเก็บภาพที่จุดนี้ ให้ท่านอิสระเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขา Amargosa ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่“เมืองลาสเวกัส” (Las Vegas) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ *** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ Bally Bally Las Vegas Hotel & Casino หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5 ลาสเวกัส – ชมเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก (213 กม.) ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน(แบบปิกนิค)
บ่าย ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน West Rim ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (Sky Walk) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ (Citadel Outlet) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% – 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
ค่ำ *** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ : Holiday Inn La Mirada / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ชมมหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือรอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์กออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชม เบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลี วู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ ซีรีย์ชื่อดัง, Fast & Furious Supercharged ภาพยนตร์ชื่อดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc
เที่ยง (อิสระกับอาหารมื้อกลางวัน  เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่นเชิญท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Tony Roma Reastaurant เมนูซี่โครงหมูอบรสเลิศสูตรต้นตำรับ / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.55 ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX881
วันที่8 ฮ่องกง
*** อยู่ระหว่างการเดินทาง บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
วันที่9 กรุงเทพฯ
07.30 เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  CX619
11.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ