Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Zug_500837908
Zermatt ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส สวิตเซอร์แลนด์ วันเวิลด์ทัวร์
Staubbach waterfall, Lauterbrunnen, Switzerland_653258668
shutterstock_421241341
Blausee
Riffelsee_1212502099
shutterstock_139738246
shutterstock_285006488
Zug_500837908
Zermatt ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส สวิตเซอร์แลนด์ วันเวิลด์ทัวร์
Staubbach waterfall, Lauterbrunnen, Switzerland_653258668
shutterstock_421241341
Blausee
Riffelsee_1212502099
shutterstock_139738246
shutterstock_285006488

WLX1108P Promotion!!! สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน LX บินตรง

ชาร์ฟฮาวเซ่น * น้ำตกไรน์ * วาดุส * นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย * อันเดอร์แมท

เซอร์แมทซ์ * อินเทอร์ลาเค่น * ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา * ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต * สะพานไม้คาเปล * ซุก * ซูริค

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 เม.ย. 623 พ.ค. 6269,900฿download pdf
18 พ.ค. 6225 พ.ค. 6266,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
10.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  
13.05 เหินฟ้าสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX 181 (บินตรงสู่สวิส)
17.55 เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก Dorint Hotel / หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – วาดุซ – บาดรากาซ – คูร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” Rhinefalls ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(fresco) บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองวาดูซ” Vaduz เมืองหลวงของประเทศลิคเค่นสไตน์ ประเทศที่ “เล็กที่สุด” ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรประหว่างออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นผ่านชมเมืองบาดรากาซ Bad Ragaz เมืองนี้ห่างจากเมืองวาดุซ ประมาณ 16 กม.และนักท่องเที่ยวมากมายต่างเดินทางมา เพื่อชื่นชมความงดงามของภูมิประเทศ เป็นเมืองสงบเงียบ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาพักที่เมืองนี้ เพราะมีโรงแรมให้พักเยอะ จากนั้นนำท่านท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองคูร์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : SOMMERAU HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม คูร์ – ลูกาโน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เบลลินโซน่า
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox Town Outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย

*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

นำท่านชมเมือง เบลลินโซน่า (Bellinzona) Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: HOTEL MOVENPICK, BELLINZONA หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ เบลลินโซน่า (ชมเมืองมรดกโลก) – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม หากมีเวลา อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง FurkaOberralpBahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

/ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

พักที่ : ANTARES HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า เซอร์แมท – ชมเมือง – ทะเลสาบบลูซี – อินเทอลาเค่น
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระทุกท่านชมเมือง “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย //
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับ เพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจน มองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอกด้วย จนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปิตซ์เป็นเมืองริมทะเลสาบแสนสวย เป็นชุมทางรถไฟหลายสายของสวิสฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม ได้เวลาสมควรนำท่านลงกระเช้าสู่สต๊อคเชอร์เบิร์ก นำท่านเข้าสู่ที่พัก *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Holiday Inn Bern Westside Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่หก อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – ลานหิมะ – แองเกลเบิร์ก
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่ “มรดกโลก”  ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” เพื่อ “นั่งรถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (ภัตตาคารชมวิว)  
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถไฟลงจากยอดเขาจนกระทั่งถึง “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์”Lauterbrunnen หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็น “น้ำตกชเตาบ์บาค” (Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร  นำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองแองเกลเบิร์ก

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

พักที่ : Focus HOTEL SURSEE หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค – สนามบิน
เช้า

 

 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern  เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มี  ชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์”(Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุดในสวิส) ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินให้ท่านได้มีเวลาในการทำภาษีก่อนขึ้นเครื่องเดินทางกลับ

17.55 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ LX180
วันที่แปด กรุงเทพฯ
09.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ