Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
11
shutterstock_232820878
22
11
shutterstock_232820878
22

WCX6111H ล่องเรืออลาสก้า Alaska ชมธารน้ำแข็ง GLACIER BAY และ TRACY ARM FJORDS (Holland America Line Cruise)

  • พักห้องพักบนเรือ แบบมีหน้าต่าง ขนาดประมาณ 140 SQUARE FEET

          มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย หรูหราระดับพรีเมียม ชมวิวทะเล พระอาทิตย์ตกในยามเย็น

  • ล่องเรือสำราญสุดหรูที่เรียกชื่อว่า “HOLLAND AMERICA LINE CRUISE” เป็นเรือสำราญล่องอลาสก้าที่ดีที่สุดใน

           แถบอลาสก้า

  • ธารน้ำแข็ง กลาเชียร์ เบย์ (Glacier Bay) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นธาร น้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย
  • “ ธารน้ำแข็ง ” TRACY ARM INLET ที่งดงามตระการตา เรือสำราญจะนำท่านเข้าใกล้ธารน้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่าน
  • เดินชมเมือง แคทชิแกน เมืองแห่งของนักตกปลา นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดง “ครีก สตรีท (Creek Street)”
  • สแก๊กเวย์ เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต” White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา

  อาหารพิเศษสุดรสเลิศ ปูอลาสก้า ที่ร้านขึ้นชื่อที่ จูโน่

 • พิเศษ!!! สุดสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ท่านสามารถแบ่งชำระได้ถึง 4 เดือน ปราศจาก ดอกเบี้ย

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
3 ก.ย. 6213 ก.ย. 62129,900฿download pdf
หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง -แวนคูเวอร ์(แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4
16.25 น เหิรฟ้าสู่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา…โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิ ค แอร์ไลน์Cathay Pacific Airlines เที่ยวบินที่CX750/CX838
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่ำนอิสระกบักำร พกัผอ่ นตำมอธัยำศยักบัรำยกำรบนั เทิงตำมสำยและภำพยนตร์ลอยฟ้ำ

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***
13.15 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ STANLEY PARK  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคาร แคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World’s Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมือง 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ นำ คณะเดินทำงเขำ้สู่ที่พัก
พักที่ Hilton Vancouver Airport Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่2 แวนคูเวอร ์- ล่องเรืออลาสก้า
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Holland American Line  Cruise ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :
1. Passport
2. E-Ticket Boarding Pass
3. บัตรเครดิต
4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร (อยู่ชั้น 10 ท้ายเรือ)

เที่ยง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นำเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก
 16.30 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสำราญ Celebrity Cruise ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ
ค่ำ ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  **วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก Cruise Patter**

อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)

หมายเหตุ    ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว

พักที่ Holland American Line Cruise บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)
วันที่3 เรือนำคณะล่องทะเล (สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น

 • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์
 • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
 • ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
 • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator
 • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่
 • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
 • สระว่ายน้ำ สระน้ำวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย
 • สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส บาสเก็ตบอล     และวอลเล่ย์บอล
 • ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงาน ห้องแพทย์
 • ร้านค้าปลอดภาษี     ร้านสรรพสินค้า     และของที่ระลึก 
 • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่  Holland American Line Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)
วันที่ 4 อุทยานธารน้ำแข็ง  TRACY ARM INLET- จูโน่ – ชมเมือง
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

* * * วันนี้เรือจะเข้าสู่ Tracy Arm Inlet ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น.* * *

09.00 น.   เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ำแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด! ที่ท่านจะได้เห็น “ ธารน้ำแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรือสำราญจะนำท่านเข้าใกล้ธารน้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่าน

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 13.00 – 22.00 น . * * *

เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
บ่าย

 

 เรือเข้าเทียบท่าที่  เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ำแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา…จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง

13.30 น.      เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง

อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส พิเศษสำหรับคณะเรา…หัวหน้าทัวร์นำท่านสู่ร้าน Tracy’s King Crab Shack ร้านขาปูอลาสก้ายักษ์ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส ขาปูสดๆ จากทะเล พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายทัวร์ ติดต่อหัวหน้าทัวร์)

หมายเหตุ  สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย   1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย์” Skagway

พักที่ :   Holland America Line Cruise บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)

วันที่ 5  เมืองสแก๊กเวย์ – ชมเมือง
เช้า

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น . * * *

06.00 น.     เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ฯลฯ

08.00 น.     เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่ 21.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “กราเซีย เบย์” Glaciar Bay National Park

พักที่ :   Holland America Line Cruise บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)

วันที่6 อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์ (Glacier Bay National Park)
 เช้า 07.00 น.     เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ำแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ” Glacier Bay วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด!

ที่ท่านจะได้เห็น “ ธารน้ำแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรือสำราญจะนำท่านเข้าใกล้ธารน้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่านเอง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
 บ่าย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทำให้ทุกท่านสุขสำราญ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

16.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “เค็ทชิแกน” Katchikan

ที่พัก Holland America Line Cruise บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)
วันที่ 7 เมืองเค็ทชิเกน – ชมเมือง
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น . * * *

 10.00 น.     เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก
ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดั งในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำมื้อพิเศษ! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ FAREWELL Night DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ

***วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก Princess Patter ***

18.00 น.      เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์” Vancouver

 พักที่ Holland America Line Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(แบบมีหน้าต่าง)
วันที่ 8 เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

 • วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น
 • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์
 • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
 • ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
 • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator
 • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่
 • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
 • สระว่ายน้ำ  สระน้ำวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย
 • สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล
 • ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงานห้องแพทย์
 • ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 
 • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่ Holland America Line Cruise บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (แบบมีหน้าต่าง)
หมายเหตุ…ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
 วันที่ 9 แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่ – ช้อปปิ้ง แปซิฟิค เพลส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้า เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับ กระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น นำชมสะพานแขวนคาปิลาโน CAPILANO SUSPENTION BRIDGE ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำ และได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก
 เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งแหล่งสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านตัวเมืองแวนคูเวอร์ Pacific Place มีสินค้าแบรด์ต่างๆอาทิเช่น น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
วันที่ 10 แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ
 01.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines Qเที่ยวบินที่ CX889/CX713 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง ä พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ***

วันที่ 11 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
11.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้