LAKE TITISEE shutterstock_659484805
28617172_1955318314502289_723999080764101762_o
Europeâs longest pedestrian suspension bridge in Sattel, Lucerne region, Switzerland
sattel-hochstuckli
LAKE TITISEE shutterstock_659484805
28617172_1955318314502289_723999080764101762_o
Europeâs longest pedestrian suspension bridge in Sattel, Lucerne region, Switzerland
sattel-hochstuckli

WEY0508M Germany-Switz 8 Days EY

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 มี.ค. 6226 มี.ค. 6252,900฿download pdf


วันที่1                ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี

17.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ ประตูทางเข้าที่ 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

20.10 น.          เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY401

วันที่2                อาบูดาบี – มิวนิค – การ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น – นั่งกระเช้าขึ้นเขาซุกสปิต – ฟุสเซ่น

00.05 น.         เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อิมิเรสท์ นำท่านต่อเครื่อง

02.25 น.          ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY005

06.45 น.          เดินทางมาถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท นำท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นที่ตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอันสวยงามแห่งนี้ แวะชมเมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมืองมีร้านเล็กๆที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิกจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCOสำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า นำท่านขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง (30 ก.ม.) ถึงยอดเขาอิสระทุกท่านสนุกสนานกับลานหิมะ  บนยอดเขา สามารถมองเห็น ธารน้ำแข็ง และมองเห็นมุมกว้างได้รอบ 360 องศาชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาลี สนุกสนานไปกับกิจกรรมพร้อมความสะดวกสบายของอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจนี้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทองสัญลักษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยก่อน ท่านต้องถือพาสปอส์ต เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น (43 ก.ม.)

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    

พักที่ :              LUIPOLDPARK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3               ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ทิทิเซ่

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (4 ก.ม.)ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี  จากนั่นนำคณะท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมทั้งนำคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย  ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท

เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม “เมืองทิทิเช่” (240 ก.ม.) ตั้งอยู่ในพื้นที่กลางป่าดำ หรือ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทิวป่าสนที่ยืนต้นปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของ “นาฬิกากุ๊กกู” ที่มีชื่อเสียง…ชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนีจากนั้นนำท่านชมนาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :               HOFGUST HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่4               ทิทิเซ่ – กอลมาร์ – ริโบว์วิล – ริคเวีย – ทิทิเซ่

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกอลมาร์” (83 ก.ม.) (Colmar) เมืองท่องเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็ง (Haut-Rhin) ในแคว้นอาลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศสตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่เรียง  รายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถานและร้านค้าและที่อยู่อาศัย ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง เดินทางสู่ หมู่บ้าน ริโบว์วิล (20 ก.ม.) เป็นเมืองเก่าอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆซึ่งห่างจาก เมืองกอลมาร์ ไปทางทิศเหนือประมาน 20 กิโลเมตรมีชื่อเสียงโด่งดังมาก จากทัศนียภาพที่มองแล้วสบายตาสบายใจ และอาคารบ้านเรือนในยุคกลางในฉบับอัลซาส รายล้อมด้วยไร่องุ่นและยังมีโบสถ์ที่สำคัญถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือ St.Gregory และ St. Augustine ทั้งสองแห่งนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบมาจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่หมู่บ้าน ริคเวีย Riquewihr (20 ก.ม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาส เป็นหมู่บ้านที่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส การออกแบบตกแต่งบ้านเรือนของที่นี่จะคล้ายกับเมือง กอลมาร์ บ้านทุกหลังของที่นี่จะถูกประดับและตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาหรือของเล็กๆน้อยๆน่ารักเต็มไปหมด อาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือการทำไวน์ ทำขนมท้องถิ่น งานฝีมือ ถือว่าดีมากๆทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ ในยุคก่อนๆ มีหอนาฬิกาซึ่งเป็นหอคอยที่โบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและที่นี่ยังตั้งป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแคว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วย

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :               HOFGUST HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่5              ทิทิเซ่ – น้ำตกไรน์ – สไตส์ อัม ไรน์ – ซุก – ลูเซิร์น

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (170 ก.ม.)เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลาย  ของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง ชมความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(fresco) บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส)นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าซุก ที่มีอายุกว่า 500 ปี ชมหอนาฬิกาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง มีความสูงถึง 52 เมตร ท่านสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงเดินขึ้นบันไดสู่ยอดบนหอนาฬิกาได้ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบซุก และเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน นำท่านชมโบสถ์ เก่าประจำเมืองที่สวยงามในสไตล์โกธิค อายุกว่า 600 ปี ชาวเมืองซุกทุกคนมีความเคารพและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์นี้เป็นอย่างมากต่างมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองลูเซิร์น”Luzern

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :               GRAND EUROPE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่6               ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าขึ้นแซทเทล-ฮอกสตุกลี่  – ซูริค

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม

เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา พร้อมชมวิวที่สวยงาม

*** พิเศษสุดสำหรับทุกท่านแถมฟรีไอศครีมนมแพะโฮมเมด ท่านละหนึ่งโคนเป็นไอศครีมนมแพะที่รสชาติดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ฟรี …!!! ***

บ่าย   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แคว้นชวีซ Schwyz แคว้นต้นกำเนิดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่สถานีกระเช้าแซทเทล-ฮอกสตุกลี่ (Sattel-Hochstuckli) นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซึ่งถือว่าเป็นกระเช้าหมุนแห่งแรกของยุโรป ขึ้นสู่ด้านบนนำท่านเดินชมวิวโดยรอบ ให้ท่านได้มีโอกาสเดินชมวิวสุดตื่นเต้นบนสะพานแขวนข้ามเขาที่ยาวที่สุดในยุโรป (Raiffeisen Skywalk) หลังจากนั้นให้ท่านได้มีเวลาชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบอย่างเต็มที่ ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะได้  อย่างเต็มที่ มีอุปกรณ์ให้ท่านเช่าเล่น ทั้งสโนว์ สเล็ด อุปกรณ์สกี และทางเลื่อนให้ท่านขึ้นลงโดยไม่ต้องออกแรง ท่านจะประทับใจไป กับบรรยากาศที่สวยงามของทุ่งหิมะและวิวที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์อย่างเต็มที่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เที่ยวชมเมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรป ซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ “โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์” โบสถ์แห่งนี้  มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองซูริค ตัดจากอนุสาวรีย์หน้าสถานีรถไฟตรงไปยังทะเลสาบซูริค มีร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองฝั่ง ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “ถนนที่แพงที่สุดในโลก” ด้วยร้านแฟล็กชิพ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ  มีร้านค้าจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังมากมาย เช่น Rolex เป็นต้น

อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่ :              PARK INN ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่7               ซูริค – สนามบิน

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า

ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน

10.10 น.          ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY074

19.15 น.           เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์

23.50 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406

วันที่8                กรุงเทพฯ

08.55 น.          เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WEY0508M Germany-Switz 8 Days EY”