Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_1296377101

WCX5012Q Grand Canada 12 Days CX [YVR – YYZ] Apr – Oct 20

ชมสวนบุชชาร์ท เมืองวิคตอเรีย – นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแห่งโคลัมเบีย – ไอซ์ฟิลด์

จุดชมวิวพื้นกระจก Glacier Sky Walk – ชมทะเลสาบเลคหลุยส์และทะเลสาบโมเรน

เที่ยวเมืองหลวงประเทศแคนาดา คิวเบก ซิตี้ – ชมน้ำตกมอนท์โมเรนซี่

ล่องเรือ Hornblower ชมน้ำตกไนท์แองการ่าอย่างใกล้ชิด

เมนูพิเศษ!!! ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower)

CANADIAN LOBSTER, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน , ชิมหอยสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
7 ต.ค. 6318 ต.ค. 63162,900฿download pdf
9 ต.ค. 6320 ต.ค. 63162,900฿download pdf
14 ต.ค. 6325 ต.ค. 63162,900฿download pdf
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ เที่ยวชมเมือง – สะพานแขวนคาปิลาโน
08.00พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
11.05ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นำท่านเปลี่ยนเครื่องบิน
16.20 น.นำท่านออกเดินทางทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 838
 *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***
13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำ และได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก แวะชมตัวเมือง “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี ชมนาฬิกาไอน้ำที่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านชมนครแวนคูเวอร์ เมืองที่เงียบสงบและน่าอยู่ติดอันดับโลก เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้มีอากาศที่อบอุ่นและไม่หนาวเย็นจนเกินไปในฤดูหนาว ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ จากนั้นนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนป็นปอดที่  สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม (TOTEM POLE)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง ” แล้วข้ามสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทางตอนเหนือของเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส CANADIAN PLACE BUILDING สถาปัต  ยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์  ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World’s Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์

ที่พัก

HILTON  VANCAUVER METRO TOWN HOTEL             หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่2เกาะแวนคูเวอร์ – ชมเมืองวิคตอเรีย – บุดชาด การ์เด้น  -บินภายในสู่เมืองคัลการี
06.30

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบกล่อง
ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ นำท่านลงเรือสู่เมืองวิคตอเรีย เกาะแวนคูเวอร์ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงาม (ใช้เวลาล่องเรือ 1.45 ช.ม.) ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรีย นำท่านเดินทาง สู่สวนพฤษชาติบุทชาด (BUTCHART GARDEN) (ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วย พรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่นรวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลกน้ำพุแมกไม้งดงามยิ่ง
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่ายนำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลางเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงรัฐบริติสโคลัมเบีย นำท่านแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนเขาบีคอน Beacon Hill Park  นำชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา VICTORIA PARLIAMENT งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส THE EMPRESS มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย
17.45ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ WS524 สู่เมือง คัลการี (CALGARY)
20.06เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในแคนาดา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำอิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัย (คืนเงินสด ท่านละ 20 CAD)
พักที่

CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่3คัลการี  – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway – สโนว์ โค้ช-Sky Walk – อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ – บานนฟ์
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางบนถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็น ถนนหลวงสายที่สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งส่องประกายงดงามยิ่ง นำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว ICEFIELD TOURIST CENTER มีเวลาให้ท่านเก็นภาพความสวยงามหรือเลือกซื้อของที่ระลึก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ SNOW COACH สู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ COLUMBIA ICE FIELD ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ชจะ นำท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ำแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)(โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ เปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) พิเศษสุด…หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER  WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร นำท่านเดินทางสู่เมือง BUNFF NATIONAL PARK เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ ALBERTA ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองบานน์ฟได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกีเพราะบริเวณเทือกเขาร๊อคกี้ (ROCKY MOUNTAIN) ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง BANFF เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตร เราสามารถเดินเล่นทั่วเมืองได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ละลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยานหากท่านโชคดีอาจจะได้เจอกวางเรนเดียร์หรือมูสเดินอยู่บริเวณนี้
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ELK + AVENUE HOTEL /MOOSE HOTEL & SUITES            หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4คัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ – ทะเลสาบโมเรน – ยอดเขาซัลเฟอร์-น้ำตกโบว์ – คัลการี
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) (130 กม.) ชมความงดงามของ  ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใสจนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบ ทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า “ทะเลสาบมรกต” แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย อิสระทุกท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ Lake Louise ทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบโมเรน” (Moraine Lake) ห่างจากทะเลสาบหลุ ยส์ไปเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ตัวทะเลสาบรายล้อมด้วยยอดเขา มากกว่าสิบลูก ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,885 เมตร น้ำในทะเลสาบเก็ดจากการละลายตัวของหิมะและธารน้ำแข็งจากเทือกเขาร๊อคกี้ ทำให้มีแร่ธาตุต่างละลาย รวมลงมา กลายเป็นสีเขียวมรกต เมื่อท่านได้สัมผัสความสวยงามสักครั้ง ท่านจะมิมีวันลืม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่าน “นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์” ด้วยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงามท่านอาจมีโอกาสเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จากนั้น นำท่านชมสายน้ำตกโบว์ (Bow Falls) กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้ นหินเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า จนได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองคัลการี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่5สนามบินคัลการี – มอลทริออล – คิวเบก – ชมเมืองเก่า – คิวเบก
เช้ารับประทานอาหารแบบกล่อง
07.00ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่…..สู่เมืองมอนทรีออล (MONTREAL)
13.00เดินทางถึงสนามบินเมืองมอนทรีออล (MONTREAL)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคิวเบก(QUEBEC) เมืองหลวงที่มีชื่อเดียวกันกับรัฐคิวเบกรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และศูนย์กลางวัฒนธรรมต่างๆที่สำคัญในสมัยก่อนและได้เป็นมรดกโลกในปี 1985 โดยองค์การยูเนสโก จากนั้นพาท่านชมโรงแรมสุดหรู FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงเห็นวิวเมืองและเซนต์ลอว์เรนซ์ ได้อย่างชัดเจน จากนั้นชม จัตุรัสปลาส รอยาล ย่านเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองคิวเบกปัจจุบันกลายเป็นย่านท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูปกันและเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรีย์เกาหลี ชื่อ “GOBLIN” อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหอยทาก สไตล์ฝรั่งเศส
ที่พักMARRIOTT  / HILTON QUEBEC              หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6ควิเบก – น้ำตกมอร์ทโมเรนซี – มอลทรีออล – ชมเมือง
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พาท่านเข้าชมบริเวณน้ำตกมอนท์โมเรนซี่ (MONTMORENCY FALLS) อยู่บริเวณปากแม่น้ำมอนท์โมเรนซี่ น้ำตกที่มีความสูง 276 ฟุต ซึ่งมีความสูงมากกว่าน้ำตกไนท์แองการ่าที่รัฐออนแทริโอ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด โดยเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งอยู่บนน้ำตก ใกล้ๆกันมีทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองมอลทรีลออล(กรณีเสันทางไปทะเสลาบปิด ทางบริษัทฯขอสงสนในการเข้าชมเนื่องจากอันตรายต่อการเดินทางและเช้าชม)

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านชม “นครมอนทรีลออล” เมืองวัฒนธรรมฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส ตัวเมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง นำท่านข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา (St.Helena Island)เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ SAINT JOSEPH’S ORATORY BASILICA ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขารอยัล MONT ROYAL ตามชื่อเมืองสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกเซลล์)
พักที่NOVOTEL MONTREAL / HILTON MONTREAL HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7มอลทรีออล – เมืองเก่า – ออตตาวา – ชมเมือง – คิงส์ตั้น
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองเก่าและเมืองใหม่ อาคารสูงทันสมัยย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส ชมวิหารนอร์ธเทอดามโบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง นำท่านเดินทางสู่ “เมืองออตตาวา Ottawa” (180 กม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กปลาแปซิฟิคแซลมอนรสเลิศพร้อมเครื่องเคียง
 นำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของอาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วันที่ 1กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน / นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada)ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชั่นในการจัดแสดงก็คงจะเป็น  รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman Statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากนั้นเดินทางสู่เมืองคิงสตัน (Kingstons) เมืองที่มีความงดงามมีแม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่HOLIDAY INN / COURTYARD BY MARRIOTT  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 8คิงสตั้น – ล่องเรือ 1,000 เกาะ –  ไนท์แองก่า
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางสู่ ท่าเรือ พันเกาะอันเลืองชื่อ 1,000 Island  (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์ในท่ายื่นให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้าโรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย ไชน่าทาวน์ แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรีย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารที่ท่าเรือ ROCKPORT แบบบุฟเฟต์
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (Niagara) และเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน ยามค่ำคืนท่านสามารถเดินเล่นได้อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ RED LOBSTER เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER

 

พักที่SHERATION ON THE FALLS / MARRIOTT ON THE FALLS หรือระดับเทียบเท่า
พิเศษ!! ให้ท่านพักวิวน้ำตกทุกห้อง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดในตอนค่ำท่านจะได้ชมแสงสีเปิดส่องน้ำตกอย่างงดงาม เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองแห่งนี้
วันที่9ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ทานอาหารบนหอคอย Skylon
ชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค – ชิมไวน์รสเลิศ – โตรอนโต้
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านลงเรือ “HORNBLOWER NIAGARA CRUISES” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตก ที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี กรณี  ที่สภาพอากาศทำให้ไม่สามารถล่องเรือ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้เป็นการทดแทนกรณีสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD/ 190 CAD(นั่งเฮลิคอปเตอร์(NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวน้ำวนเวิล์ดพูล  (WHIRL POOL) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา แวะชมวิวที่สวยงามของน้ำตกในจุดต่างๆ และจุดชมวิว WHIRLPOOL มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่มอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ บนหอคอยสกายลอน (Sky Tower) ความสูง 775 ฟุต
บ่าย

 

ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่ นำท่านแวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองได้เวลาสมควร นำท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่SHERATON TORONTO/ HILTON TORONTO               ระดับเทียบเท่า
วันที่10โตรอนโต – ขึ้นชมหอคอย ซี.เอ็น. – ชมเมือง –  Toronto
Premium Outlets  – สนามบิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม นครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค ชมสนามกีฬาสกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้น ชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER  สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนค  รโตรอนโตได้อย่างจุใจ เก็บภาพความสวยงามของเมืองโตรอนโตโดยรอบ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ETON และ THE BAY ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ GUESS,  LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “TORONTO PREMIUM OUTLETS” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิ BURBERY,COACH, CALVIN KLEIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน

นำออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ มีเวลาให้ท่านจัดเก็บสัมภาระก่อนพาท่านเช็คอิน

วันที่11สนามบิน  – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
01.50ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829

 

 ***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****
วันที่ 12กรุงเทพฯ
05.00เดินทางถึงท่า อากาศยานฮ่องกง จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบินสู่กรุงเทพฯ
08.00

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ CX705

10.05

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร ความล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการ เดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงความเป็นไปได้และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ