Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
avenida
blibao8
blibao9
lisbon5
Mafra Palace M
Roca
shutterstock_320401142
shutterstock_363073184
Sintra
avenida
blibao8
blibao9
lisbon5
Mafra Palace M
Roca
shutterstock_320401142
shutterstock_363073184
Sintra

WQR0811M สเปนเหนือ-โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน QR

อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก) *บายาโดริด
บูร์โกส (มรดกโลก) *บิลเบา * ซานตานเดร์  ซานติยานา เดล มาร์
กิฆอน *โอเวียโด (มรดกโลก) * ลูโก้ (มรดกโลก)
กำแพงโรมันโบราณ*ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า (มรดกโลก)
บราก้า*ปอร์โต้ (มรดกโลก) โคอิมบรา * โตมาร์ * ฟาติมา
แหลมโรก้า * ซินทรา * พระราชวังแห่งชาติเปนา
โอบิโดส  อัลโคบาคา * ลิสบอน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ก.ย. 635 ต.ค. 6365,900฿download pdf
9 ต.ค. 6319 ต.ค. 6365,900฿download pdf
21 ต.ค. 6331 ต.ค. 6365,900฿download pdf
6 พ.ย. 6316 พ.ย. 6363,900฿download pdf
18 พ.ย. 6328 พ.ย. 6363,900฿download pdf
25 พ.ย. 635 ธ.ค. 6363,900฿download pdf
26 ธ.ค. 635 ม.ค. 6479,900฿download pdf
20 ม.ค. 6430 ม.ค. 6463,900฿download pdf
13 ก.พ. 6423 ก.พ. 6463,900฿download pdf
19 มี.ค. 6429 มี.ค. 6463,900฿download pdf
1 เม.ย. 6411 เม.ย. 6469,900฿download pdf
8 เม.ย. 6418 เม.ย. 6477,900฿download pdf
29 เม.ย. 649 พ.ค. 6469,900฿download pdf
3 มิ.ย. 6413 มิ.ย. 6469,900฿download pdf
23 ก.ย. 645 ต.ค. 6469,900฿download pdf
7 ต.ค. 6417 ต.ค. 6469,900฿download pdf
21 ต.ค. 6431 ต.ค. 6469,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
18.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
21.10เดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QR 833
วันที่2โดฮา – มาดริด – ชมเมือง-อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก) – บายาโดริด
00.15เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ นำท่านต่อเครื่อง

01.30

ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด ประเทศสเปนโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิน QR147

08.00

ถึงสนามบินกรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมกรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 – 1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอก  จากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง อัลกาลา เด เอนาเรส “Alcalá de Henares” (38 กม.) เมืองเมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ตั้งอยู่ในแคว้นมาดริด และยังเป็นบ้านเกิดของ Miguel de Cervantes ผู้เขียน “Don Quixote” หรือ “ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันซ่า” วรรณกรรมชื่อดังระดับโลก นำท่านชมย่านเมืองเก่า Calle Mayor ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่5-15 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะยุคเรอเนสซองซ์และบาร็อก และเก็บภาพสุดคลาสสิกกับ Sancho และ Don Quixote ซึ่งเป็นรูปปั้นที่นิยมมาถ่ายภาพมากที่สุดในเมือง ชมมหาวิทยาลัย Alcalá University หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของสเปน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1293 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบายาโดริด
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่

HOTEL NOVOTEL VALLADORID หรือระดับใกล้เคียง
วันที่3บายาโดริด – บูร์โกส (มรดกโลก) – บิลเบา

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมเมืองบายาโดริค (Valladolid) เมืองหลักของทั้งจังหวัดบายาโดลิดและแคว้นคาสตีล-เลออน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน (Spain) ตัวเมืองนั้นตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปีซวยร์กา นําท่านสู่ พลาซามายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ เช่น ศาลาว่าการของเมืองบายาโดลิด, หอนาฬิกา, พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก  ชมโบสถ์ซานปาโบล (San Pablo Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1445 – 1468 โดย Cardinal Juan de Torquemada ตัวอาคารโดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปปั้นและแท่นไม้กางเขน ขนาดใหญ่  แวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยบายาโดลิด (University of Valladolid) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1241 โดยพระเจ้าอัลฟองโซที่ 8 แห่งคาสติลญ่า จากนั้นเดินทางสู่เมืองบูร์โกส “Burgos” (120 กม.)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารนำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งบูร์โกส (Catedral de Burgos) ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984 มหาวิหารแห่งนี้สร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารีสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเป็นแบบสถาปัตยกรรมโกธิค สร้างในสมัยพระเจ้าเฟอร์นันโดที่ 3 แห่งคาสตีล  ในปี ค.ศ. 1221  ชม ปราสาทบูร์โกส (Burgos Castle) ปราสาทที่มีความสง่างามตั้งอยู่บนที่ราบสูง สร้างขึ้นในปีค.ศ. 884 โดย Conde Diego Rodriguez Porcelos และถูกบูรณะในรัชสมัยของ พระเจ้าอัลฟองโซที่ 8 แห่งคาสติลญ่า และพระเจ้าเอนริเก้ที่ 4   จากนั้นเดินทางสู่  เมืองบิลเบา “Bilbao” (159 กม.) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศสเปน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแค้วนปกครองตนเอง País Vasco หรือแคว้นบาสก์ อดีตเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันกลับมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ชมย่านเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14  ชมวิหารเซนต์เจมส์ “Catedral de Santiago (St. James’ Cathedral) สไตล์กอทิก เป็นอาคารที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองบิลเบา ชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1892 ในแบบสถาปัตยกรรมบารอก  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ (Guggenheim Bilbao) ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนร์บีออน โครงสร้างอาคารทำจากเหล็กผสมกับหินทรายสีอ่อนแล้วหุ้มด้วยแผ่นโลหะไทเทเนียม เป็นอาคารที่ผู้คนทั่วโลกยกย่องให้เป็นอาคารที่ “น่าทึ่ง” ที่สุดแห่งศตวรรษที่  ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส “Iglesia de San Nicolás” ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 (ค.ศ.1743) เป็นศิลปะสไตล์บารอคยุคกลาง ผสมผสานกับนีโอคลาสสิกสไตล์ดูหรูหราและขรึมขลัง ในอดีตชาวประมงมักจะมาขอพรให้โชคดีก่อนออกเรือทุกครั้ง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

OCCIDENTAL HOTEL, BILBAO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4บิลเบา – ซานตานเดร์ – ซานติยานา เดล มาร์ – กิฆอน-โอเวียโด (มรดกโลก)

เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองซานตานเดร์ “Santander” (108 กม.) เมืองหลวงของ แคว้นกันตาเบรีย เขตการปกครองของประเทศสเปน เป็นเมืองท่าตั้งอยู่ทางชายฝั่งทิศเหนือของประเทศสเปน
ชมเมืองซานตานเดร์ เมืองริม อ่าวบิสเคย์ “Bay of Biscay” ที่เคยถูกโจมตีอย่างรุนแรงโดยกองทัพฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1941 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซานติยานา เดล มาร์ “Santillana del Mar” (30 กม.)  เมืองเล็กของแคว้นกันตาเบรีย (Cantabria) เดินเล่นชมเมืองโบราณ ที่มีการเก็บรักษาอาคารเก่าแก่ไว้ในสภาพที่ดีเยี่ยม อาคารบ้านเรือน และทางเดิน ยังเป็นหิน ที่สร้างขึ้นในสมัยอดีต ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ เมืองกิฆอน (GIJON) (170 กม.) ชม

กิฆอน เมืองแห่งวัฒนธรรม ชมย่านเมืองเก่าซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมง ปัจจุบันพัฒนา เป็นท่าเรือเพื่อการพักผ่อนที่หรูหราทันสมัย ชมพลาซ่า มายอร์ ศูนย์รวมวัฒนธรรมของเมือง ชมโบสถ์และหอนาฬิกาที่สวยงามแล้วเดินทางผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นแอสทูเรีย จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอเวียโด “Oviedo” (35 กม.) เมืองหลวงที่สวยงามของแคว้นแอสทูเรีย (Asturia) ที่ผสมผสานความทันสมัยและเมืองเก่าแก่ชองศตวรรษที่ 8 ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชาวสเปนไว้อย่างแท้จริง ชมย่านเมืองเก่า “Casco Antiguo” ของโอเบียโด ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอัลฟองโซ ที่ 2 บริเวณจัตุรัสอัลฟองโซ เอลคาสโต ชมวิหารแห่งโอเวียโด “Oviedo Cathedral” โบสถ์สไตล์โกธิกนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 16  และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปีค.ศ.1998  ชมศาลาว่าการเมืองเก่า  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622-1623

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

AC HOTEL, OVIEDO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5โอเวียโด – ลูโก้ (มรดกโลก) – กำแพงโรมันโบราณ-ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า
(มรดกโลก)

เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูโก้ “Lugo” (200 กม.) นำท่านชมเมืองลูโก้ “Lugo” เมืองที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิโนและเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในยุคโรมัน เนื่องจากการทำเหมืองทองทองในบริเวณนี้ในปลายศตวรรษที่ 3 มีการสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเมือง มีความยาวถึง 2,266 เมตร มีหอคอย 85แห่ง กำแพงเมืองที่ถือได้ว่าสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพมากว่า 1,500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.2000 ชมโบสถ์ซสนตามาเรีย “Catedral de Santa María” วิหารมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งตั้งแต่การก่อสร้างเดิมในศตวรรษที่ 12 สไตล์โรมัน, กอธิค และแบบบาร็อค ชม   Concello de Lugo หรือศาลาว่าการเมือง ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 โดย Lucas Ferro Caaveiro  คือหนึ่งในอาคารสไตล์บาโรกที่สวยงามและน่าทึ่งของที่สุดของแคว้นกาลิเซีย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า “Santiago de Compostela” (135 กม.) นำท่านชมเมือง ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า (Santiago de Compostela) เมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์เป็นเมืองปลายทางของการเดินเท้าแสวงบุญของชาวคริสต์เนื่องจากร่างของนักบุญเจมส์หรือเซ็นต์เจมส์อัครสาวกของพระเยซู ถูกฝังไว้ที่นี่ เป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นอันดับสามในคริสต์ศาสนา รองจากเยรูซาเรม และกรุงโรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก World Heritage นำท่านชมเมืองที่เก่าแก่เข้าชม โบสถ์ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่าคาทรีดอล ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี1075-1078 ด้วยหินทราย มีหลักฐานว่าสร้างทับอยู่บนหลุมฝังศพของโรมันในศตวรรษที่ 1 ถึง 182 หลุม เป็นศิลปะแบบโรมานเนส ด้านหน้าเป็นหอระฆังสูงตระหง่านอลังการ ประตูมีทางเข้า 3 ประตู ประตูกลางซึ่งมีรูปนักบุญเจมส์อยู่ดู่กันบน จะเปิดเฉพาะในปีที่เรียกว่า โฮลี่เยียร์เท่านั้น ซึ่งตรงกับ ปี 2010, 2012 และ 2027 ชมภายในโบสถ์ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านขอพรจากเซ็นตเจมส์ด้วยการโอบกอดรูปปั้นบุญที่สร้างและตกแต่งด้วยอัญมณีมีค่า ชมย่านการค้า อาคารโรงแรมพาราดอร์ที่ในอดีตเป็นโรงพาบาลของนักแสวงบุญ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่หรูหราสวยงามของเมือง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่TRYP SANTIAGO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่6

ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า – บราก้า-ปอร์โต้ (มรดกโลก) – ร้านหนังสือเลลโล
(แฮร์รี่ พ็อตเตอร์)
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบราก้า “Braga” (187 กม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งในทางศาสนา เพราะเป็นอาณาจักรของพระสังฆราชนิกายโรมันคาธอลิคในศตวรรษที่ 11 จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “โรมแห่งประเทศโปรตุเกส”
นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมือง บราก้า (Braga Cathedral) วิหารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มหาวิหารที่สร้างขึ้นในแบบของการผสมผสานศิลปะแบบโกธิคและสไตล์บาร็อค โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3  ชมอาคารศาลาว่าการเมืองบราก้า (Braga Town Hall) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของตัวเมือง โดยอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในแบบบาร็อค โดยอาคารแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ เมืองปอร์โต “Porto” (50 กม.) เมืองเก่าแก่สมัยโรมัน และเป็นเมืองศูนย์กลางทีสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากเมืองลิสบอน นำท่าน ชมย่านเขตท่าเรือเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.1997 ชม จัตุรัสใจกลางเมือง และ ที่ว่าการเมือง โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองปราสาท และอาคารบ้านเรือน จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต (Porto Cathedral) สร้างในศตวรรษที่ 12 ซึ่งล้อมรอบด้วยชุมชนทีเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำ “Guerra” นำท่าน สัมผัสบรรยากาศการเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้ำดูโร่ (Douro) ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ Ponte de D. Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นที่มีชื่อเสียง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล นำท่านเข้าชมร้านหนังสือเลลโล ที่สวยที่สุดในโลก  Lello & Irmão Bookstore ร้านหนังสือนี้เสมือนเป็นแรงบรรดาลใจให้ J.K. Rowling ใช้เป็นไอเดียบรรยากาศของห้องหนังสือฮ็อควอร์ท ในนิยายแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ เมื่อท่านเข้าไปด้านในท่านจะรู้สึกเสมือนย้อนยุกเข้าไปในบรรยากาศของฮ็อควอร์ท จริงๆ จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งกันบริเวณย่าน “Liberty Square” ศูนย์กลางการช้อปปิ้งของเมืองที่รวบรวมไปด้วยร้านค้าชั้นนำต่างๆ และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของฝากของที่ระลึกกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้งกันต่อที่ถนนคนเดิน “Santa Catarina” อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

MERCURE HOTEL CENTRO, PORTO หรือระดับใกล้เคียง
วันที่7ปอร์โต้ – โคอิมบรา – โตมาร์ – ฟาติมา
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโคอิมบรา “Coimbra” (122 กม.)  นำท่านชมเมืองโคอิมบรา อดีตเมืองหลวงของปอร์ตุเกสในปี ค.ศ.1145 ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ แม่น้ำมอนเดโก (Mondego)สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยโรมัน จากหลักฐาน คืออ่างอาบน้ำแบบโรมัน, ท่อนํ้า (Aqueduct ) หินแกะสลักและสิ่งของแบบโรมัน ก่อนถูกยึดครองโดยแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 นำท่านชมศาลาว่าการ อาคาร บ้านเรือนโบสถ์สไตล์บารอก หอนาฬิกา หอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดของโปรตุเกส ชมย่านเมืองเก่าของโคอิมบรา ซึ่งมีตึกเก่าๆที่ยังคงได้รับการดูแลจากทางการเป็นอย่างดี  จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตมาร์ “Tomar” (78 กม.)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารนำท่านชมเมืองโตมาร์ เมืองเก่าแก่ที่ล้อมรอบด้วยอาคารสมัยศตวรรษที่ 17 ชมปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโตมาร์ (Convent of Christ in Tomar) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12  ที่โดดเด่นทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการผสมผสานระหว่าง ศิลปะแบบโรมัน โกธิค มานู แอลไลน์ และเรอเนสซองส์ จนได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในปี 1983 ผ่านชมโบสถ์เซนต์จอห์นรีพับบลิคแบ๊บติส (Saint John the Republica Baptist Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ จัตุรัสซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้น Gualdim Pais ผู้ก่อตั้งเมืองโตมาร์ โบสถ์เซนต์จอห์นแบ๊บติส เป็นโบสถ์หลักของเมืองโตมาร์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1910 หรือราวๆ ศตวรรษที่ 15 – 16 ในสไตล์โกธิค จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟาติมา “Fatima” (76 กม.) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน นำท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เมืองลิสบอน (127 กม.)
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่

HOLIDAY INN LISBON หรือระดับใกล้เคียง
วันที่8ลิสบอน – แหลมโรก้า – ซินทรา-พระราชวังแห่งชาติเปนา – โอบิโดส – อัลโคบาคา – ลิสบอน

เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหาราของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA” (17 กม.) อันเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป  ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “Certificate”เป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินตร้า “SINTRA” (18 กม.) (World Heritage By Unesco1995)  เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 นำท่านเข้าชม “พระราชวังแห่งชาติเปนา”(Pena National Palace) ในเขตเทศบาลเมืองซินตร้า ประเทศโปรตุเกส พระราชวังตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือเมืองซินตร้า หากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นพระราชวังจากกรุงลิสบอน นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส และเคยถูกใช้ในงานของรัฐโดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐโปรตุเกสและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่น ๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยจน
 เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายเดินทางสู่เมืองโอบิโดส “Obidos” (93 กม.) เมืองในสมัยกลางที่ทางการยังคงรักษาเอาไว้ได้อย่างเยี่ยมยอด ตั้งอยู่บนเนินเขาหินปูน มีกำแพงในสมัยศตวรรษที่ 12 โอบล้อมเอาไว้ แต่เมื่อได้เข้าไปถึงใจกลางเมืองแล้ว จะเห็นบ้านเรือนน่ารักทาด้วยสีขาวขลิบด้วยสีฟ้าและเหลือง ชมโบสถ์ซานต้า มาเรีย โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ชมซุ้มประตูที่สวยที่สุดของเมือง Porta da Vila ซึ่งประดับด้วยกระเบื้องสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Traditional Azulejos Tiles) แสดงเรื่องราวฉากสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลโคบาคา “Alcobaca” (35 กม.) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ นำท่านเข้าชมโบสถ์ Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค สร้างในศตวรรษที่ 14 โบสถ์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1989 จากนั้นนำท่านกลับสู่กรุงลิสบอน (121 กม.)
ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 ที่พักHOLIDAY INN LISBON หรือระดับใกล้เคียง
วันที่9 ลิสบอน – ช้อปปิ้งย่าน Avenida da Liberdade
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารชมจตุรัสรอสซิโอ ใจกลางเมือง ซึ่งถูกทำลายเนื่องจากแผ่นดินไหวจนหมดสิ้นเมื่อปี ค.ศ.1755 ในปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ ชมมหาวิหารเจอโรนิโมส (Jeronimos Monastery) อันงดงามด้วยศิลปะผสมผสานที่เรียกว่า Manueline โดยการแกะสลักหินด้วยลวดลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ รวมทั้งยังเป็นสถานที่เก็บศพของ วาสโก ดา กามา  (Vasco Da Gama) นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ จากนั้นชม อนุสรณ์นักเดินเรือ (Discoveries  Monument) ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 500ปี ที่ วาสโก ดา กามา ค้นพบโลกใหม่ ชมหอคอย เบเล็ง “Belem Tower” ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย จากนั้นเข้าสู่ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL, etc. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้*** อิสระอาหารค่ำตาม อัธยาศัย ***
ที่พักHOLIDAY INN LISBON หรือระดับใกล้เคียง
วันที่10ลิสบอน – สนามบิน – โดฮา
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชมและแวะเก็บภาพ PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป เข้าสู่กรุงลิสบอน ชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the                 King) คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นำท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ ได้เวลาอัน        สมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
14.55ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR342
วันที่11โดฮา – กรุงเทพมหานคร
00.30เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา
01.50ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
12.35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ