Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_Calton hill2
Edinburgh castle.jpg1
Edin 00
shutterstock_Princes Street in the scottish
shutterstock EILEAN DONAN CASTLE0
shutterstock Carrick-a-rede Rope Bridge
shutterstock_Calton hill2
Edinburgh castle.jpg1
Edin 00
shutterstock_Princes Street in the scottish
shutterstock EILEAN DONAN CASTLE0
shutterstock Carrick-a-rede Rope Bridge

WQR0910E Scotland-Highland-Ireland 10 Day QR Sep20- Mar21

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
17 ก.ย. 6326 ก.ย. 6387,900฿download pdf
9 ต.ค. 6318 ต.ค. 6385,900฿download pdf
22 ต.ค. 6331 ต.ค. 6385,900฿download pdf
30 ต.ค. 638 พ.ย. 6382,900฿download pdf
18 พ.ย. 6327 พ.ย. 6382,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 6382,900฿download pdf
26 ธ.ค. 634 ม.ค. 6495,000฿download pdf
22 ม.ค. 6431 ม.ค. 6482,900฿download pdf
13 ก.พ. 6422 ก.พ. 6482,900฿download pdf
19 มี.ค. 6428 มี.ค. 6482,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพฯ – เอดินเบอระ
18.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาท์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.25ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
23.05เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
วันที่2 โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง – ชมเมือง – เอดินเบอระ
01.15ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031
07.20เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถัดจากวัง Holyrood ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเครื่องราชและอัญมนีอันล้ำค่าของสก๊อตแลนด์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง “Stirling” (42 กม.) นำท่านเข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิอล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันทำให้เหมาะแก่การป้องกันตน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุสาวรีย์วอลเลซ สร้างขึ้นบน เนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของวิลเลียม วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “Brave Heart” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  
วันที่3 เอดินเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้ – ชมเมืองอินเวอร์เนส 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ หรือ “ทะเลสาบลอชเนสส์” LOCHNESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 40 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และ มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตํานานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาวลำตัวใหญ่มหึมา ที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ.1934 ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงงานวิสกี้ชื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสกี้ เป็นโรงกลั่นเหล้าวิสกี้ในที่ราบสูงของสก๊อตแลนด์และเป็นโรงเหล้าวิสกี้ ซิงเกิลมอลต์ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนเกาะ Black Isle (Highland) ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท คือวิสกี้ซิงเกิล มอลต์ ที่อายุ 12 ปี โรงกลั่นได้รับรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศในปีค.ศ.1994 และ1996 ให้ท่านได้ชิมรสชาติอันหอมหวน และกลมกล่อมของวิสกี้ซิงเกิล มอลล์ไฮแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเวอร์เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เนื่องจาก เป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสูงไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสวยงาม ณ ปากแม่นํ้าเนส ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนินเขา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเมืองที่น่ารักแห่งนี้
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่Kingsmills Hotel Inverness / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4 อินเวอร์เนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอร์ท วิลเลียม – กลาสโกว์ – ชมเมือง
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “KYLE OF LOCHLASH” เพื่อนําท่านเข้าชม ปราสาท EILEAN DONAN CASTLE ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาท นี้ เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง ปราสาทที่เห็นเพิ่งสร้างใหม่เมื่อเมื่อประมาณปี 1900 ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก ทำให้ Eilean Donan เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์  นำท่านเดินทางสู่เมืองฟอร์ท วิลเลี่ยม “Fort William” (105 กม.)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยที่สุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเครือสหราชอาณาจักร ความยาวทั้งสิ้นราว 39 กิโลเมตร นำท่านถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่สมเด็จพระราชีนีควีนอลิซาเบธ ครั้งหนึ่งเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนี้เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1879 ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) (53 กม.) จากนั้นนำท่านชมเมืองกลาสโกว์ “Glasgow” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู้จักกันในชื่อ กลาสวีเจียนส์ “Glaswegians” เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 นำท่านสัมผัสสีสันของเมืองกลาสโกว์ที่ Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่ายหรือการนัดพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือแม้แต่ยามค่ำคืน ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่Radisson Blu Hotel, Glasgow / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่5กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ – เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ)
ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
11.30ออกเดินทาง สู่กรุงเบลฟาสต์ โดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ชมวิวความสวยงามระหว่างเส้นทาง ประมาณ สองชั่วโมง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือ
13.30เรือเข้าเทียบท่ากรุงเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ
นำท่านเที่ยวชมกรุงเบลฟาสต์ (Bélfast) เป็นเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแลน บริเวณชายฝั่งตะวันออกของไอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เหนือ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 18 เมืองเก่าเคยเป็นท่าเรือหลัก มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นผู้ผลิตผ้าลินินรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้รับฉายาว่า “Linenopolis” เป็นศูนย์กลางหลักของผ้าลินินของชาวไอริชรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ อุตสาหกรรมทำเชือกและการต่อเรือฮาร์แลนด์และวูล์ฟ ซึ่งเป็นผู้สร้างเรือ RMS Titanic เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก หลังจากนั้นก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมการบินและขีปนาวุธที่สำคัญอีกด้วย ปัจจุบันนี้เบลฟาสต์ยังคงเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมตลอดจนศิลปะการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมายและเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์ยังคงเป็นท่าเรือหลักที่มีท่าเรือพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลเหนือแนวชายฝั่ง นำท่านชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่มอาคารที่สวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นที่ตั้งของอาคารรัฐบาลที่สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพท่าต่อเรือไททานิค ซึ่งได้ทำการต่อลำเรือที่ท่าเรือแห่งนี้ก่อนออกรับผู้โดยสารที่เซาท์ แธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic Belfast) เป็นศูนย์มัลติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์ ท่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการออกแบบ และการต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในที่สุดแสนหรูหรา นำท่านนั่งโดยสารแคปซูลการเวลาย้อนรอยเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นนำท่านสู่ย่านกลางเมืองอิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองที่น่ารักแห่งนี้
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Stormont Belfast Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่6เบลฟาสต์ – สะพานแขวน คาร์ริค – ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – กัลเวย์
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่จุดชมวิวสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge (ที่รู้จักกันในชื่อ Rick-a-reedy) เป็นสะพานเชือกที่มีชื่อเสียง อยู่ในเขตการดูแลของเนชั่นแนล ทรัสท์ ตัวสะพานแขวน เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่กับเกาะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มีช่วงสะพานแขวนที่ยาวถึง 20 เมตร และสูงจากพื้นด้านล่างกว่า 30 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับควานิยมเป็นอย่างมาก นำท่านเดินข้ามฝั่งสู่อีกด้านหนึ่ง(เสียวสุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยักษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอันสวยงามของแนวหน้าผาริมชายฝั่งแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay) เดินทางถึงชายหาดหินมหัศจรรย์ นำท่านเดินชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟกระทบน้ำเย็นของทะเล เมื่อหลายล้านปีทำให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บความประทับใจ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกัลเวย์ (Galway)
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Galway Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่7กัลเวย์ – หน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์ 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณหน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตัดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตัว สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ามกลางธรรมชาติของทะเลสาบป่าทึบ หุบเขาที่สงบและสวยงามเมืองเส้นทางผ่านบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงามตลอดสองข้างทางมีหลายคนที่เคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางนี้ว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดสายหนึ่ง แวะเที่ยวฟาร์มมัครอสส (Muckross House) ฟาร์มที่เก่าแก่ประจำเมือง ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศแบบไอริช อย่างแท้จริง อาคารบ้านเรือนในสไตล์ย้อนยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์ไอริช ตัวอาคารเป็นคฤหาสน์ที่ออก แบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ William Burn สร้างขึ้นในปี 1843 มีห้องพักหกสิบห้าห้องถูกสร้างขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ได้เคยเสด็จมา ณ คฤหาสน์ แห่งนี้เมื่อครั้งยังครองราชอยู่ Muckross House ได้ถูกขายให้กับ William Bowers Bourn ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ในปี ค.ศ.1932 ตระกูลโบเวอร์ ได้ตัดสินใจมอบบ้าน Muckross House และที่ดินขนาด 11,000 เอเคอร์ให้กับประเทศไอริช ถูกเรียกว่า “Bourne-Vincent Memorial Park” จึงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นรากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมเบเกอร์รี่ ของฟาร์มได้อย่างจุใจ เก็บภาพความประทับใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์มแห่งนี้อย่างเต็มที่ http://www.muckross-house.ie/index.html
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่8คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รรี่ – ดับบลิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
นำท่านชมบริเวณริง ออฟ เคอร์รี่ (Ring of Kerry) ชมความสวยงามและทัศนียภาพของทะสาบ บริเวณเมืองคิลลานี่ ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนดูแล้วทำให้เกิดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงามที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม ชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตัวปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 15 โดยตระกูล O’Donoghues Mor (รอสส์) และได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของ ไปเป็นของตระกูล MacCarthy Mór จากนั้นเขาก็ขายปราสาทและที่ดินให้กับ เซอร์วาเลนไทน์ บราวน์ และเกิดเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามไอริซ กับสหราชอาณาจักร นำท่านออกเดินทางสู่กรุงดับบลิน แวะเมืองลิมริค (Limrick) เพื่อทานอาหารกลางวัน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลไอริชมีหาดทรายที่ยาวไปตามชายฝั่งทะเล ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า “สระน้ำสีดำ” (Black Pool) มีการจดบันทึกว่าถูกตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  ของอาณาจักรไอร์แลนด์ เมืองขยายอย่างรวดเร็วจากศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากลอนดอน ในจักรวรรดิอังกฤษ ก่อนการกระทำของสหภาพในปี ค.ศ. 1800 หลังจากการแบ่งแยกไอร์แลนด์ในปี 1922 ดับลินกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยสำหรับการศึกษาศิลปะการบริหารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านการค้า อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Hilton Garden Inn Dublin Custom House / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่9ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมือง ผ่านชมบริเวณปราสาทดับบลิน แวะเก็บภาพโบสถ์เซนต์แพทริค (St.Patrick) ศูนย์กลางทางศาสนาของชาวไอริซ สร้างในค.ศ.1192 อุทิศแด่นักบวชแพททริค ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลท์โบราณเป็นท่านแรก ภายหลังจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญประจำชาติของชาวไอริช  ชมโบสถ์พระคริสต์  โดยกษัตริย์ไซตริกซึ่งเป็นกษัตริย์ไวกิ้ง จากนั้นนำท่านบันทึกภาพอาคารที่สร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วิลเลียมที่มีลักษณะพิเศษโดย มีการใช้สีสันที่ฉูดฉาดบนบานประตูอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไอริช จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
15.20ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR018
วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ
00.25เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
02.25เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
12.55เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ